Child pages
  • UA Tjenestebeskrivelse Artsdatabanken
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Artsdatabanken er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet
er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet
til tjenesten.

2. Om Artsdatabanken

Portalen Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold.

Tjenesten består av drift av portalen Artsdatabanken med underliggende infrastruktur, tjenere og tjenester (sikkerhetskopiering m.fl.)
slik at Artsdatabanken er tilgjengelig og fungerer i henhold til avtalt servicenivå.

3. Innhold i tjenesten

Nedenfor er det en oversikt over hvilke tjenester fra NTNU IT som benyttes for å levere denne driftstjenesten.

Maskinhall

Denne deltjenesten gir tilgang til at de benyttede tjenerne kan stå i en av NTNU IT sine maskinhaller. Disse hallene har følgende
fasiliteter:

  • Kjøling
  • UPS
  • Generatorstrøm
  • Tilgangskontroll

For ytterligere informasjon se tjenestebeskrivelsen for Maskinhall.

Tjenerdrift

NTNU IT drifter x tjenere for tjenesten Artsdatabanken. Se tjenestebeskrivelsen for Tjenerdrift for mer informasjon.

Lagring

Deltjenesten er beskrevet i tjenestebeskrivelsen for lagring.

Sikkerhetskopiering

Deltjenesten er beskrevet i tjenestebeskrivelsen for sikkerhetskopiering. Alle databaser blir det tatt online sikkerhetskopi av.

Databasedrift

Tjenesten består av oppretting av databasen i henhold til de rutiner NTNU IT har og de krav applikasjonen stiller. Det vil bli laget rutiner for
arkivering av logg-filer og arkivering blir slått på. Oppsett av overvåkingsregime for databasen. Sikkerhetsoppdatering av RDMS-et hvis
gjøres ved behov i samråd med kunden. Det vil også bli gjennomført preventivt vedlikehold på databasen.

Drift webserver/applikasjonsserver

4. Begrensninger i tjenesten

Eventuelle begrensninger i tjenesten er avtalt i tjenesteavtalen.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

  • Varsle NTNU IT om endringer som foretas på applikasjonen som kan påvirke driften av plattformen
  • Kunden har ansvar for å holde seg informert om varslet nedetid og å informere sine brukere om nedetid, både planlagt
    og ikke planlagt.
  • Kunden er selv ansvarlig for avtalene med applikasjonsleverandøren. NTNU IT har ikke ansvar for feil i selve applikasjonen.

6. Mål for tjenestenivå

Målene for tjenestenivå bestemmes av tjenesteavtalen.

7. Prising

Tjenesten prises med et fast beløp pr. år. Alle deltjenestene leverer kostnadselementer til tjenesteprisen.

Tilleggstjenester prises i henhold til beskrivelsen av tilleggstjenesten etter gjeldende satser.