Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Opprett en variabel fornavn og gi den fornavnet ditt som verdi.
 2. Opprett en variabel etternavn og gi den etternavnet ditt som verdi.
 3. Opprett en variabel fodtAar og gi den årstallet du ble født som verdi.
 4. Opprett en variabel detteAar og gi den verdien til året i år(2018).
 5. Finn differansen mellom variablene detteAar og fodtAar og legg den inn i en ny variabel, alder.
 6. Skriv følgende ut til skjermen: Mitt navn er fornavn etternavn<fornavn> <etternavn>.
 7. Skriv ut følgende til skjermen: Jeg er alderer <alder> år gammel.

Oppgave 2 -  Mer variabler

 1. Basert på familiesituasjonen din, lag variabler som du kaller morAlderfarAlderbrorAldersosterAlder osv. og gi disse variablene riktige verdier.
 2. Opprett en variabel familieSum og gi den summen av alle aldrene i familien.

 3. Finn den gjennomsnittlige alderen i familien, og legg denne verdien i en variabel som du kaller familieGjennomsnitt

      Tips: Beregningen av gjennomsnitt kan gjøres enten ved å benytte seg av en midlertidig mellomregningsvariabel, eller ved bruk av parenteser. Får du til begge deler?

 4. Skriv ut følgende til skjermen: Familien er tilsammen familieSumtilsammen <familieSum> år gammel, med en snittalder på familieGjennomsnittpå <familieGjennomsnitt> år.

Oppgave 3 - Betingelser

 1. Lag to matematiske betingelser som er sanne og to som er usanne. (f.eks Et eksempel på en sann betingelse er "2 > 1" ).

  Videre i denne oppgaven er vi gitt variablene: a = 2, b = 5, c = 10.
 2. Avgjør om følgende betingelser blir True eller False
  • a < b

  • b >= 2

  • c == 9

  • c >= c

  • a > c - b

  • c == a * b

  • 100 > 99 && b == 5

  • a == b || c > b

Oppgave 4 - Forståelse av if-setninger og betingelser

Det du skal gjøre her er å bestemme verdiene til variablene a, b, c, d, e og f etter at programmet har kjørt ferdig (dvs. hva blir skrevet ut av dette programmet?)

Code Block
languagepython
% Initialisering (dette er kun variabler som blir tilegnet en verdi)
a = 20
b = 40
c = 20
d = 40
e = 30
f = 15
% Eksekvering (her blir variablene brukt)
if a < b
	a = b
	b = 10
end
if c == 20
	d = 13
else
	d = 17
end
if e > f
	d = 100
end
 
% Utskrift (her blir variablene skrevet ut)
disp([num2str(a) ' er den nye verdien til a. ']);
disp([num2str(b) ' er den nye verdien til b. ']);
disp([num2str(c) ' er den nye verdien til c. ']);
disp([num2str(d) ' er den nye verdien til d. ']);
disp([num2str(e) ' er den nye verdien til e. ']);
disp([num2str(f) ' er den nye verdien til f. ']);

Oppgave 5 - Bruk av elseif

Vi er gitt tre rom som har plass til et ulikt antall personer:

RomnrPlasser
1100
280
340

Gitt at antall personer er kjent, skal du lage et lite program som finner ut det minste rommet som kan brukes som allikevel garanterer at alle får plass. For å løse oppgaven skal du benytte deg av if og elseif!

Tips 1: Begynn med å be brukeren taste inn antall personer.
Tips 2: Husk å ta høyde for alle mulige input.

 

...