Child pages
  • HiST - dokumentarkiv

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Styrets behandling av saken

16.01.15 Endelig vedtak fattet av Høgskolestyret "HS-V-01/15 Institusjonelle veivalg for HiST"

31.10.14 Styrets svarbrev til KD "Innspill til arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren"

...