Child pages
  • UA Tjenestebeskrivelse E-betaling
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten <tjenestenavn> er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om <tjenesten>

<beskrivelse>

3. Innhold i tjenesten

<beskrivelse>

4. Begrensninger i tjenesten

<beskrivelse>

5. Kundens forpliktelser/ansvar

<beskrivelse>

6. Mål for tjenestenivå

<beskrivelse>

7. Prising

<beskrivelse>

1. Beskrivelse

E-betalingsløsningen ved NTNU skal gi alle nettbutikker ved NTNU mulighet for online elektronisk betaling, samt automatisk overføring av salgsdata til regnskapet. Løsningen kommuniserer med en Payment Service Provider (PSP) som er PayEx, Innløsere som er Teller og Diners, Nettbutikker og NTNU sitt regnskapsystem.

Tjenesten er drift av løsningen med tilhørende plattform. Dette omfatter både nødvendig maskinvare og programvare. Tjenesten sørger for at plattformen overvåkes, holdes sikkerhetsoppdatert. Tjenesten innbefatter også forvaltning av applikasjonen som ligger til grunn for tjenesten.

Deltjenester som dekkes av driftspris

a)      Maskinhall

b)      Tjenerdrift

c)      Lagring

d)      Sikkerhetskopiering

e)      Databasedrift

f)        Drift applikasjonsserver

Deltjenester som er fakturerbare

g)      Forvaltning av applikasjon

h)      Assistanse

a) Maskinhall

Denne deltjenesten gir tilgang til at de benyttede tjenerne kan stå i en av ITEA sine maskinhaller. Disse hallene har følgende fasiliteter:

  • Kjøling
  • UPS
  • Generatorstrøm
  • Tilgangskontroll

b) Tjenerdrift

Deltjenesten er beskrevet i tjenestebeskrivelsen for standard tjenerdrift.

c) Lagring

Deltjenesten er beskrevet i tjenestebeskrivelsen for lagring.

d) Sikkerhetskopiering

Deltjenesten er beskrevet i tjenestebeskrivelsen for sikkerhetskopiering. Det blir tatt online sikkerhetskopi av alle databaser.

e) Databasedrift
Tjenesten består av oppretting av databasen i henhold til gjeldende rutiner og de krav applikasjonen stiller. Det vil bli laget rutiner for arkivering av logg-filer og arkivering blir slått på. Det settes opp et overvåkingsregime for databasen. Sikkerhetsoppdatering av databasen gjøres ved behov i samråd med kunden. Det vil også bli gjennomført preventivt vedlikehold på databasen.

f) Drift applikasjonsserver

(TBD)

 

g) Forvaltning av applikasjonen

Feilretting

 

h) Assistanse
Denne deltjenesten tilbyr assistanse knyttet til håndtering av plattformen som ikke er en del av de andre deltjenestene, samt rådgiving rundt plattformen. Tjenesten faktureres etter medgått tid.

2. Kundens forpliktelser/ansvar

  • IT-avdelingen står ikke ansvarlig for feil som oppstår hos 3. partsleverandører (PSP, Innløser, Nettbutikk eller regnskapssystem)

3. Mål for tjenestenivå

Ikke avtalt.

4. Prising

Tjenesten med deltjenester prises med et fast beløp pr. år. Hver deltjeneste bidrar med et kostnadselement i tjenesteprisen.

Fakturerbare deltjenester prises i henhold til beskrivelsen av deltjenesten etter gjeldende satser.