Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
languagehtml/xml
titleEksempel på kjøring:
>> tallScript
Oppgi et tall: -5.2
Tallet er ikke et heltall
Tallet er negativt
>> tallScript
Oppgi et tall: 4
Tallet er et heltall
Tallet er et partall
Tallet er positivt
>> tallScript
Oppgi et tall: 5
Tallet er et heltall
Tallet er et oddetall
Tallet er positivt

 

  
  

e) 

        Lag en funksjon sammenlikne(A, B) som tar inn to tall som parametre, og sammenlikner disse. Den skal returnere true dersom tallene er like, og false ellers. Det er ikke lov å bruke ==, men andre operatorer er lov.7

...