Child pages
  • UA Tjenestebeskrivelse Klientdrift - Auditorie-PC
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten <tjenestenavn> er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om <tjenesten>

<beskrivelse>

3. Innhold i tjenesten

<beskrivelse>

4. Begrensninger i tjenesten

<beskrivelse>

5. Kundens forpliktelser/ansvar

<beskrivelse>

6. Mål for tjenestenivå

<beskrivelse>

7. Prising

<beskrivelse>

Drift av AuditoriePC

1      Beskrivelse[LarsM1|#_msocom_1] 

Tjenesten har som formål at auditoriePC-en til enhver tid skal være tilgjengelig for den som skal benytte den til undervisningsformål. AuditoriePC-er skal brukes av undervisningspersonell eller foredragsholdere som benytter auditoriene i regi av NTNU.

AuditoriePC-ene er standard, stasjonære PC-er med datanettilgang som settes opp med standard programvare og kobles til fast AV-utstyr som prosjektor i det auditoriet der den står. Ved problem eller ønske fra undervisningspersonell lånes det ut bærbar PC fra AV-tjenesten.

Dekkes av driftsprisen:

a)      Innkjøp, programoppsett, utplassering og vedlikehold av auditoriePC-er

b)      Utskifting av utstyret etter endt levetid

c)      Fysisk tyverisikring

d)     Vedlikehold av enkel brukerveiledning og driftsdokumentasjon

e)      Vedlikehold av standardoppsett

f)       Klargjorte reservePC-er

g)      Automatisk oppdatering av programvare og viruskontroll signaturfiler

h)      Feilretting på maskinvare og standard programvare

Fakturerbar tilleggstjeneste:

i)        Installasjon av, og feilsøking på ustandard programvare

Utfyllende beskrivelser

Punkt a) Innkjøp, programoppsett, utplassering og vedlikehold av auditoriePC-er

Det benyttes til enhver tid det som ITEA definerer som standard PC for ansatte.

Etter avtale kan PC-ene utstyres med tilleggsutstyr, eksempelvis for å kunne knyttes til spesielt AV-utstyr.

Punkt b) Utskifting av utstyret etter endt levetid

Garantitiden på PC-ene er 3 år, og auditoriePC-ene byttes ut når reparasjonskostnadene gjør det hensiktsmessig med maskinbytte. Levetiden er i snitt mellom 3 og 4 år.

Punkt d) Vedlikehold av enkel brukerveiledning og driftsdokumentasjon

Enkel veiledning for pålogging og feilmelding legges ut ved hver PC.

Punkt e) Vedlikehold av standardoppsett

Normal endring av programvaretilbudet gjennomgås to ganger hvert år. Fristene for å melde inn ønsker/behov er henholdsvis 1. oktober for den utrullingen som foretas 1. februar og 1. april for den utrullingen som foretas 1. august. Programmer som ønskes tatt inn, må gi generell nytte for foreleserne. ITEA avgjør hvilke program som legges inn, og sørger for at lisenskravene overholdes.

Hastebestilling på innlegging av et nytt program for kun nærmeste semester må sendes ITEA minst 3 uker før innleggingen ønskes ferdigstilt.

Liste over gjeldende standard dataprogram:

http://www.itea.ntnu.no/tjenestekatalog/datasaler/

Det finnes i tillegg et par egne spesialprogram for auditoriene.

Punkt i) Installasjon av, og feilsøking på ustandard programvare

Det er mulig for forelesere å få administrator-rettigheter for selv å legge inn nye program. ITEA må få bestilling på dette minst 3 arbeidsdager på forhånd. Forelesere må være oppmerksom på at standardoppsettet vil kunne bli lagt inn og overskrive det nye programmet som en del av feilrettingen på auditoriePCen. Det gis ikke varsel om slike reinstallasjoner.

Begrensninger i tjenesten

Reservedeler til ustandard ekstrautstyr er ikke en del av tjenesten.

Bruker må ha konto i WIN-NTNU-NO domenet for å få datanettilgang.

Assistanse til ressurstilkobling i andre domener enn WIN-NTNU-NO gis ikke.

2      Kundens forpliktelser

Kunden må bestille programendringer innen de frister som er satt opp.

3      Mål for tjenestenivå

Ved feil eller brukerproblem er responskravet 15 minutter (til AV-tjenesten).

Reservemaskiner skal til enhver tid være klargjort på begge campuser for direkte benyttelse.

4      Prising

Tjenesten prises pr. PC pr. år og faktureres Studieadministrasjonen. Minimum driftsperiode er 3 år. Både investering og driftskostnader inngår i prisen.

Fakturerbare tilleggstjenester faktureres bestiller etter medgått tid. Dette gjelder også hastebestillinger av nye program (se pkt. 1e).


 [LarsM1|#_msoanchor_1]Olav: sørger du for å dytte inn link til auditorier vi drifter?