Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UiB fag == NTNU fag ?

INF111: Introduksjon til informasjonsteknologi (3 av 10 sp overlapper med...)

IT1603: IKT, kultur og samfunn (3 av 7,5 sp overlapp)

gjøre rede for hvilken innflytelse IT har på samfunnet

IKT (tidligere kalt EDB eller IT) sin betydning for samfunnsutviklingen

- nasjonalt, internasjonalt og innen den enkelte bedrift eller organisasjon.

hvordan sosiale og samfunnsmessige forhold påvirker og blir påvirket av trekk ved utvikling og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

analysere anvendelsesområder i den hensikt å finne gode applikasjoner for IT

 

presentere eksempler på vellykkede og mindre vellykkede IT systemer

beskrive hvordan IKT har endret karakter - og dermed hvilken rolle teknologien har fått

- fra å være et verktøy med begrenset funksjonalitet, til et mer generelt verktøy,

evaluere Web-sider og andre datasystem ut fra brukerens behov og synspunkt

til dagens fokus på IKT sine kommunikative karakter.

kjenne til viktige standarder for datakommunikasjon

 

forklare hvordan samfunnet endres etter som tradisjonelle representasjonsformer (ofte papirbaserte) erstattes med digitale

hvordan teknologien utvikles,

hvordan og hvorfor den tas i bruk,

på hvilke områder IKT har hatt størst gjennomslagskraft,

og hvilke konsekvenser dette har hatt.

hvordan IKT har virket inn på sysselsetting, arbeidsforhold, jobbinnhold,

 

samarbeidsrelasjoner,

likestilling mellom kjønnene

og bruken av IKT utenfor arbeidslivet.

  

...