Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
languagejava
titleInterfacesInterfacesInc
linenumberstrue
collapsetrue
/** 
 * PLabOrientationEvent is the event object received when phone changes orientation 
 */ 
class PLabOrientationEvent { 
 /** 
  * alpha - magnetic direction (in degrees) 
  */ 
 float alpha; 
 /** 
  * beta - tilt front-to-back, front is positive (in degrees) 
  */ 
 float beta; 
 /** 
  * gamma - tilt left-to-right, right is positive(in degrees) 
  */ 
 float gamma; 
}

/** 
 * PLabAccelerationEvent is the event object received at regular intervals, telling what acceleration is 
 */ 
class PLabAccelerationEvent { 
 /** 
  * x - acceleration in x direction 
  */ 
 float x; 
 /** 
  * y - acceleration in y direction 
  */ 
 float y; 
 /** 
  * z - acceleration in z direction 
  */ 
 float z; 
 /** 
  * timestamp - when the acceleration was meassured 
  */ 
 float timestamp; 
}

/** 
 * PLabBridge is the interface we have for communicating with the plab app. 
 */ 
interface PLabBridge { 
 /** 
  * gets the width we have available to draw on 
  */ 
 public int getWidth (); 
 /** 
  * gets the height we have available to draw on 
  */ 
 public int getHeight (); 
 /** 
  * sends a string to a connected bluetooth device. Can not send more than 20 characters. 
  */ 
 public void send (String string); 
 /** 
  * register callback function that will get the data sent from the connected device 
  */ 
 public void subscribeMessages (PLabRecv sub); 
 /** 
  * Disconnects the device and returns to main menu 
  */ 
 public void disconnect(); 
 /** 
  * hides the back button 
  */ 
 public void hideBackButton(); 
 /** 
  * display the back button 
  */ 
 public void showBackButton(); 
  
 /** 
  * make the device vibrate for given amount of time. On iOS time will be ignored. 
  */ 
 public void vibrate(int milliseconds); 
 /** 
  * Listen for device orientation changes 
  */ 
 public void addDeviceOrientationListener(PLabOrientationListener listener); 
 /** 
  * remove device orientation changes listener 
  */ 
 public void removeDeviceOrientationListener(PLabOrientationListener listener); 
 /** 
  * Listen for device acceleration changes 
  */ 
 public void addDeviceAccelerationListener(PLabAccelerationListener listener); 
 /** 
  * remove device acceleration changes listener 
  */ 
 public void removeDeviceAccelerationListener(PLabAccelerationListener listener); 
 /** 
  * Set milliseconds between each acceleration update 
  */ 
 public void setDeviceAccelerationUpdateInterval(int milliseconds); 
} 
 
/** 
 * A simple interface that defines the callback read function 
 */ 
interface PLabRecv { 
 /** 
  * The callback function. Will be called when the connected device sends something to this program. 
  */ 
 public void receive(String message); 
} 
 
/** 
 * PLabOrientationListener is the interface describing an orientation change listener 
 */ 
interface PLabOrientationListener { 
 public void deviceOrientation(PLabOrientationEvent event); 
} 
 
/** 
 * PLabAccelerationListener is the interface describing an acceleration event listener 
 */ 
interface PLabAccelerationListener { 
 public void deviceAcceleration(PLabAccelerationEvent event); 
}

...

Når du har paret en enhet kan du bruke datamaskina som kontroll på samme måte som du kan bruke appen vår. Vi har lagd kopier-og-lim-inn kode som skal hjelpe deg med det, og gjøre det rett fram å overføre koden du har skrevet til mobil enhet. Koden ligger som del av ArduinoMobileIntegrationExamples/MinimalBTExample/Processing-computer/MinimalBTExample. Koden du kan klippe ut og lime inn er den som er rett under. Endre på linje 46-56 for å tilpasse til din maskin/os. Kall , og er fila AppReplacer. Bare kopier denne fila til prosjektet ditt, endre navn på kom port/ fjern kommentering på søkealgoritmen og kall setupSerial() fra den vanlige setup() metoden for å få det hele til å virke.

Code Block
languagejava
titleProcessingComputerCode
linenumberstrue
/*
 * ---------- Serial communication for computer area ---------------------
 */
import processing.serial.*;

class BridgeReplacer implements PLabBridge {
 Serial port;
 PLabRead subscribedRead = null;
 
 BridgeReplacer(Serial serialPort) {
  port = serialPort;
  port.clear();
  
  // Buffer data until a newline character is reached
  port.bufferUntil('\n');
 } 
 public int getWidth () {
  return width;
 }
 public int getHeight () {
  return height;
 }
 public void write (String string) {
  port.write(string + "\n");
  println("Sent: " + string);
 }
 public void subscribeRead (PLabRead sub) {
  subscribedRead = sub;
 }
 public void subscribeError (PLabRead sub) { /* We do not care about this while developing */ }
 public void disconnect() { /* We do not care about this while developing */ }
}

BridgeReplacer bridgeReplacer;

void setupSerial() {
 // Get and display all installed serial ports on computer
 String[] serials = Serial.list();
 println(serials);
 // We need to connect to a port.
 // ---------------------- THIS IS INDIVIDUAL TO EACH COMPUTER!!! ----------------
 // On Windows computer, which one can be seen by name of the port and setting of paired device.
 // On a Mac/unix system, it should be the one containing the name of the device preceeded by tty
 String portName;
 // The com port here is found since I know which one in the list is the paired device, and I am on a Windows computer
 portName = "COM12";
 // ----- Basic search algorithm. Uncomment to use on Mac
 /*
 for (int i = 0; i < serials.length; i++) {
  portName = serials[i];
  // The name of the handed out bt devices contains the phrase "PLab". The first element containing this phrase should be the correct port.
  if (portName != null && portName.contains("PLab")) {
   break;
  }
 }
 */
  
 // Init a new serial connection
 Serial port = new Serial(this, portName, 9600);
 // Set up our replacement for the plab bridge
 bridgeReplacer = new BridgeReplacer(port);
 // "bind" the replacer instead of the javascript used in mobile devices (replace javascript injection)
 bindPLabBridge(bridgeReplacer);
}

// Event handler when something happens to the serial port
void serialEvent(Serial p) {
 // Ensure the was event was fired from the correct port
 if (p == bridgeReplacer.port) {
  // Try to read until a newline is found
  String msg = p.readStringUntil('\n');
  // Check the event was fired because a newline was received, and that we have a receiver
  if (msg != null && bridgeReplacer.subscribedRead != null) {
   // Send message to the one listening
   bridgeReplacer.subscribedRead.read(msg);
  }
 }
}

Den forutsetter at interfacene beskrevet i Interfaces er tilstede, og vi legger dem ved for helhetens skyld.

Code Block
languagejava
titleInterfaces - gjentatt
linenumberstrue
/*
 * ---------- Interfaces that make conversion to mobile simpler ----------
 */
// Interfaces documented in InterfacesExample
interface PLabBridge {
 public int getWidth ();
 public int getHeight ();
 public void write (String string);
 public void subscribeRead (PLabRead sub);
 public void subscribeError (PLabRead sub);
 public void disconnect();
}
interface PLabRead {
 public void read(String string);
}

For at det skal virke, må dere kalle setupSerial() fra setup(). Ellers er det bare å kjøre vanlig Processing utvikling og kode.

...