Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I en tidligere oppgave lagde du en funksjon som estimerte hva kvadratroten av et tall var, ved å bruke iterasjoner av Newtons metode. Du har nå lyst til å analysere hvordan estimatene utvikler seg. I stedet for å skrive ut estimatene, har du lyst til å returnere dem i en vektor. Oppdater funksjonen til å fungere slik i stedet.

Utdelt kode

 kvadratrot.m
kvadratrot.m
function retur = kvadratrot(tall)
  x = 1;
  er_over_feilgrense = true;
  i = 1;
  while er_over_feilgrense
    ny_x = x + (tall - x^2)/(2*x);
    fprintf('Iterasjon #%d: x_%d = %.10f, x_%d = %.10f\n', i, i-1, x, i, ny_x);
    relativ_endring = abs(ny_x - x)/x;
    er_over_feilgrense = relativ_endring >= 1e-9;
    x = ny_x;
    i = i + 1;
  end
  retur = x;
end 

Videoforklaring (15:46)

Del 1 (4:00)Del 2 (9:12)Del 3 (2:34)
Introduksjon av problemet, og vanlig, enkel løsning.Effektiv løsning.Demonstrasjon av kjøretidsfordelen man kan få med denne teknikken.

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
kvadratrot.m
function retur = kvadratrot(tall)
  x = 1;
  er_over_feilgrense = true;
  i = 1;
  N = 4;
  retur = zeros(1, N);
  retur(1) = x;
  while er_over_feilgrense
    ny_x = x + (tall - x^2)/(2*x);
    relativ_endring = abs(ny_x - x)/x;
    er_over_feilgrense = relativ_endring >= 1e-9;
    x = ny_x;
    i = i + 1;
    if i > N
      N = 2*N;
      retur(N) = 0;
    end
    retur(i) = x;
  end
  retur = retur(1:i);
end 
 Script som viser ytelsesfordelene ved preallokering
 test_lag_lang_liste.m
test_lag_lang_liste.m
teststorrelser = [10:10:100, 200:100:1000, 1000:1000:10000, 10000:10000:100000];
reps = 20;
res_gradvis_dobling = zeros(reps, length(teststorrelser));
res_utvid_liste = zeros(reps, length(teststorrelser));
res_preallokering = zeros(reps, length(teststorrelser));
for i = 1:length(teststorrelser)
  n = teststorrelser(i);
  for j = 1:reps
    fprintf('#%d - lag_lang_liste_gradvis_dobling(%d)\n', j, n);
    tic
    lag_lang_liste_gradvis_dobling(n);
    res_gradvis_dobling(j,i) = toc;
  end
  for j = 1:reps
    fprintf('#%d - lag_lang_liste_utvid_liste(%d)\n', j, n);
    tic
    lag_lang_liste_utvid_liste(n);
    res_utvid_liste(j,i) = toc;
  end 
  for j = 1:reps
    fprintf('#%d - lag_lang_liste_preallokering(%d)\n', j, n);
    tic
    lag_lang_liste_preallokering(n);
    res_preallokering(j,i) = toc;
  end 
end
fprintf('%15s %25s %25s %25s\n', 'Listestørrelse', 'Gradvis dobling [ms]', 'Utvid liste [ms]', 'Preallokering [ms]');
fprintf('%15d %25.3f %25.3f %25.3f\n', [teststorrelser; 1000*[mean(res_gradvis_dobling); mean(res_utvid_liste); mean(res_preallokering)]]);
plot(teststorrelser, mean(res_gradvis_dobling), 'g-', teststorrelser, mean(res_utvid_liste), 'm-', teststorrelser, mean(res_preallokering), 'b-');
 lag_lang_liste_utvid_liste.m
lag_lang_liste_utvid_liste.m
function retur = lag_lang_liste_utvid_liste(n)
  retur = [];
  for i = 1:n
    retur(i) = i;
  end
end 
 lag_lang_liste_gradvis_dobling.m
lag_lang_liste_gradvis_dobling.m
function retur = lag_lang_liste_gradvis_dobling(n)
  N = 20;
  retur = zeros(1, N);
  for i = 1:n
    if i > N
      N = 2*N;
      retur(N) = 0;
    end
    retur(i) = i;
  end
  retur = retur(1:n);
end 
 lag_lang_liste_preallokering.m
lag_lang_liste_preallokering.m
function retur = lag_lang_liste_preallokering(n)
  retur = zeros(1, n);
  for i = 1:n
    retur(i) = i;
  end
end 
 • No labels