Child pages
  • -Nytt Kjernenett
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet

Målsetting

Prosjektets mål er å etablere et nytt kjernenett for NTNU som har tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet for å dekke fremtidige behov og understøtte NTNUs primærvirksomhet.

Hvem berøres og involveres

Alle brukere av NTNUs nett vil i større eller mindre grad bli berørt av det pågående arbeidet. Interessenter involveres fortløpende for å ivareta deres interesser og sikre godt samarbeid mellom utførende prosjektorganisasjon og kunde.

Hva skal leveres

Brukere av NTNUs nett vil i første omgang ikke oppleve funksjonaliteten som endret, men vil over tid være i stand til å ta i bruk en utvidet tjenesteportefølje som muliggjøres av prosjektarbeidet.

Suksessfaktorer

Aldrende hardware skal byttes ut med moderne utstyr og en ny verktøyportefølje etableres (for å gå forbedret mulighet for rapportering og ressursplanlegging).

Milepæler og framdrift

Januar 2013: Prosjektet starter detaljert planleggingsarbeid

Februar 2014: Pilot implementeres og evalueres

 3Q2014: Hovedleveranse starter

 4Q2014: Verktøyportefølje er ferdig implementert og klar til bruk

2Q2015: Hovedleveranse er fullført og prosjektet avsluttes