Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siden sist

22. mars ble det endelig mulig å avholde årsmøte, etter flere COVID-forårsakede utsettelser. Se fullt referat nedenfor.

1. april var vi ca 20 stykker som møttes på teaterkafeen som en velsmakende og sosialt "vorspill" til "Amadeus" i rockeversjon. Det var en mektig forestilling som trygt kan anbefales til de som ennå ikke har fått den med seg! 

Knappe 3 uker senere var det igjen ordinært møte i foreningen, denne gangen med forsker Berit Helen Jensen Grandaunet som foredragsholder. Hun fortalte om revmatiske sykdommer - hvilke sykdommer som regnes som revmatiske, hva som forårsaker dem, og hva disse sykdomsprosessene har å si for eksisterende og mulige framtidige behandlingsmuligheter. Jeg kunne dessverre ikke møte opp pga (ironisk nok) behandling av revmatisk sykdom, så fyldigere referat må dessverre vente litt. Men som lovet ovenfor, her er referat fra årsmøtet:

**********

Referat fra årsmøte i Pensjonistforeningen
ved NTNU
Onsdag 22. mars 2022 kl. 1000
Festsalen, Hornemannsgården


  1. Valg av møteleder
    Som møteleder ble valgt Petter Wiig.

    2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
    Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent som utsendt.

Under dette punktet ble Gerd Randi Fremstad valgt som referent.
Til å undertegne protokollen ble valgt Eli Solberg og Grethe Aune

3. Årsberetning for 2021

Vedtak: Årsberetningen for 2021 ble vedtatt som utsendt.

4. Revidert regnskap for 01.01. – 31.12.2021
Revidert regnskap ble gjennomgått av kasserer.  Foreningen hadde et overskudd på kr 55.218,78 i 2021, og et bankinnskudd på kr 131.115,19 pr. 31.12.2021. Det ble spørsmål om to beløp på utgiftssiden: kr 5.000 som var bidrag til Adresseavisens juleinnsamling, og kr 6.250 som var refusjon av for mye innbetalt kontingent.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent som fremlagt.


5. Fastsetting av medlemskontingent

Vedtak: Årskontingenten på kr 250,- opprettholdes for 2022.

6. Styrets forslag - vedtektsendring
Valgkomiteens primæroppgave har vært å rekruttere personer fra tidligere pensjonistforeningen ved Hist til det nye styret, samtidig som sentrale personer i det nåværende styret blir sittende. Det medfører at antall styrerepresentanter overstiger vedtektenes §5 med 1 styremedlem dvs fra 5 til 6 medlemmer.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner at antall styremedlemmer økes fra 5 til 6. Dette gjelder kun for året 2022/23.

7. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag til Årsmøtet.

8. Valg av styre og revisor
På grunn av Covid-pandemien ble det ikke avholdt valg i 2021, og det sittende Styrets funksjonstid ble gjeldende fram til Årsmøtet i 2022.  Dette medførte også at alle valg blir forskjøvet  med et år.
 
Vedtak: Valgkomitéens forslag til Styre, revisor og valgkomité ble enstemmig vedtatt.


 

Etter Årsmøtet består Styret av:
Erling Nardo Dahl, styreleder (til 2023)
Ann Rudinow Sætnan, styremedlem (til 2023)
May Brit Blomqvist, styremedlem (til 2023)
Sverre Nistov, styremedlem (til 2023)
Styremedlem Grethe Aune (2022 – 2024)
Styremedlem Petter Brækken (2022 – 2024)
Kasserer Gunnar Flack (2022 – 2023)
Svein Bartholsen, varamedlem (til 2023)
Eli Skarpnes, varamedlem (til 2023)
Eli Solberg, revisor (til 2023)
Tore Strømmen, vara revisor (til 2023)

Valgkomité for perioden 2022 - 2024: Ole Brønmo og Tore Jørgensen, med Tore Strømmen som varamedlem.


Det var 25 frammøtte, og Årsmøtet ble hevet kl. 1020.

­


____________________                                                                                                ___________________
Eli Solberg                                                                                                                        Grethe Aune

Recently Updated

Navigate space


  • No labels