Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

 • For-Løkker

Pensum:

 • 3.7 User-Defined Functions That Return a Single Value
 • 5.1 The for loop
 • 5.2 Nested for loops
 • 5.4 Loops with Vectors and Matrices: Vectorizing

 

Denne oppgaven, som i tidligere øvinger, handler om å kunne analysere og lese kode. Det er derfor viktig, for din egen læring, at du ikke kjører koden før du har forsøkt å forstå hva den gjør. Koden skal forklares for studass på sal.

 

a)

Hva gjør følgende funksjon? Parameteren L er en liste med tall. 

Kodesnutt 1
function L = Unknown(L)
  tmp = L(end);
  
  for i = length(L):-1:2
    L(i) = L(i-1);
  end
  
  L(1)=tmp;
end


b)

Hva gjør følgende funksjon? Parameteren m er en matrise med tall.

Kodesnutt 2
function m = Unknown2(m)
  for i = 1:size(m, 1)
    tmp = m(i,end);
    for j = size(m, 2):-1:2
      m(i,j) = m(i,j-1);
    end
    m(i,1) = tmp;
  end
end


c)

Hva gjør funksjonen Something? Parameteret list er en liste med tall. Forklar hva som er funksjonen til variabelen Mystery i koden.

Kodesnutt
function list = Something(list)
  Mystery = false;
  while ~Mystery
    Mystery = true;
    for i = 2:length(list)
      if list(i) < list(i-1)
        temp = list(i);
        list(i) = list(i-1);
        list(i-1) = temp;
        Mystery = false;
      end
    end
  end
end

 

d)

Skriv pseudokode for funksjonen SomethingHer holder det å skrive vanlige setninger, som forklarer hva koden gjør i hvert enkelt steg.