Child pages
 • Lagring
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Lagring er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis. Dokumentet er
ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler (SLA) knyttet
til tjenesten.

2. Om Lagring

Tjenesten Lagring tilbyr plass på NTNU IT sine ulike løsninger for lagring. Det benyttes ulik teknologi for å tilby tjenesten, men felles
for dem alle er at de tilbyr sikker og kjapp lagring av data.

3. Innhold i tjenesten

<beskrivelse>

4. Begrensninger i tjenesten

<beskrivelse>

5. Kundens forpliktelser/ansvar

<beskrivelse>

6. Mål for tjenestenivå

<beskrivelse>

7. Prising

<beskrivelse>

Lagringstjenesten gir tilgang til lagringsplass på ITEA sin sentrale lagringsplattform. ITEA sin sentrale lagringsplattform er bygget opp rundt et HP SAN og tilkobling til løsningen gjøres via redundante fiberforbindelser.

Plattformen er basert på lagringsutstyr av typen HP StorageWorks Enterprise Virtual Array (EVA).

SAN-et er bygget opp i en ringtopologi. Denne topologien gir flere separate veier mellom maskinhallene på Gløshaugen og Dragvoll, noe som gjør løsningen mindre sårbar for feil. Det er ikke noe ”single point of failure.”

Diskene i enhetene har alle fiberteknologi både inn til enheten og internt i enhetene. Avhengig av hvilke krav man stiller til lagring benyttes enten FC-disker (FiberChannel) og FATA-disker (Fibre Attached Technology Adapted ). Kort sagt er forskjellen på de to typene disker at FC-disker har høyere ytelse og pris, FATA-disker er tregere og billigere. FATA-disker egner seg ikke så godt til helkontinuerlig drift.

Ved lagring av data benyttes teknikker som sikrer at man kan ha feil på flere disker uten at dette påvirker datakvalitet og ytelse (raid-løsning tilsvarende RAID 5). Andre RAID-typer kan også settes opp hvis det er ønskelig.

Dette er lagringsløsninger med høy kvalitet, som gir høy tilgjengelighet og datasikkerhet. Noe som gjør at de benyttes i en rekke store datamiljøer. For filtjenesten benyttes servere av type SUN v480/v490. Dette er maskiner med høy driftsikkerhet, noe som gir meget stabil drift.

De redundante fiberforbindelsene er knyttet sammen av Brocade SilkWorm SAN-svitsjer.

Variasjoner av tjenesten

a)      Standard lagring

b)      Enkel lagring

c)      Skreddersøm

d)     Fil

e)      Assistanse

Tjenestene bestilles ved å kontakte Kundeansvarlig i Kundesentret hos ITEA.

a) Standard lagring

De ulike nivåene på tjenesten lagring har ulike forutsetninger. For Standard lagring gjelder følgende:

 • Høy ytelse på framhenting av data. På dette nivået lagres data på de enhetene som har best ytelse.
 • Feil som medfører at full sikkerhetskopi må leses inn, kan medføre nedetid.
 • Lengden på nedetiden er avhengig av mengde og type data. Typisk vil data som kun er enkeltstående filer ta kortere tid enn om det er databaser som skal leses inn.
 • Utvidelser inntil 100 GB har maksimum 2 uker leveringstid. Utvidelser utover 100 GB har maksimum 8 ukers leveringstid.
 • Minste volum for dette nivået er 100 GB.

Typisk bruk: Lagring av data som for systemer som krever høy tilgjengelighet og/eller sikkerhet.

b) Enkel lagring

For Enkel lagring gjelder følgende forutsetninger:

 • Tilfredsstillende ytelse på framhenting av data.
 • Feil som medfører at full sikkerhetskopi må leses inn, kan medføre nedetid
  Lengden på nedetiden er avhengig av mengde og type data. Typisk vil data som kun er enkeltstående filer ta kortere tid enn om der er databaser som skal leses inn.
 • Utvidelser har maksimum 8 uker leveringstid.
 • Minste volum for dette nivået er 1 TB

Typisk bruk: Tilgjengeliggjøring av historiske data samt sikre at disse alltid er lesbare.

