Child pages
  • Begreper Glossar

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0
skjørt

akse

henvisninger

kaldt - varmt tak

kulvert

underjordisk tunnel mellom to bygninger e.l. Brukes også som inntak for ventilasjonsluft i naturlig/hybrid ventilasjon. Kulvert vil kunne rense luft (partikler legges seg på gulvet) og regulerer temperatur. (Sommer kjøling mot jordtemp, 5,3 i Trh , Vinter forvarming mot jordtemp)

bygningsdelsaktivering

bruk av aktive , ofte væskebaserte systemer til temperaturregulering av bygningsdeler(og dermed rom). F.eks. røer (varme/kjøling) i betongdekker.

ventilasjonsprinsipper

mer info her

dialektikk

Dialektikk er et filosofisk begrep som legger vekt på hvordan motsetninger går opp i en høyere enhet, skjemamessig i en form der en tese fører til utviklingen av en antitese og kampen mellom disse fører til en syntese, en høyere enhet som dermed blir en ny tese i en ny dialektisk prosess. Mens den idealistiske dialektikken fremfor alt er assosiert med Georg Wilhelm Friedrich Hegel, er den materialistiske versjonen først og fremst assosiert med Karl Marx.

wikpedia.no 1004

scenario

les mer her

estetikk,

Fra gresk αισθητικος (aisthetikos) "estetisk-følsom-perseptiv-sanselig", av αισθηση−αισθανομαι (aisthese-aisthanomai) "å persipere-føle-sanse"

Bokstavelig: persepsjon av den materielle verden "gjennom sansene". Det som oppfattes gjennom syn, lukt, hørsel, smak, berøring (herunder balanse, tyngde, etc). Erfaring og kunnskap om konkret 'tinglighet' (Heidegger, Norberg-Schulz) gjennom sanselig persepsjon.

I filosofi:
Vitenskapen som befatter seg med forutsetningene for sanselig persepsjon (Kant).
Studiene av sansene og sanselig-emosjonelle verdier.

Gren av filosofien som omhandler skjønnhet, kunst og smak ('smakskritikk') (Baumgarten).

I kunstfilosofi: det som omhandler det vakre i natur og kunst. Kritiske studier av kunst, kultur og natur.

Populært: vurdering av stygt og pent, basert på oppfatningen om individuell smak.

konsept = idé,

tankekonstruksjon, tenkt representasjon En overordnet idé eller oppfatning. I semantikken skiller man mellom konsept og objekt (Frege), hvor konsept står som en abstrakt tankekonstruksjon og objektet er noe konkret.

hierarki
morfologi, (laget av Goethe, til morf- og -logi).

1 (biol.) Læren om den ytre form, størrelse og struktur hos dyr, planter og mikroorganismer, i utvidet forstand omfattes også form og innbyrdes forhold mellom organismens indre deler.

2 (geol.) Landoverflatens former, se geomorfologi.

3 (fys., tekn.) Læren om strukturen, formen og anordningen av de krystaller, krystallitter, fyllstoffpartikler og områder med annen spesiell struktur eller sammensetning som et materiale er bygd opp av. Et materiales egenskaper avhenger ofte sterkt av dets morfologi.

4 (gram.) Formlære, den gren av språkvitenskapen som studerer hvordan ord er bygd opp av mindre elementer, både i ordbøyning og orddanning, i motsetning til fonologien, lydlæren, og syntaksen, setningslæren. Brukes også om formstrukturen selv. Jf. morfem.

Kildereferanse:
Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, 4. utgave, 2005-07,
www.snl.no 18.02.2009
http://www.snl.no/article.html?id=683519

struktur

 Overordnet geometri I prosjektutkastet og på tomt. System av linjer overflater og former, deres innbyrdes forhold og egenskaper. Kan vise til romfordeling,
konstruksjonsakser eller sirkulasjonsmønster

konstruksjon

Det konstruktive bæresystemet, med utgangspunkt I materialenes
egenskaper og muligheter

sammenføyning

Hvordan ulike bygningselementer tilpasses og føyes sammen

detailj

Utforming av en mindre del av, eller sammenføyning av mindre bygningselementer