Child pages
 • Tjenerdrift
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake til tjenestekatalog

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Tjenerdrift er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er
ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet
til tjenesten.

2. Om Tjenerdrift

Tjenesten Tjenerdrift dreier seg om tilgjengeliggjøring av maskinvarekapasitet. Dette innebærer etablering og drift av maskinvare,
operativsystem og driftsrelatert programvare i NTNU IT sine maskinhaller.

3. Innhold i tjenesten

Tjenesten sørger for at tjeneren overvåkes, holdes sikkerhetsoppdatert og om nødvendig viruskontrolleres.

Maskinvare- og lisenskostnader inngår i tjenesten, eventuell sikkerhetskopiering og bruk av lagringsplass på SAN dekkes av egne
tjenester. Lisenskostnader for programvare ut over det som dekkes av OS-lisensen kommer i tillegg.

Deltjenester som dekkes av driftspris

 • Innkjøp, klargjøring og utplassering
 • Overvåkning og drift
 • Vakttjeneste
 • Utskifting

Deltjenester som er fakturerbare

 • Manuell sikkerhetsoppdatering
 • Migrering av tjenester fra eksterne kundetjenere til standard NTNU IT-tjener
 • Innlegging av programvare
 • Oppgradering til ny støttet OS-versjon

Innkjøp, klargjøring og utplassering

Ut fra de krav som programvaren som skal kjøres på tjeneren stiller, velges det i samråd med Kunden tjener og operativsystem.
Tjener med standard OS/systemprogramvare er ferdigstilt 15 arbeidsdager etter formell bestilling. Alle tjenester beskrevet i dette
dokumentet bestilles ved å kontakte Opdragskontoret ved NTNU IT.

Tjenerne plasseres i en av NTNU IT sine maskinhaller og står dermed i et lokale med kjøling og sikker strømtilførsel med både
batteribackup og nødstrømsaggregat. Maskinhalltjenesten er nærmere beskrevet i tjenestebeskrivelsen for maskinhaller.

Systemprogramvare og andre applikasjoner som følger med operativsystemet settes opp etter de behovene Kunden har.
Nødvendig klargjøring for sikkerhetskopiering, automatisk patching og viruskontroll gjennomføres.

Alle nødvendige lokale brukere på tjenerne blir opprettet, samtidig som det blir klargjort for tilgang for sluttbrukere der det er aktuelt.
Der det er naturlig vil administrasjon av sluttbruker tilgang legges opp i Gruppesenter/Kundesenter slik at den hos Kunden som
administrerer tilganger selv kan melde brukere inn og ut av tilgangsgrupper. Rutinene for å gi ytterligere tilganger til tjenerne vil
variere alt etter hvilke tjenester som skal kjøre på tjeneren. Disse rutinene fastlegges i SLA-avtalen. Dette gjelder også for rutiner
rundt feilmelding, varsling m.m.

Grunnleggende testing gjøres av NTNU IT. Testing ut over dette utføres av Kunden.

Overvåkning og drift

Alle servere som driftes overvåkes. Når overvåkningssystemet ikke får kontakt med tjeneren går en alarm til vakttjenesten.

Ved feil, meldt inn fra kunde, bruker eller overvåkning blir det feilsøkt og feilen rettet. NTNU IT har standby-maskiner som blir satt
inn ved maskinvarefeil. I tillegg har NTNU IT et reservedelslager for de vanligste komponentene.

Alle endringer som er en del av tjenesten er underlagt endringskontroll i henhold til ITIL-rammeverket for å unngå følgefeil av endringene
som gjøres og hindre uautoriserte endringer. Vedlikehold gjennomføres på forhånd varslede tidspunkter. Utover dette avtales vedlikehold
og endringer med Kunde. Vedlikehold gjøres normalt ikke i perioden 08:00-16:00 på hverdager.

Sikkerhetsoppdateringer og oppdateringer av operativsystem/systemprogramvare testes før de legges inn på tjenerne. Innlegging av
sikkerhetsoppdateringer automatiseres i størst mulig grad

Vakttjeneste

I perioden 8-23 alle dager har NTNU IT en vakttjeneste for IT-drift. Denne vakttjenesten mottar meldinger om det er noe som er galt,
rykker ut og retter feilen om mulig.

Utskifting

For å holde vedlikeholdskostnadene nede vil tjenere normalt bli byttet ut etter ca. 4 år. Utskifting gjennomføres som en del av tjenesten.
NTNU IT sin standard tjener maskinvare blir benyttet.

Dersom NTNU IT av tekniske grunner har behov for å oppgradere til ny versjon av operativsystem eller systemprogramvare vil dette
gjennomføres som en del av tjenesten.

Manuell sikkerhetsoppdatering

Hvis en tjener på grunn av den applikasjonen/tjenesten den kjører må tas ut det automatiske regimet for oppdatering, må dette
avtales særskilt. Denne utvidelsen av tjenesten vil også bli priset særskilt med grunnlag i hvordan opplegget rundt oppdatering av disse
tjenerne blir avtalt.

Migrering av tjenester fra eksterne kundetjenere til standard NTNU IT-tjener

I forbindelse med en overtaking av drift av tjenere, ønsker NTNU IT at tjenestene på disse tjenerne overflyttes til standard NTNU IT-tjenere.
En slik flytting av tjenester fra en tjener til en annen, organiseres som et prosjekt, kostnadsrammen bestemmes i hvert tilfelle.

Innlegging av programvare

Innlegging av programvare ut over standard systemprogramvare kommer i tillegg. Dette arbeidet faktureres etter medgått tid, i tillegg
kommer eventuelle lisenskostnader for disse programmene. Innlegging av slik programvare kan påvirke leveringstiden.

 

Oppgradering til ny støttet OS-versjon

NTNU IT bytter normalt ikke OS på eksisterende tjenere før tjeneren allikevel skal reinstalleres ved utskifting av maskinvare. NTNU IT
kan på bestilling fra Kunden oppgradere OS på en eksisterende tjener til nyeste støttede versjon. Arbeidet faktureres etter medgått tid.

4. Begrensninger i tjenesten

Det er ingen begrensninger i tjenesten utover det som allerede er beskrevet.

 

5. Kundens forpliktelser/ansvar

 • Varsle NTNU IT om endringer som foretas på server som kan påvirke driften av serveren
 • Kunden har ansvar for å holde seg informert om varslet nedetid og å informere sine brukere om nedetid, både planlagt og ikke planlagt.
 • Kunden er selv ansvarlig for ustabilitet/feil som kommer som en følge av endringer Kunden selv har gjort på tjeneren. Tid som NTNU IT
  bruker på å rette feil/ustabilitet i forbindelse med slike endringer kan bli fakturert.

6. Mål for tjenestenivå

Mål for oppetid målt mot server i garantiperioden (08-16): 98 % siste 30 dager.

Avtalt nedetid får ikke utslag på opptidsmålingene.

7. Prising

Tjenesten prises med et fast beløp pr. år pr. server.

Tilleggstjenester prises i henhold til beskrivelsen av tilleggstjenesten etter gjeldende satser.