Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Hei!

Da gjør vi et forsøk på å opprette en felles plass for lagring av tjenestebeskrivelser. Dette er "a work in progress" så innspill for å forbedre wikien mottas med takk.

Wikien er todelt, et område for tjenestebeskrivelser under arbeid og et for de offisielle tjenestebeskrivelsene. Den ene er åpen for NTNU IT og den andre for NTNU.