Child pages
 • UA Tjenestebeskrivelse Programvaredistibusjon
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten <tjenestenavn> er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om <tjenesten>

<beskrivelse>

3. Innhold i tjenesten

<beskrivelse>

4. Begrensninger i tjenesten

<beskrivelse>

5. Kundens forpliktelser/ansvar

<beskrivelse>

6. Mål for tjenestenivå

<beskrivelse>

7. Prising

<beskrivelse>

1. Beskrivelse
Formålet med tjenesten er å inngå felles programvareavtaler for ansatte og studenter ved NTNU, ikke minst for fagmiljøet ved instituttene. Det etableres en *”programverktøykasse”* som vedlikeholdes med nye utgaver av betalt programvare.

Programmene kjøpes inn med følgende lisenstyper:

 1. Sitelisens – gir rettighet til hele NTNU, uten begrensninger på antall lisenser. Det kan være begrensning for bruk til de som betaler
 2. Mengdelisens – gir et visst antall lisenser som tildeles via en lisenstjener (hvis mulig)

En lisenstjener administrerer et antall lisenser for et program.

Dekkes av driftsprisen:

Programvarearbeidet, som består av:

a)      kontakt med fakultet og institutt - ved vurdering, kjøp og vedlikehold.

b)      kontakt med programvareleverandører

c)      ordne finansiering, ev. ved hjelp av et spleiselag

d)     bestilling og mottak av programvaren

e)      prøveinstallering av programvaren for bl.a. å teste lisensnøklene

f)       etablering av lisenstjener, mest for mengdelisenser der vi har kjøpt et antall lisenser

g)      formidling av programvaren til NTNU - via Progdist, CD-kopiering, etc.

h)      tilrettelegging for selvbetjening på Progdist ved ”Lesmeg”-filer som vedlikeholdes for hvert program med lisensinformasjon og installasjonstips.

i)        informasjon til NTNU om programvaren og avtalen for NTNU. Dette skjer via egen programvareside på web, pr. e-post, vha. nyheter, etc.

j)        opplæring: Vi lager i noen tilfeller brukerveiledning - på InfoWeb, som egne dokumenter, etc. Vi inviterer til demonstrasjonsforelesninger og kurs.

k)      oppfølging mot interne brukerne og leverandør ved formidling av spørsmål og kontakt

l)        mottak av nye programvareutgaver

m)    betaling av inngåtte programavtaler (kjøp, leie/vedlikehold) - og ev. viderefakturering til spleiselag

n)      mottak, testing og formidling av nye lisensnøkler etter betaling av leie/vedlikehold.

Fakturerbar tilleggstjeneste:

 • o)      Ingen

Utfyllende beskrivelser:
a) kontakt med fakultet og institutt - ved vurdering, kjøp og vedlikehold
En søker å etablere et spleiselag mellom flere fakultet og institutt for kjøp og vedlikeholdsavtale av et program.

c) ordne finansiering, ev. ved hjelp av et spleiselag

Lokalt spleiselag mellom institutt og fakultet:

 • Tjenesten (ITEA) organiserer spleiselaget, foretar innkjøp, distribuering og informasjon
 • Brukermiljøene kjøper inn, mens ITEA distribuerer og informerer
 • Brukermiljøene organiserer spleiselaget, mens ITEA bestiller, fordeler betaling, distribuerer og informerer

d) bestilling og mottak av programvaren

Når programvaren er testet, legges det i verktøykassa som utgjør et programvaretilbud for NTNU:

Til verktøykassa kjøpes det inn

 • Program som skal nyttes ved flere fakultet og institutt – ikke minst faglige program.
 • Program som nyttes direkte av fag i undervisningen – ved flere fakultet/institutt.
 • Andre program som etterspørres av flere der anskaffelse kan skje ved et spleiselag.

e) prøveinstallering av programvaren for bl.a. å teste lisensnøklene

Lisensnøklene må fungere som forventet før programmet kan legges i verktøykassa.

f) etablering av lisenstjener, mest for mengdelisenser der vi har kjøpt et antall lisenser

Når et program starter opp på PC-en, får det tildelt en lisens av lisenstjeneren. Lisensen gis tilbake til tjeneren når programmet avsluttes. Alle PC-er innen NTNU sitt datanett har tilgang til lisenstjener.

g) formidling av programvaren til NTNU - via Progdist, CD-kopiering, etc.

Vi har et egen programdistribusjonsområde, ”Progdist”, hvor programmene ligger lagret. Alle studenter og ansatte som er tilkoplet NTNUs nett, har tilgang til ”Progdist” som er delt opp i:

 • Progdist/Fri – som er gratis programvare som NTNU ikke har betalt for.
 • Progdist/Campus – program NTNU har sitelisens for, og som kan installeres på både studentenes og ansattes maskiner vederlagsfritt.
 • Progdist/Betal – program som hver må betale for, program som er anskaffet gjennom et spleiselag og program som bare ansatte kan få på sine maskiner. Tilgang har lokale IT-ansvarlige og andre betrodde ansatte.

i) informasjon til NTNU om programvaren og avtalen for NTNU. Dette skjer via egen programvareside på web, pr. e-post, vha. nyheter, etc.

Alle programmene kan benyttes på Windowsmaskiner, noen også på Macintosh og Linux maskiner. Noen program kan installeres bare på maskiner NTNU eier. Mange av programmene kan installeres også på ansattes hjemmemaskiner.

m) betaling av inngåtte programavtaler (kjøp, leie/vedlikehold) - og ev. viderefakturering til spleiselag

Finansieringen skjer fra to ressurser:

 • Rammefinansiering fra NTNU – dekker om lag halve budsjettet, og går for det meste til vedlikehold av eksisterende program i verktøykassen.
 • Spleiselag mellom fakultet og institutt – dekker både nye innkjøp og årlig vedlikehold. 

Rammefinansiering brukes til

 • å finansiere hele beløpet innen vesentlige emner for NTNU
 • å finansiere deler av et spleiselag for å gi deltakerne en akseptabel deltakeravgift, og for i det hele tatt å få kjøpt programmene.
 • å betale for studentenes del i et spleiselag.

Benyttes et innkjøpsspleiselag, kan ofte bare spleiselagsdeltagerne bruke programmet som kjøpes, selv om NTNU har sitelisens. Men spleiselaget kan utvides til flere institutt og fakultet.

Begrensninger i tjenesten

Ingen

2 Kundens forpliktelser/ansvar
Kunden kan delta i et spleiselag for å finansiere kjøp og få tilgang til programvare.

Det er kundens ansvar ikke å ta ut flere lisenser enn de det er betalt for.

3. Mål for tjenestenivå
Alle program NTNU har rettighet til, legges ut for distribusjon på Progdist.

4. Prising
Rundt halvparten av finansieringen dekkes ved en rammebevilgning fra NTNU.

Nye innkjøp må i dag i stor grad finansieres ved et spleiselag.