Skip to end of metadata
Go to start of metadata
a) Lag en funksjon som tar inn en celleliste med ord og en bokstav, og som returnerer en cellematrise med to kolonner og like mange rader som antall ord. Første kolonne på en rad inneholder et gitt ord og andre kolonne inneholder antall forekomster av bokstavparameteren i det ordet.
b) Bruk funksjonen sortrows() til å sortere matrisen etter synkende antall bokstaver før matrisen returneres.

Videoforklaring (13:42)

Del 1 (5:40)Del 2 (4:24)Del 3 (3:38)
Oppgaveintroduksjon, og problemoppdeling for første deloppgave..Kodeløsning av første deloppgave.Løsning av andre deloppgave.

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
tell_bokstaver.m
function retur = tell_bokstaver(ordliste, bokstav)
  retur = cell(length(ordliste), 2);
  for i = 1:size(retur, 1)
    ord = ordliste{i};
    retur{i, 1} = ord;
    antall_bokstaver = sum(ord == bokstav);
    retur{i, 2} = antall_bokstaver;
  end
  
  retur = sortrows(retur, -2);
end
 • No labels