Child pages
  • UA Tjenestebeskrivelse Baseware
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Baseware er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er
ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet
til tjenesten.

2. Om Basware

Basware er NTNU sin applikasjon for mottak, registrering og godkjenning av fakturaer.

Tjenesten leverer drift av den nødvendige plattformen for å kjøre Basware-applikasjonen. Dette omfatter både maskinvare
og programvare. Tjenesten sørger for at plattformen overvåkes, holdes sikkerhetsoppdatert og om nødvendig viruskontrolleres.

3. Innhold i tjenesten

a) Maskinhall

Denne deltjenesten gir tilgang til at de benyttede tjenerne kan stå i en av ITEA sine maskinhaller. Disse hallene har følgende fasiliteter:

  • Kjøling
  • UPS
  • Generatorstrøm
  • Tilgangskontroll

Tjenesten leverer en priskomponent til totaltjenesten. Prisen regnes som plasser i tjenerskap (U).

b) Tjenerdrift

Deltjenesten er beskrevet i tjenestebeskrivelsen for standard tjenerdrift.

c) Lagring

Deltjenesten er beskrevet i tjenestebeskrivelsen for lagring.

d) Sikkerhetskopiering

Deltjenesten er beskrevet i tjenestebeskrivelsen for sikkerhetskopiering. Alle databaser blir det tatt online sikkerhetskopi av.

e) Databasedrift
Tjenesten består av oppretting av databasen i henhold til de rutiner ITEA har og de krav applikasjonen stiller. Det vil bli laget rutiner for arkivering av logg-filer og arkivering blir slått på. Oppsett av overvåkingsregime for databasen. Sikkerhetsoppdatering av RDMS-et hvis gjøres ved behov i samråd med kunden. Det vil også bli gjennomført preventivt vedlikehold på databasen.

f) Drift webserver/applikasjonsserver

 

 

g) Drift av terminalserver

 

h) Assistanse
Denne deltjenesten tilbyr assistanse knyttet til håndtering av plattformen som ikke er en del av de andre deltjenestene, samt rådgiving rundt plattformen. Tjenesten faktureres etter medgått tid.

4. Begrensninger i tjenesten

<beskrivelse>

5. Kundens forpliktelser/ansvar

  • Varsle NTNU IT om endringer som foretas på applikasjonen som kan påvirke driften av plattformen
  • Kunden har ansvar for å holde seg informert om varslet nedetid og å informere sine brukere om nedetid, både planlagt og ikke planlagt.
  • Kunden er selv ansvarlig for avtalene med applikasjonsleverandøren. NTNU IT har ikke ansvar for feil i selve applikasjonen

6. Mål for tjenestenivå

<beskrivelse>

7. Prising

Tjenesten prises med et fast beløp pr. år. Alle deltjenestene leverer kostnadselementer til tjenesteprisen.

Tilleggstjenester prises i henhold til beskrivelsen av tilleggstjenesten etter gjeldende satser.