Child pages
  • Workshopledelse
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Workshopledelse er og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet
er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende om man skal bruke tjenesten.

2. Om Workshopledelse

Tjenesten Workshopledelse gir hjelp til planlegging, gjennomføring og dokumentering av workshoper.

En workshop er en arbeidsform som brukes når ulike interessenter trenger å komme fram til et felles resultat.
Dette resultatet kan være abstrakt (f.eks. en beslutning) eller konkret (f.eks. en handlingsplan).

Eksempler på tema vi har erfaring med er kartlegging av arbeidsmåter og arbeidsprosesser med tanke på
bedre samhandling, samordning av arbeidsprosesser, eller med tanke på å gjøre optimale IT-anskaffelser
(kravspesifisering). Andre tema kan være strategi- og handlingsplanarbeid, idedrøfting mellom ulike
parter/ interessenter eller organisatoriske enheter, forankring av prosesser eller prosjekter.

Vi benytter ulike verktøy, teknikker og metoder for å oppnå engasjement, deltakelse og mål. Antall deltakere
kan være fra tre og oppover til seksti.

3. Innhold i tjenesten

Avklare omfang, fokus og forventet resultat

Workshopleder har et møte med oppdragsgiver for å avklare rammene for workshopen og etablere en felles
forståelse av hva som skal leveres. Dette inkluderer mål, forventet resultat, tema, deltagere/ interessenter og
teknikker.

Forberede workshop

Dette innbefatter:  Sette seg inn i problemstilling, lage agenda, sende innkalling/annen informasjon til deltagere,
planlegge arbeidsprosessen med involvering og deltakelse i workshopen, sjekke at egnet materiell og lokaler er
tilgjengelig.

Lede/fasilitere workshop

Legge forholdene til rette for måloppnåelse. Sørge for at alle blir hørt og at alle bidrag blir dokumentert, samt
hindre avsporinger.

Etterarbeid/dokumentering

Oppsummering av workshopen, og evt sende ut oppsummering til deltagerne. Avlevere avtalt resultat til
oppdragsgiver, og evt. gi råd om videre arbeid.

4. Begrensninger i tjenesten

Det er ingen begrensninger i tjenesten utover de som er beskrevet ovenfor.

5. Oppdragsgivers forpliktelser/ansvar

  • avgjøre hvem som skal delta i workshopen
  • kommunisere til deltakerne hva som er målet med workshopen, hvem som skal ha resultatet og hva det
    skal brukes til

Oppdragsgiver har ansvaret for eventuelle kostnader vedrørende lokaler, bespisning m.m.

6. Mål for tjenestenivå

Målet for tjenesten er å gjennomføre vellykkede workshoper.

7. Prising

Tjenesten faktureres etter medgått tid til gjeldende timepris.