Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgave 1 - Teori om funksjoner

 1. Beskriv med egne ord hva en funksjon er og hvorfor man bruker funksjoner.

  1. Skriv ned syntaksen (hvordan en funksjon ser ut) til en funksjon.
  2. Kan en funksjon være uten innparametre – hvorfor (ikke)?
  3. Kan en funksjon være uten returverdi – hva er isåfall vitsen?
 2. Hva menes med å kalle på en funksjon? Gi et eksempel.

Oppgave 2 - Funksjoner

 1. Lag en funksjon velkommen som skriver ut til skjermen: ”Velkommen til de røde elefanters evighet.”
 2. Lag en funksjon sum som tar inn to tall (tall1 og tall2) og returnerer summen av disse.
 3. Hva er hensikten med funksjoner?

Oppgave 3 - Negative tall

Lag en funksjon, er_negativ, som tar inn et heltall og returnerer True dersom tallet er negativt, og ellers False.
Bonus: Hva slags datatype returneres fra funksjonen, og hva kan den dermed brukes som?

Oppgave 4 - Absoluttverdi

Lag en funksjon, absolutt, som tar inn et heltall og returnerer absoluttverdien til tallet.

Oppgave 5 - Minste tall

 • Lag en funksjon minsteTall som tar inn 2 tall, a og b, og returnerer det minste tallet.
 • Lag en ny funksjon minsteAvTreTall som tar inn 3 tall, ab og c, og returnerer det minste tallet.

Oppgave 6 - Minste tall i liste

Lag en funksjon, indeks_minste_element, som tar inn en liste med heltall og returnerer indeksen (posisjonen i tabellen) til det minste elementet i denne tabellen.

Oppgave 7 - Negative tall i tabell

Lag en funksjon, negativ_tabell, som tar inn en liste med heltall og returnerer True hvis ett eller flere av tallene i tabellen er negative. Ellers skal den returnere False.
Hint: Her kan du bruke to av funksjonene du allerede har laget for å løse oppgaven.

Oppgave 8 - Fakultet

Lag en funksjon, fakultet, som tar inn et heltall og returnerer fakultetet til tallet.

Oppgave 9 - Tilfeldig tall

Lag en funksjon som tar inn nedre og øvre grense i et intervall fra brukeren, og returnerer et tilfeldig tall i dette intervallet.

Oppgave 10 - Den lille multiplikasjonstabellen

Lag en metode som fyller ut den lille multiplikasjonstabellen (d.v.s. fra 1- til 10-gangen), og returnerer den. Du trenger ikke å ha med tallene som multipliseres i svartabellen din – kun svarene.

Oppgave 11 - Funksjonskall i funksjon

 • Lag en funksjon lagVerb som tilfeldig returnerer ett av 5 verb i presens.
 • Lag en funksjon lagNavn som tilfeldig returnerer ett av 5 navn.
 • Lag en funksjon lagAdverb som tilfeldig returnerer ett av 5 adverb.
 • Lag en funksjon lagSetning som returnerer en setning bestående av et navn, et verb og et adverb, f.eks. «Bob kjører fort».
 • Til slutt; Bruk en løkke til å skrive ut 10 tilfeldige setninger på skjermen.

Oppgave 12 - Lotto

Lag en funksjon, lotto, som genererer 7 tilfeldige tall fra 1 til 34 ([1, 34]) og returnerer disse i en liste.

Oppgave 13 - Sum av tall

 • Lag en funksjon sumAvTall som tar inn et tall n og, returnerer summen av tallene fra 1 til n ved hjelp av en løkke.
 • Hva er den minste n som gjør at funksjonen sumAvTall returnerer en verdi større enn 500? Bruk en while-løkke til å kalle funksjonen sumAvTallmed stadig større n-er, og skriv til slutt svaret på spørsmålet til skjerm.

Oppgave 14 - Vårt første lille program

1.

  1. Lag en funksjon ’storst_tall’ som tar inn en liste og returnerer det største tallet i listen. Du kan anta at alle tallene i listen er heltall.
  2. Lag en ny py-fil (en PYTHON skriptfil) og kall den ’kontroll.py’. I denne filen skal du:
   1. opprette en liste, testliste, som er [0, 3, 1, 9, 8, 3, 8]
   2. kalle funksjonen ’storst_tall’ med testliste som parameter
   3. lagre verdien som returneres i en variabel, storste
   4. skrive ut storste til skjermen

’kontroll.py’ skal brukes videre.

2.

  1. Lag en funksjon ’dobbel_tall’ som tar inn et tall og returnerer det dobbelte av tallet
  2. I ’kontroll.py’:
   1. kall funksjonen du nettopp har lagd, dobbel_tall med storste som input
   2. lagre denne verdien som dobbel_storste
   3. skriv dobbel_storste ut til skjermen

’kontroll.py’ skal brukes videre.

3.

  1. Lag en funksjon ’sirkel_areal’ som tar inn et tall (radius) og returnerer arealet av en sirkel på grunnlag av dette. Pi skal bruke en konstant innebygd i python (google er din venn).
  2. I ’kontroll.py’:
   1. a. kall funksjonen du nettopp har lagd, ’sirkel_areal’ med dobbel_storste som input
   2. b. lagre denne verdien som areal
   3. c. skriv ut areal til skjermen

Gratulerer, du har nå laget et ekte program i python!

 • No labels