Child pages
 • UA Tjenestebeskrivelse Innsida
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Innsida er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet
er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet
til tjenesten.

2. Om Innsida

Innsida er en webportal (arbeidsflate) for studenter og ansatte ved NTNU. Portalen er basert på Liferay som rammeverk, men innhold
og funksjonalitet som tilbys gjennom portalen er i hovedsak basert på tjenester mot underliggende fagsystemer. En skisse av
tjenestetreet for Innsida 2.0 er vist i figuren nedenfor. Treet viser hvilke tjenester Innsida 2.0 består av / er avhengig av. 

3. Innhold i tjenesten

Tjenesten Innsida består av mange ulike deltjenester, både funksjonelle og tekniske. I dette kapitlet behandler vi først de funksjonelle
tjenestene så de tekniske.

Innsida 2.0 arbeidsflate

Dette er selve arbeidsflaten slik den gjøres tilgjengelig for brukeren som en webside. Arbeidsflaten har et predefinert oppsett basert
på et sett av layouts (undersider) og prekonfigurerte portlets på disse undersidene.

Brukeren kan selv opprette nye layouts og fylle disse med portlets fra portletbiblioteket.

Universelle komponenter

Disse komponenter er tilgjengelig på samtlige layouts.

 • Søk
 • Omni-knapper (bokmerke i kontekst,
 • Toolbar (Språkvelger, rollestyring), Toolbar for administratorer
 • Rollestyrt bunnmeny - Listfører temasider for brukerens rolle
 • Navigasjonsfaner - rollestryt og egendefinerte

Arbeidsflaten er prekonfigurert med følgende layouts og tilhørende portlets:

Min side
 • Indikatorer
 • Søk
 • Bokmerker (rollestryte og personlige snarvei kolleksjoner)
 • Mini meldingstjeneste
 • Portletbibliotek initialisering
 • Layout-velger
 • Alert-varsling
 • Et sett av portlets som varierer avhengig av rolle (det kan være en fordel å ikke spesifisere dette her da det vil kunne endre seg
  en del. Alle portlets vil bli beskrevet for seg).

I tillegg til de prekonfigurerte portletene vil brukeren kunne legge til og/eller fjerne portlets på "Min side" og eventuelle egendefinerte
undersider.

Hva skjer?
 • Meldinger
 • Søk
 • Universelle komponenter
Min profil
 • Profil - benytter profiltjenesten
 • Søk
 • Universelle komponenter
Avansert søk
 • Søk
 • Collection filtrering (personer, innhold, meldinger)
 • Språk filtrering
 • Universelle komponenter
Alt innhold
 • Dynamisk sideoversikt for temasider (vis A-Å, eller etter Tema)
 • Søk
 • Universelle komponenter
Temasider
 • Innhold - speilet på norsk og engelsk
  Tilgangsstyring er muilg, men de fleste sider er åpen tilgjengelig
 • Søk
 • Universelle komponenter
Wiki
 • Liferay wiki-portlet (Støttete fomater Creole, HTML, MediaWiki).
  Tilgangsstyring er muilg men de fleste sider er åpen tilgjengelig
 • Søk
 • Universelle komponenter

Avhengighet til underliggende tjenester

Her følger en oversikt over hvilke tjenester som Innsida sin portlets funksjonelt er avhengig av.

 • Meldingstjenesten/Syndikator
 • Saksarkiv (pt. ePhorte)
 • LMS (pt. Its Learning)
 • Google mail
 • Tjenestelaget
 • Filtjenesten (for opplasting/visning av bilder i meldinger)
 • Profiltjenesten (bio, profilbildet, publikasjoner fra Cristin, emneord fra Cristin, geolokasjon, kontaktinformasjon, lenker, CV,)
 • Filtjeneste (for opplasting av bilde og CV)
 • Søkeindekserer
 • Fast søkemotor

Her kommer det til flere kildesystemer etterhvert som de støtter grensesnitt for integrasjon.

Andre tjenester som ikke er direkte knyttet til portlets

Single sign-on tjeneste (SSO)

For å kunne oppnå single sign-on mot underliggende fagsystemer, benytter Innsida 2.0 FEIDE. Autentisering mot FEIDE er avhengig av
"tjeneste for IDP hos NTNU".

Roller og autorisering

Dette er en tjeneste som skal leveres av IAM-prosjektet, men som p.t. ikke er utviklet. Når tjenesten er ferdig utviklet og satt i drift, vil
Innsida 2.0 ta den i bruk.

Organisatorisk tilhørighet

Dette er en tjeneste som delvis leveres av FEIDE, dels av IAM-prosjektet. IAM-tjenesten er avhengig av endringer i informasjonsarkitekturen
og dette vil håndteres gjennom TIA-prosjektet. Så snart IAM-tjenesten er realisert og satt i drift, vil Innsida 2.0 ta den i bruk.

