Child pages
  • Sikkerhetskopiering

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Tilbake til tjenestekatalog

Excerpt
hiddentrue

Beskrivelse av tjenesten Sikkerhetskopiering

0. Innhold

Table of Contents

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Sikkerhetskopiering er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet
er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til
tjenesten.

2. Om Sikkerhetskopiering

Tjenesten Sikkerhetskopiering sørger for kunden er sikret mot tap av de sikkerhetskopierte dataene.

3. Innhold i tjenesten

Løsningen for sikkerhetskopiering/backup benytter seg av et anlegg som består av en taperobot, samt diskbasert media for lagring av backup
Dataene lagres på tapeformatet LTO 4 og LTO5. Det er åtte innenheter (driver) . Alle disse kan benyttes i parallell slik
at kapasiteten er meget høy. Programvaren som benyttes er Symantec NetBackup.

Sikkerhetskopiering av filer sikrer mot tap av viktige data. Maskinvaren som benyttes til å ta sikkerhetskopier står på en annen lokasjon
enn produksjonsdata. Dette for å øke sikkerheten mot fysiske skader som brann, vannskader og lignende. Systemet kontrollere selv tapene
og sender de som er utrangert til utskifting automatisk.

Sikkerhetskopieringstjenesten har ulike deltjenester, disse er:

  • Daglig sikkerhetskopiering
  • Ytterligere sikring

Tjenestene bestilles ved å kontakte Oppdragskontoret hos NTNU IT.

Daglig sikkerhetskopiering

IT-avdelingen tar sikkerhetskopier av filer som er endret siden forrige backup, og kopiene resirkuleres etter 32 dager. Hver 28. dag tas full
backup, uavhengig av hvilke som er endret i perioden. Dette kalles månedsbackup, og disse oppbevares et halvt år. Hvert halvår tas en
månedskopi som oppbevares i fem år (Januar og juli).

Ytterligere sikring:

Hvis man har behov for mer eller annen sikring enn det som ligger i de ulike tjenestenivåene, det være seg enten i form av hyppigere kopier
eller bruk av snapshot av filsystemet kan dette avtales særskilt.

Snapshot er ”øyeblikksbilder” av filsystemet som gjør det mulig med rask restore av filsystemet etter en krasj.

4. Begrensninger i tjenesten

<beskrivelse>

5. Kundens forpliktelser/ansvar

Det er kundens ansvar å definere hvilke data som skal sikkerhetskopieres.

6. Mål for tjenestenivå

100 % av alle sikkerhetskopierte data skal kunne gjenopprettes ved behov.

7. Prising

Pris på tjenesten varierer fra nivå til nivå. Kunden betaler en avgift per GB (gigabyte), avhengig av ønsket lagringsnivå. Det er også en
startavgift i tjenesten. Denne dekker arbeidet med å tilpasse løsningen til bruker.
Om serveren som benyttes til lokal sikkehetskopiering er levert av IT-avdelingen, er det snakk om en årlig avgift per server, samt per
GB lagringsplass.
Ytterligere sikring prises spesielt for hvert enkelt tilfelle.
Assistanse prises til medgått tid etter gjeldende satser.