Child pages
 • Avvikssystem - HMS

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

 Tilbake til tjenestekatalog

Excerpt
hiddentrue

Beskrivelse av tjenestene for HMS-avvikssystemet

0. Innhold

Table of Contents

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Avvikssystem - HMS er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis.
Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA)
knyttet til tjenesten.

2. Om Avvikssystem - HMS

Avviksmodulen i Risk Manager er en komplett løsning som dekker kravene til å melde avvik, behandle avvik og gir oppdaterte oversikter
innen hver enhet og for ulike avviksområder. Rapportene har svært gode presentasjoner både grafiske og i tekst.

Avviksmodulen forenkler og samler alle aktiviteter knyttet til avviksbehandling innen ulike områder. Dette gir NTNU:

 • Ett sted å melde og å behandle avvik
 • Avvik behandles på en kvalitetsmessig lik måte
 • Svært gode rapporteringsmuligheter som gir oppdatert oversikt til en hver tid og har stor nytteverdi både mot tilsynsmyndigheter og
  i virksomhetens interne arbeid med kvalitet og internkontroll

3. Innhold i tjenesten

Tilgang gis gjennom singel sign-on og er integrert mot (AD), forutsetning er at bruker er pålogget WIN-domenet. Det gir store fordeler å
kunne benytte allerede registrerte brukere/ansatte direkte inn mot Avvikssystemet. På denne måten slipper man å opprette og vedlikeholde
et stort antall ansatte i selve avvikssystemet, men henter direkte fra AD.

Modul for Avvikshåndtering er utviklet i ASP.NET og krever .NET Framework 4.0.

Avviksmodulen benytter 3 egne AD-grupper, og har integrasjon mot AD ved pålogging:

Avvikadmin (felles.ntnu.no\DL_RMAvvikB): Medlem her gir tilgang til Admin-menyen, og blir dermed administrator

Avvikbehandler (felles.ntnu.no\DL_RMAvvikBehandler): Medlem her gir tilgang til Behandle avvik og Rapporter

Avvikmelder (felles.ntnu.no\DL_RMAvvikMelder): Medlem her gir tilgang til Melde avvik, Mine avvik, Mine tiltak

Roller i avvikssystemet

 • Administratorrollen /Systemeier: Administratorrettighet i systemet
 • Behandler: Kan behandle avvik og beslutte tiltak innen egen definert enhet og avviksområde typisk ”nærmeste leder funksjon” i
  avviksbehandlingen. En behandler kan når som helst underveis i avviksbehandlingen overføre/delegere avviket til andre – kan
  også avvise meldte avvik.
 • Overordnet leder: Overordnet ansvarlig innen eget område (en med overordnet ansvar for flere enheter/avdelinger). Full tilgang
  innen eget område og avvikstype og kan ”overstyre” Behandler”. Kan for eksempel sette Ny Behandler (overføre eller ”ta” avviket
  selv) – kan være aktuelt a ved fravær, manglende avviksbehandling el. andre forhold*.*
 • Fagansvarlig: Full tilgang innen definert fagområde og kan ”overstyre” Behandler, og for eksempel sette Ny Behandler (overføre
  eller ”ta” avviket selv – kan være ved fravær, manglende avviksbehandling el. andre forhold ). Denne rollen er helt enhetsuavhengig
  og det er mulig å sette en fagansvarlig pr. avviksområde for hele kommunen (for eksempel en felles HMS-ansvarlig).
 • Rapportlesetilgang: Tilgang til alle rapporter/statistikker innen definert enhet og avvikstyper/område (kan være HMS,
  Informasjonssikkerhet, tjenestekvalitet, etc.) – men ingen tilgang/rettigheter i selve avvikssystemet, bortsett fra å kunne melde avvik.
 • Melder: Gjelder i hovedsak alle ansatte i kommunen - får melde avvik, lese egne avvik underveis i behandlingen. Det vil også være
  mulig å registrere oppgaver/tiltak til Meldere. Melder vil da ha oversikt over egne tiltak.
 • Selve Administratorfunksjonaliteten i Avvikssystemet er ikke omfattende, og flere personer kan ha administratorrettigheter til
  Avvikssystemet.

I tillegg til en spesialtilpasning i AD, benytter tjenesten 2 andre standardtjenester fra NTNU IT. Det er Databasedrift - MSSQLServer og Tjenerdrift.

4. Begrensninger i tjenesten

Brukere som ikke ligger i WIN vil ikke ha tilgang

Systemet støtter i dag: Internet Explorer 7, 8 og 9 (kompatibilitetsmodus), Firefox, Chrome, Safari og Opera i nyere versjoner (ikke 100%
gjennomtestet, og har ikke versjonsliste her, men programmet har blitt brukt i disse browserne uten problemer).

Begrensninger ved opplasting av vedlegg er standard .net-begrensning, som i Windows Server 2008 er 30 MegaByte. Alle filene lagres inne i
databasen til programmet.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

<beskrivelse>

6. Mål for tjenestenivå

<beskrivelse>

7. Prising

<beskrivelse>