c) Skreddersøm

Hvis man har behov som ikke er dekket av Standard eller Enkel, kan ITEA levere tilpassede løsninger. Dette kan for eksempel være aktuelt for løsninger som ansees som veldig kritiske og hvor man ønsker ytterligere sikkerhet ut over det man får med de andre nivåene. Det kan også være systemer som krever ekstrem ytelse og hvor det er viktig at man har utstyr som tilfredsstiller dette.

d) Fil

Hvis man vil at ITEA tar hånd om felles lagringsområder, vil lagringstjenesten få en tjener i forkant som håndterer tilgang, utdeling av kataloger m.m.

e) Assistanse

Denne deltjenesten tilbyr assistanse knyttet til håndtering av data eller rådgiving rundt lagring. Et eksempel på slik assistanse er rydding i lagret volum enten manuelt eller til utarbeidelse av script som sletter basert på avtalte utvalgskriterier.

Begrensninger i tjenesten

Hvis ITEA drifter en tjener som må ha tilgang til mer lagring enn hva som finnes lokalt på server, må man benytte ITEA sin lagringstjeneste. Man kan da velge nivå Enkel eller Standard.  

Hvis man benytter ITEA sin lagringstjeneste fra egen server. Kan man velge alle tre nivåer. Man betaler da for allokert (avsatt) plass, ikke reelt forbruk.

Forutsetning for å benytte seg av tjenesten i denne settingen er:

-          Har en Server som kjører på en plattform som støttes av vårt lagringssystem.

For tiden er dette HP-UX, HP OpenVMS, HP Tru64 UNIX, Windows 2000 Server & Advanced Server, Windows 2003 Standard/Enterprise (32/64-bit) and Extended(32/64-bit), /DataCenter (64-bit), Sun Solaris, Linux, IBM AIX, Novell NetWare og VMware.

-          Server må ha to fiberkort. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig med fiber-svitsj for enkelt servere.

Disse må anskaffes igjennom eller i samråd med ITEA. Om det trengs svitsjer må avklares nærmere med ITEA i hvert enkelt tilfelle.

-          Hvis man har flere servere som skal benytte dette, må man også ha fiber-svitsjer.

Disse må være av type Brocade, eller en rebranded Brocade fra f.eks HP, med minimum Zoning og Full Fabric-lisens. Man kan også få redundante tilkoblinger til svitsjene, både for ytelse og redundans.

-          Må leie port i FC-svitsjer i ITEAs maskinhall

Når det gjelder tjenesten Enkel lagring kan denne tjenesten ta i bruk annen og enklere teknologi enn det som er beskrevet over.

2. Kundens forpliktelser/ansvar

Det er kundens ansvar å sørge for at kundens data på lagringsløsningen blir sikkerhetskopiert. Enten ved å kjøpe sikkerhetskopiering fra ITEA eller å sørge for egen sikkerhetskopiering.

3. Mål for tjenestenivå

Garantitiden er alle dager, i perioden 08.00 til 23.00, men tjenesten er normalt tilgjengelig utover dette. Planlagt service og nedetid varsles i god tid

Mål for oppetid målt mot SAN-et i garantiperioden (08-23):

 • For Standard lagring: Oppetid på 99,5 % innenfor garantitid, målt kvartalsvis.
 • For Enkel lagring: Oppetid på 95 % innenfor garantitid, målt kvartalsvis.
 • For Skreddersøm må tjenestenivået avtales i hvert enkelt tilfelle.
 • For Fil: Oppetid på 98 % innenfor garantitid, målt kvartalsvis.

4. Prising

Minste volum angir hva som er nedre grense for hva som blir fakturert. Man kan altså benytte dette for mindre lagringsmengder, men blir da uansett fakturert for Minste volum. En oversikt over de ulike avgiftene finner man i ITEA sin prisliste

Standard lagring/enkel lagring

Prisen består av en startavgift samt en avgift pr. GB.

Startavgiften skal dekke arbeidet med å klargjøre løsningen for bruk (legge inn filsystemer, brukere m.m). Pris pr GB avhenger av hvilket lagringsnivå man ønsker.

Skreddersøm

Skreddersømløsninger prises spesielt i hvert enkelt tilfelle.

Fil

Prisen for Fil består av en avgift pr. GB for tjenerfronten + en avgift pr. GB.

Assistanse

Assistanse prises etter medgått tid til gjeldende satser.