Dokumentarkiv for hver gruppe og/eller enhet

Dette er en tjeneste som på sikt er tenkt realisert av lagringsprosjektet i Basis-IT, men det er et stykke frem i tid. Inntil en felles
lagringstjeneste for dokumenter er på plass benytter Innsida 2.0 en alternativ løsning basert på ...

Logging og rapportering av tjenester

I denne tjenesten inngår loggings- og rapporteringstjenester som beskrevet nedenfor:

Weblogic-tjenesteovervåkning

Må her sjekke ut hva som finnes av muligheter i appserver, men det er her ønskelig å benytte det som finnes standard i Weblogic.

NTNU-audit

Egenutviklet applikasjon / tjeneste som muliggjør auditering av driftsmiljøet basert på plugins tjenester som aktiverer auditering.

Liferay-audit

Liferay tilbyr en plugin for audit som registererer spesifikke bruker-aksjoner.

Liferay Social API

Kan være aktuelt å ta i bruk for å vise events.

Applikasjonsforvaltning

For en generell beskrivelse av tjenesten Applikasjonsforvaltning se tjenestebeskrivelsen for Applikasjonsforvaltning. Nedenfor er det
spesifisert hva som ligger i Applikasjonsforvaltning i tjenesten Innsida.

 • Registrering av innrapporterte feil som potensielle tiltak i produktkøen.
 • Registrering av endringer i informasjonsstruktur og/eller teknisk infrastruktur som påvirker applikasjonen som tiltak i produktkøen.
 • Fortløpende vurdering av saker i produktkøen mht.:
  • Nytteverdien og konsekvensen av å gjennomføre tiltaket.
  • Kostnaden ved å gjennomføre tiltaket.
  • Prioritering av tiltak basert på kost/nytte-vurdering (ROI).
 • Håndtere godkjenning - akseptanse (test og verifikasjon) og aktivering av nye portlets i programvarebiblioteket, herunder registrering
  av tjenester de ulike portletene er avhengig av.
 • Løpende vurdering av behov for utrulling av nye versjoner som følge av at tiltak er gjennomført.
 • Vurdering av behov for mer omfattende testing (systemtest, brukertest, lasttest, sikkerhetstest) i forkant av en utrulling av en ny
  versjon av tjenesten.
 • Overordnet ansvar for at all dokumentasjon er oppdatert.
 • Planlegging av utrulling av nye versjoner.

Brukerstøtte

Informasjonsavdelingen håndterer støtte mht. innhold i tema- og wiki-sider, samt oppsett og tolking av besøksstatistikk. Ellers skal
feilmeldinger og brukerstøttehenvendelser sendes til NTNU IT. Dette kan dreie seg om problemer med funksjonalitet eller hjelp til bruk
av funksjonalitet.

Drift

For å kunne drifte Innsida benytter NTNU IT flere av sine underliggende tjenester: Tjenerdrift, Liferaydrift, Databasedrift Oracle og
Sikkerhetskopiering.

Tjenerdrift:
Levering av tjenesten krever et antall tjenere. Disse tjenerne driftes som beskrevet i tjenestebeskrivelsen for tjenesten Tjenerdrift.

Liferaydrift:
Liferay (portalprogramvaren) driftes etter de prinsipper og retningslinjer som er nedfelt for drift av applikasjoner i NTNU IT.

Databasedrift - Oracle
Databasene som benyttes av tjenesten driftes som beskrevet i i tjenestebeskrivelsen for tjenesten Databasedrift - Oracle.

Sikkerhetskopiering
Sikkerhetskopiering av løsningen skjer slik som det er beskrevet i tjenestebeskrivelsen for tjenesten Sikkerhetskopiering.
De ulike underkomponenten i tjenesten er konfigurert slik at tjenesten i liten grad blir skadelidenede av eventuelle feil i maskinvare.
Skulle ulykken likevel være ute, kan man gjenskape både teknisk miljø og data ved hjelp av konfigureringsverktøy og sikkerhetskopier.
Dataene kan i teorien gjenskapes til krasjtidspunktet. Når det gjelder gjenopprettelse etter utilsiktet sletting kan alt unntatt kommentarer
gjenopprettes uten bruk av sikkerhetskopier.

4. Begrensninger i tjenesten

NTNU IT tar ikke ansvar hverken kvalitet eller oppetid på portlet'er andre enn NTNU IT har laget og/eller drifter.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

Kundens forpliktelser/ansvar er regulert i tjenesteavtalen.

6. Mål for tjenestenivå

Målene for tjenestenivå er regulert i tjenesteavtalen.

7. Prising

Tjenesten faktureres med en årlig avgift