Child pages
 • -Digital eksamen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siden vedlikeholdes ikke. Vennligst se: https://innsida.ntnu.no/digital-eksamen.

Sammendrag av prosjektet

Prosjektet Digital vurdering er delt i to deler

 • Digital vurdering: Prosjektet utvikler og innfører en digital vurderingsprosess for NTNU.
 • Drift og forvaltning av digital eksamen. Prosjektet har per d.d. ansvar for oppfølging og gjennomføring av digital eksamen i form av både digital skoleeksamen og digitale karaktergivende innleveringer.
Målsetting
 • Kvalitet: NTNU skal ha en digital vurderingsprosess som
  • Legger til rette for vurdering og undervisning av høy kvalitet
  • Sikrer høy kvalitet i administrative prosesser
 • Standardisering og effektivisering: NTNU skal ha en standardisert, helhetlig og effektiv vurderingsprosess på tvers av hele universitetet.
 • Modernisering: NTNU skal ha moderne digitale vurderingsformer som imøtekommer krav fra faglig utvikling, studenter og den generelle teknologiutvikling i samfunnet.
Hvem berøres og involveres
 • Digital vurdering:
  • Studenter: Får tilgang til nye verktøy for eksamen, begrunnelse og klage, bør oppleve et økt tjenestenivå på begrunnelse, klage og sensur og går over fra papirbaserte løsninger til digitale løsninger for eksamensavvikling.
  • Faglige ansatte: Får tilgang til flere verktøy for å gjennomføre vurdering, forenklet sensurregistrering og begrunnelse-/klagebehandling. Må lære nye verktøy.
  • Administrativt ansatte: Slipper en del arbeidsoppgaver knyttet til manuell avvikling av eksamen og får enkelte endrede oppgaver knyttet til digital eksamen. Må lære nye verktøy.
  • Avdeling for studieadministrasjon og IT-Avdelingen: Får ansvar for en ny tjeneste gjennom digital vurdering. Økt ressursbruk under avvikling av digital skoleeksamen.
  • Ledere ved fakultet, institutt og sentraladministrasjon: Må sette av tid og ressurser til oppfølging av digital vurdering, samt bidra til god utnyttelse av tidsbesparende gevinster, spesielt på institutt.
Hva skal leveres
 • Hovedmålet er "All eksamens vurdering på NTNU skal være digitalisert innen 2022".
 • Prosess for digital vurdering, herunder: planlegging, gjennomføring, sensur, begrunnelse/klage og avslutning/arkivering.
 • Anskaffelse av digitalt eksamenssystem
 • Identifisere lokaler for eksamensavvikling
 • Etablert apparat for drift og forvaltning av digital eksamen

Se i tillegg en beskrivelse av prosjektleveranser (be om tilgang).

Suksessfaktorer
 • Tilstrekkelige og hensiktsmessige ressurser i form av både penger og personell til (1) drift og forvaltning, (2) prosesskartlegging, kravidentifikasjon og utvikling, samt (3) innføring.
 • Tilgang på hensiktsmessige lokaler for digital eksamensgjennomføring.
 • God forankring slik at det tas ansvar for (1) videre drift og forvaltning i Avdeling for Studieadministrasjon og IT-avdelingen samt (2) bruk på institutt og fakultet.
Milepæler og framdrift

Prosjektet bruker i dag vesentlig andel ressurser på avvikling av eksamen:

 • Vår
 • Sommer (utsatt eksamen/kont)
 • Høst

Annen aktivitet er i vesentlig grad avhengig av tilgang til lokaler og ressurser. Det pågår avklaringer (vår/sommer 2017) knyttet til lokaler som i stor vil påvirke plan for prosjektet.