Child pages
 • UA Teknisk tjenestebeskrivelse Databasedrift - Oracle
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten <tjenestenavn> er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om <tjenesten>

<beskrivelse>

3. Innhold i tjenesten

<beskrivelse>

4. Begrensninger i tjenesten

<beskrivelse>

5. Kundens forpliktelser/ansvar

<beskrivelse>

6. Mål for tjenestenivå

<beskrivelse>

7. Prising

<beskrivelse>

1. Beskrivelse

Tjenesten Databasedrift Oracle gir tilgang til maskinvare og kompetanse for drift av Oracle-databaser. Dette dokumentet er en teknisk beskrivelse av en del av elementene.

Tjenesten består av i følgende elementer:

a) Tilgang til Oracle-infrastruktur
b) Støtte til valg av infrastuktur
c) Proaktiv drift av databasen
d) Sikkerhetsskopiering

Elementer som er fakturerbar etter avtale:
e) Rådgiving

a) Tilgang til Oracle-infrastruktur

NTNU IT kan tilby tre ulike typer infrastruktur. Kravene som kunden har til pris, robusthet og innflytelse på miljøet avgjør hvilken type infrastruktur som velges.

De tre typene infrastruktur er:

 • Databasehotell. Med dette mener mener vi enten et schema i en felles instance eller en instance som kjører sammen med flere andre på en server.
 • Frittstående database. Med dette mener vi en instance som kjører alene på en server.
 • Klustret database. Med dette mener vi en instance som kjører alene på to servere med andre ord et rac. 

Alle våre servere kjører RHEL5, Operativsystemet patches rutinemessig en gang i måneden. Ved kritiske patcher (eksempelvis sikkerhetshull i kjernen) kan det forekomme at det skjer hastepatcher. Ved behov vil det være fullt mulig å opprette individuelle test og utviklingsbaser. Test og utviklingsbasene behandles likt som produksjon med mindre annet er ekspilisitt sagt.

c) Proaktiv drift av databasen

Proaktiv drift av databasen består av flere komponenter.

 • Enterprise Manager Grid control er det verktøyet som brukes for å monitorere databasene slik at det kommer advarsler på fulle filsystemer, fulle tablespacer, feilmeldinger fra oracle (ORA- meldinger) . Disse advarslene kommer rett inn i NTNU IT sitt helpdesksystem (HPOV)
 • Filene som databasen består av ligger på ekstern lagring (EVA) slik av vi har sikkerhet på disk (RAID 5)
 • Vi har i tillegg en del script som vil gi advarsler ved feil ved backup (både rman og datapump) og en del konfigurasjoner som ikke matcher NTNU IT sin standard for oracle databaser
 • NTNU IT er oppdatert på PSU-ene som oracle gir ut fire ganger i året
 • NTNU IT oppgraderer jevnlig til nye delversjoner og vi faser ut eldre versjoner slik at vi hele tiden kjører med supportert software
 • NTNU IT bruker ITIL metodikken når vi legger inn endringer (change) for produksjonsdatabaser
 • Oppdatering av PSU patcher og andre endringer koordineres mot operativsystemet sine oppdateringer, for å minimere nedetiden for kundene. Dette gjelder for produksjonsdatabasene
 • NTNU IT har automatiserte rutiner for installasjon og konfigurering slik at det er garantert at det å flytte en instance vil oppleves som transperant for kunden
 • Vi har fullt testmiljø mot operativsystemet vi kjører (RHEL5) slik at vi hele tiden har testmiljøer som blir oppdatert både med tanke på operativsystemet og PSU patcher.
 • Maskinene som kjører produksjonsdatabaser legges inn i NTNU IT sitt overvåkningssystem (NAV) slik at feil på maskinene vil bli rapportert inn til vakten. Dette gjelder kun for produksjonsdatabaser.
 • Hvordan hver enkelt oracle database passer inn i NTNU IT sin infrastruktur er automatisk dokumentert i forhold til ITIL i NTNU IT sitt verktøy for config management
d) Sikkerhetskopiering

NTNU IT benytter seg av rman og datapump for backup. Både rman og datapump skriver til egne filområder som er adskilt fra de filområdene som databasefilene ligger på. I tillegg er filområdene for backup lagt til en annen lagringsenhet (EVA) enn det databasefilene ligger på. På den måten vil databasefilene og backupen av dem være lokalisert på to fysiske plasser (Gløshaugen og Dragvoll)

 • rman backupen er satt opp med et eget rman repository, men ved feil lengre tilbake i tid vil det være mulig å kjøre recovery fra controllfilene til databasen. Backupen kjører klokken 22.00 om kvelden, men kan kjøres opp til point-in-time recovery ved hjelp av archiverte redologger ved vanlige feil.
 • datapump brukes for å kunne ha en versjonsuavhengig backup. Ingen point-in-time recovery mulig.
 • Disse to metodikkene brukes for å skrive data til filsystemene. Etter dette blir backupen overført til NTNU IT sitt backupsystem.
 • NTNU sitt backupsystem har sin egen tekniske tjenestebeskrivelse, men en kort beskrivelse er som følger:
  • Inkrementell backup kjøres alle dager. Siden den inkrementelle backupen er på filnivå vil alle endringer på filer føre til at ny backup av hele filen blir kjørt. Inkrementell backup blir tatt vare på i 32 dager.
  • Full backup kjøres med intervall på 28 dager. Full backup tar hele filområdet uavhenigig av om filene er endret eller ikke. Fulle backuper blir tatt vare på i 30 uker.
  • Halvårskopier blir generert utifra full backup i Januar og Juli. Disse kopiene vil ifølge tjenestebeskrivelsen være gyldige i 5 år. Hvis det er plass vil de fysisk stå i roboten, eventuelt lagt på lager hvis roboten er full.
 • No labels