Child pages
  • -IT i virksomheten
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av programmet

Målsetting

Programmet IT i virksomheten skal bidra til at NTNU ansatte får muligheten til å benytte IT-verktøy- og løsninger som effektivisere- og støtter sentrale arbeidsprosessene innenfor NTNUs definerte virksomhetsområder på en enhetlig måte.

Hvem berøres og involveres

Bakgrunnen for dette programmet er behovet for IT verktøy- og løsninger som støtter opp under felles- og sentrale virksomhetsprosesser hos NTNU. Innføring av standardisert løsninger vil bidra til en effektivisering av administrative prosesser som videre vil bidra til en kostnadsreduksjon og kvalitetsøkning i sentrale NTNU beslutninger. Basert på det foranstående er det naturlig at ansatte knyttet til felles- og sentrale virksomhetsprosesser vil bli berørt og involvert i gjennomføringen av  programet og tilhørende prosjekter.

Hva skal leveres

Ved å utvikle og implementere standardiserte virksomhetsløsninger vil programmet bidra til:

  • En kvalitetsøkning på ledelses- og styringsinformasjon som videre vil bidra til en kvalitetsøkning i beslutningsprosesser.
  • En effektivisering og tilhørende kostnadsreduksjon av administrative arbeidsprosesser.
  • Etablering av datafangst fra ulike datakilder som videre vil fungere som beslutningsstøtte og virksomhetsstyringsinformasjon innenfor sentrale virksomhetsområder ved NTNU.
Suksessfaktorer

Økt kvalitet i administrative tjenester gjennom etablering av enhetlige IT løsninger som støtter opp under standardiserte arbeidsprosesser.

Økt administrasjonseffektivitet gjennom etablering av standardiserte og forenklede arbeidsprosesser som videre vil bidra til reduserte kostnader.

Økt kvalitet på ledelses- og virksomhetsstyringsinformasjon som videre vil bidra med forbedret beslutningsstøtte knyttet til virksomhetsstyringen av NTNU.

Økt automatisert datafangst fra ulike datakilder som muliggjør sammensetning av virksomhetskritisk informasjon fra ulike kilder på tvers av NTNU.

Milepæler og framdrift

Overordnet tidsplan er å starte gjennomføring av programmet:

  • Oppstart 1.5.2014 – 30.6.2014 (B2)
  • Gjennomføring 1.7.2014 – 31.12.2017 (B4)
  • Avslutning 1.1.2018 – 28.2.2018 (B5)