Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Øving:

Auditorieøving2_MATLAB.pdf

Oppgave 1 - Flervalgsoppgaver

...

Svar: Spesifiserer formatet på pakkene som sendes over nettet, og mekanismene for å sende pakker fra én datamaskin via rutere, til en annen.Oppgave 2 - Dra&Slipp

 

 

Code Block
function all_about_me(name, age, study)
	fprintf("My name is %s",name)
	fprintf("\n")
	fprintf("I am %s years old,",age)
	fprintf(" and I study %s",study)
end
 


 

Oppgave 3 - Kodeforståelse

a)

Code Block
x = 3
y = 2
Funksjonen returnerer hvor mange ganger b går opp i a og resten av
divisjon av a på b.


b)

Code Block
m = JULENISSEN
Funksjonen returnerer en streng med annenhver bokstav hentet fra
de to inputstrengene, med første bokstav hentet fra andre inputstreng (y).

 

c)

 

Code Block
ans = 6
f regner ut den rekursive tverrsummen (av tverrsummen, av ...tallet), helt til det er bare et siffer igjen.

 


d)

Code Block
101011001
Konverterer heltall til binærrepresentasjon

 

Oppgave 4

Code Block
function wordsWithPrefix = checkPrefix(words , prefix)
	wordsWithPrefix = {};
	i = 1;
	for word = words
  	if startsWith(word, prefix)
    	cellArray = {cellArray, word};
  	end
	end
end

 

Oppgave 5

Code Block
function isMatch = match(observed , actual)
	isMatch = true;
	for pos = 1: length(observed)
		if (observed(pos) ~= '?' && observed(pos) ~= actual(pos))
			isMatch = false;
		end
	end
end

 

Oppgave 6

a)

Code Block
function date = dateStruct( day , month , year )
	date = struct('day', day , 'month', month , 'year', year);
end


b)

Code Block
function movie = movieStruct(name , director , premiereDate)
	movie = struct('name', name , 'director ', director , 'premiereDate ', premiereDate ');
end


c)

Code Block
function validMovies = getMovieStructs(movies , fromYear , toYear)
	validMovies = [];
	for movie = movies
		if movie.premiereDate.year > fromYear && movie.premiereDate.year < toYear
			validMovies = [validMovies movie];
		end
	end
end


 

Oppgave 7

Code Block
function [avgPuls , minPuls , maxPuls] = pulsStatistikk(pulsData)
minPuls = inf;
maxPuls = -inf;
sumPuls = 0;
antall = 0;
for puls = pulsData
	antall = antall + 1;
	if puls < minPuls
		minPuls = puls;
	end
	if puls > maxPuls
		maxPuls = puls;
	end
	sumPuls = sumPuls + puls;
end
avgPuls = sumPuls/antall;
end

Oppgave Quiz

 a)

Code Block
function result = beginsWith(capitals, letter)
	result = {};
	for city = capitals
		if city{1}(1)==letter
			result(end+1) = city;
		end
	end
end

b)

Code Block
function letter = randomLatinLetter(upper)
	if upper
		asciiValue = randi([65 90]);
	else
		asciiValue = randi([97 122]);
	end
	letter = char(asciiValue);
end

 

...