Child pages
  • Student project suggestions Oppgaveforslag prosjekt el masteroppgave
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ombygging av låven på Rotvoll Nedre

Steinerskolen på Rotvoll og Camphill Landsbystiftelse Norge kjøpte gårdsbygningene og ca 40 mål jord av fylket for 10 år siden. Camphill Rotvoll har i 20 år drevet et bo- og arbeidsfellesskap for mennesker med spesielle behov. I dag er det om lag 50 mennesker som har sitt daglige virke på Camphill Rotvoll. 

Låven, med en grunnfalte på ca 1200 kvadratmeter i 3 etasjer, står i hovedsak ubrukt, og har behov for vedlikehold, spesielt av tak.

Vi tenker oss primært omsorgsboliger med sal, seminar rom, kafé og verksteder (som vev, urte, bakeri) – omsorgsboliger for unge mennesker som tar yrkesutdanning, voksne som bor og arbeider på Rotvoll, samt eldre.

Vi driver i dag blant annet et biodynamisk jordbruk og det er naturlig for oss å benytte økologiske prinsipper for bygging, for eksempel passivhus. Vi ser for oss at det vil bli en utfordring å bygge etter slike prinsipper i en gammel låve med alt hva den har av indre bærekonstruksjoner. Reguleringsplanen tilsier at området skal ha preg av gårdsbruk og vi regner med at Byantikvaren ikke ønsker riving av den gamle bygningen.

/Conversion of barn at Rotvoll Nedre

Waldorf School of Rotvoll and Camphill Village Foundation Norway bought the farm buildings and 40 acres of the county 10 years ago. Camp Hill Rotvoll has for 20 years operated a residential and working community for people with special needs.

The barn, with a floor area of about 1200 square meters in 3 levels, is largely unused,and in need of maintenance, especially the roof.

We consider primarily residential homes with hall, seminar rooms, a café and workshops (such as weavery, herb garden, bakery) - care homes for young people who take vocational education, adults who live and work at Rotvoll, and for elderly people.

We run today a biodynamic agriculture and it is natural for us to use ecological principles for the construction, such as passive house principles. We envisage that there will be a challenge to build with such principles in an old barn with its internal support structures. The development plan indicates that the area should have the character of farming and we expect that the Cultural Heritage Management Office did not want the demolition of the old building.

Kontaktperson Matthias Haase


Historisk arkitektur av byggemateriale leirejord i Norge, 130 år i nordisk klima 

Frølichbyen i Oslo, 11 boliger: 1 ½ etasjes murhus i leirestein med bitumenkalkpuss og grunnmur i gråstein. Forskningsoppgave for studenter: En materialteknisk og bygningsfysikalsk analyse. Teknisk tilstand, inneklima, varmekomfort og energibruk.

/Historic architecture in Norway with clay soil as building material, 130 years in Nordic climate

Frølichbyen in Oslo, 11 dwellings: 1 ½ storey brick house built of clay bricks with bitumen, lime plaster and stone foundation. Student research task: Analysis of materials and building physics, technical condition, indoor air quality, thermal comfort and energy consumption.

Link til utfyllende dokument/more info

Kontaktperson: [Hauke Haupts|]/ tlf 73 8661 29


Totalomgjøring og energieffektivisering av gårdsbolig, Overhalla kommune

Oppgradering/ombygging av hovedbygning til mer moderne/praktisk standard/planløsning, energieffektivisering, tilrettelegging for gårdsturisme.

/Total Conversion and better energy efficiency of farm housing, in Overhalla

Upgrading or refurbishment of the main building to a more modern and practical standard/layout, better energy efficiency, facilitation of farm tourism.

Kontaktperson: Helen Jøsok Gansmo (mailto: helen.gansmo@hf.ntnu.no)/ 73 59 22 36

  • No labels