Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

  • Lister, matriser

Pensum

  • Kap 2.1 - 2.1.4

I denne oppgaven skal vi jobbe med matriser og vektorer.
For å kunne hente ut og/eller endre på elementene i en matrise må vi kunne referere til hvert element i matrisen. Dette gjør vi ved å angi en rad og en kolonne på følgende måte: Gitt en matrise med navn m vil m(1,1) gi tilgang til elementet på rad og kolonne én. Lag et nytt skript og definer følgende to matriser:

mx1 = [ 0:4 ; 5:9 ; 10:14 ; 15:19 ; 20:24 ];
mx2 = eye (5, 5);

Den siste linjen lager en 5x5 matrise hvor elementene har 0 som verdi, bortsett fra diagonalelementene som er 1. 

a)

La elementet nederst til venstre i mx1  overskrive elementet øverst til høyre i mx2.

Hvis man vil ha tilgang til en hel rad eller kolonne i en matrise kan man bruke ':' i indeks operatoren. mx1(:,1) vil gi tilgang til hele den første kolonnen i matrisen mx1. 

b)

Lag en vektor v1 og sett den lik første rad i mx1.

c)

Kopier verdiene fra v1 til rad 4 i mx2. 

d)

Kopier verdiene fra rad 3 i mx1 til kolonne 4 i mx2.

Fasit:

mx2 =

1 0 0 10 20
0 1 0 11 0
0 0 1 12 0
0 1 2 13 4
0 0 0 14 1