Child pages
  • UA Tjenestebeskrivelse Personsdataflyt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten <tjenestenavn> er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om <tjenesten>

<beskrivelse>

3. Innhold i tjenesten

<beskrivelse>

4. Begrensninger i tjenesten

<beskrivelse>

5. Kundens forpliktelser/ansvar

<beskrivelse>

6. Mål for tjenestenivå

<beskrivelse>

7. Prising

<beskrivelse>

1. Beskrivelse

NTNU IT har ansvar for NTNUs felles brukeradministrasjonssystem, samt system for persondataflyt mellom kilde- og målsystemer. I kraft av dette arbeidet har vi kompetanse til å oppklare årsak til feil i persondataopplysninger i de ulike målsystemene som benytter persondata eller påloggings-/brukerdata, og i enkelte tilfelle rette slike feil. Tjenesten består i å hjelpe til å finne årsak til feil i ansattdata, og henvise til riktig sted (kildesystemeier) for feilretting.

Disse sakene krever avsjekking av forskjellige kildesystemer for å finne årsakene til symptomene.

Denne tjenesten gjelder kun for følgende kunder/ brukere:

  • Studenter
  • Ansatte og systemeiere i sentraladministrasjonen
  • Lokal IT

Ved henvendelse fra lokal IT eller sentral systemeier forventes det at disse har gjort en sjekk som innebærer at de vet at NTNU IT er rette instans for å rette feilen.

a) Beskrive problemet

Vår førstelinje (orakel) mottar feilmelding. Hvis feilmeldingen kommer fra ansatte på fakultet/ institutt, henvises direkte tilbake til lokal IT. 

Orakel innhenter evt. flere opplysninger som kan belyse problemet. Setter saken til DP-BAS.

b) Finne årsak til feil, og evt. rette den.

Vårt mottakssenter (workgroup DP-BAS) undersøker kildesystemene og finner årsaken til feilen. Hvis feilen ligger i Cerebrum, rettes den, og brukeren får tilbakemelding. Hvis feilen ligger i dataflyten i/rundt Kjernen, sendes saken til workgroup DA-Kjernen. Hvis feilen ligger i Telmax, sendes saken til workgroup Telefeil. Feilen rettes. Feilmelder får tilbakemelding.

c) Evt. henvise bruker til riktig sted for retting av feil.

Hvis NTNU IT ikke kan rette feilen, sendes tilbakemelding til melder om selv å ta kontakt med riktig instans for retting av feil – eksempelvis LOP-hjelp, FS-hjelp, lokal IT (burde egentlig vært lokal HR for det er de som kan rette feil i PAGA).

2. Kundens forpliktelser/ansvar

Kunde/ bruker er selv ansvarlig for å melde fra om feil. Feil meldes til orakel@ntnu.no eller tlf 91500.

3. Mål for tjenestenivå

Tjenesten er tilgjengelig arbeidsdager kl. 08-16. Løsningstid er 3 dager. 

Ved utsettelse av deadline avtales dette med bruker.

4. Prising

Rammefinansiert.