Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

 • Bruk av True/False (1/0) 
 • Logiske operatorer

Pensum

 • 3.7.1 - 3.7.3
 • Kap 1.3
 • Kap 1.6
 • Kap 4.1 - 4.3

a) 

        Lag funksjonen isInteger(N). Funksjonen tar inn et tall som parameter og returnerer true (1) eller false (0) om tallet er et heltall eller ei.

        Hint: bruk Matlabs innebygde funksjon round.

Eksempel på kjøring:
>> isInteger(5)
ans =
   1
>> isInteger(1.12)
ans =
   0

 

b)

        Lag funksjonen isEven(N). Den skal returnere den boolske verdien true om et tall er partall eller false for oddetall og tall som ikke er heltall.

        Hint: bruk isInteger(N) for å sjekke om tallet er et heltall.

Eksempel på kjøring:
>> isEven(1)
ans =
   0
>> isEven(2)
ans =
   1
>> isEven(6)
ans =
   1


c)

Lag funksjonen isPositive(N),  som avgjør om et tall er positivt eller negativt. Den skal returnere true dersom tallet er positivt, og false dersom det er negativt. 

For simpelhetens skyld lar vi 0 være et positivt tall. 

Eksempel på kjøring:
>> isPositive(-1)
ans =
   0
>> isPositive(0)
ans =
   1
>> isPositive(5)
ans =
   1

 

d)

Lag et program (script) som leser inn et tall fra brukeren, klassifiserer tallet med funksjonene du lagde i oppgave a)-c), og skriver ut en beskrivelse av tallet til skjermen.

Eksempel på kjøring:
>> misScript
Oppgi et tall: -5.2
Tallet er ikke et heltall
Tallet er negativt
>> misScript
Oppgi et tall: 4
Tallet er et heltall
Tallet er et partall
Tallet er positivt
>> misScript
Oppgi et tall: 5
Tallet er et heltall
Tallet er et oddetall
Tallet er positivt

 

  
  

e) 

        Lag en funksjon compare(A,B) som tar inn to tall som parametre, og sammenlikner disse. Den skal returnere true dersom tallene er like, og false ellers. Det er ikke lov å bruke ==, men andre operatorer er lov.

Eksempel på kjøring:
>> compare(3,4)
ans =
   0
>> compare(3,3)
ans =
   1