Child pages
  • Felles bloggtjeneste for NTNU
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innhold

Innledning

Informasjonsavdelingen har bedt NTNU IT å se på muligheten for å lage en felles tjeneste for blogger ved
NTNU, basert på Wordpress sin flerbrukerløsning. Utredningen tar utgangspunkt i et notat skrevet av
Ingunn Skogstad Oksås datert 09.11.2009 (notatet er vedlagt)., samt innspill som kom frem når
forespørselen fra Informasjonsavdelingen ble behandlet i Designgruppen til NTNU IT. Link til
referatet fra Designgruppen finner man her.

Rapporten "Skisseprosjekt: Webpublisering for forskningsprosjekt" er også en del av grunnlaget for denne
utredningen.

Videre er det innhentet informasjon fra flere sentrale ressurspersoner i NTNU IT.

Utbredelse/Behov

Som det framgår av det vedlagte notatet blir det i dag driftet flere enkeltinstallasjoner av Wordpress for å
publisere to offisielle blogger (rektoratets blogg og Team NTNU sin blogg). Jeg har i tillegg gått gjennom
listen www.ntnu.no/blogger . På denne listen er fordelingen mellom de ulike aktørene på markedet som
følger:

VerktøyAntall
Wordpress32
Blogspot8
Forskning.no4
Ukjent verktøy3
Død lenke3
Newsflow1

Av de 32 bloggene som benyttet Wordpress så er 12 hostet av Wordpress, mens 20 er driftet på annen
måte, blant annet er 12 driftet av NTNU VM. Det vil også si at ca. 30 % av disse bloggene er driftet i skya.

Hovedgrunnen til at Wordpress har denne stillingen er at det er en god og enkel løsning.

Det finnes helt sikkert mange flere blogger både på Wordpress og andre løsninger som har en eller annen
tilknytning til NTNU.

Verktøyet

Wordpress oppstod i utgangspunktet som en løsning for blogger, men er idag mer enn blogg. Det er et
enkelt, "gratis" og intuitivt CMS (Content Management System). I tillegg så er det sånn at det at Wordpress
er markedsledende betyr at det blir utviklet svært mange plug-ins og temaer, noe som gjør at det er enkelt å
tilpasse utseende og funksjonalitet.

Les mer om verktøyet på www.wordpress.org.

Politiske utfordringer

Det er ikke all verdens utfordringer på den tekniske siden med en slik tjeneste. Men det er enkelte utfordringer
med hensyn på politikk og policy. Dette er tema som systemeier må ta stilling til før en tjeneste kan etableres.

Forholdet til andre tjenester

Wordpress har funksjonalitet som gjør at den kan bli en konkurrent til både Liferay og Confluence. Det er ikke
sikkert at det er et problem i seg selv, men man må ha tenkt gjennom hvordan de ulike verktøyene er tenkt brukt.

Det er spesielt når det gjelder forholdet til Liferay det er viktig å tenke gjennom om det skal være noen
begrensninger i bruken av Wordpress. På den annen side kan Wordpress være en supplement til Liferay for
NTNU–relaterte web-steder som man i dag ikke har kapasitet til å håndtere i Liferay i dag. Det finnes en rekke
eksempler på slike web-steder (f.eks. http://www.norfab.no, http://www.ideportalen.no/)

En slik løsning vil være vanskelig å få til å drifte i en flerbrukerløsning på Wordpress, slik at det vil eventuelt
være en annen tjeneste basert på samme teknologi.

Navnepolicy

Det må lages rutiner som gjør at løsningen oppfyller NTNU sin navnepolitikk. Dette er spesielt viktig hvis man
lager noen form for selvbetjeningsløsning.

Arkivering

Disse bloggene er en del av NTNU sin produksjon, det må derfor vurderes om en slik tjeneste skal settes opp
med en arkiveringsløsning for bevaring av innhold med dokumentasjonsverdi, i tillegg til sikkerhetskopiering.
NTNU har pr. i dag ingen løsning for arkivering av innhold. Mer om arkivering av innhold på sosiale medier
finner man her.

Intern/Ekstern

Blogger kan både brukes til å nå ut med et budskap om hva NTNU vil, nye forskningsresultater eller lignende og
til informasjon som er til mer innvortes bruk, kanskje spesielt knyttet til faglig arbeid. Hvis vi i denne løsningen
fasiliterer den siste muligheten, så vil tjenesten kunne bli en konkurrent til deler av Innsida. Det betyr at man må
ta en avgjørelse om man skal ha et eksternt (åpent) bloggnettsted og et internt (lukket) bloggnettsted. Og hvis
man ønsker en delt løsning må man bestemme avgrensningen mellom det interne bloggnettstedet og Innsida.
Hvilket innhold skal hvor?

Egen drift/skytjeneste.

Skyen har for alvor kommet innover oss, og blogger er den tjenesten som har ledet an i dette løpet. Det bør
derfor gjøres en nøye avveining om vi skal kjøpe tjenesten i skyen eller om vi skal drifte den selv. Her er det
mange gode argumenter for begge løsninger. Jeg vil bare peke på de to sentrale argumentene som trekker i
hver sin retning: Økonomi - det vil mest sannsynlig være billigere å kjøpe tjenesten i skyen, men vi vil stå
overfor de samme utfordringene med hensyn på vedlikehold av tema og forvaltning av tjenesten (se
nedenfor). Trygghet for data - hovedgrunnen til at vi valgte å drifte wikihotell-tjenesten selv, var at de brukerne
vi intervjuet i forkant syntes det var betryggende at dataene fra slike løsninger lå på NTNU og tilhørte NTNU.
Det er nok nærliggende å tro at denne holdningen er noe endret nå, og vi snakker her om informasjon som er
ment for publikasjon, det er den grunnleggende hensikten. Hvis man velger en skyløsning må man i alle fall ha
gode nok avtaler på plass som sikrer eierskap og trygghet for informasjonen.

Visuell profil

I Wordpress er det relativt enkelt å bytte utseende på bloggene. NTNU har en vedtatt visuell profil, så det må
tas en avgjørelse om det skal stilles krav til visuell profil på alle bloggene, eller om det er bare offisielle blogger
som skal være underlagt profilen. 

Drift og forvaltning

Hvis man ser på tjenesten fra en utvidet teknisk synsvinkel er det også en del temaer en må adressere og ta
beslutninger om.

Design/Maler

Omfanget av denne delen av den leveransen av tjenesten vil til en viss grad være bestemt av hvilke politiske
valg med hensyn på visuell profil og spørmålet om intern/ekstern tjeneste. Forslaget fra Christine Sætre er at
man utvikler et fåtall temaer med NTNU-profil (1-2), og at en slipper fri brukerne slik at de kan bruke ulike
standard temaer fra Wordpress (unntatt offisielle blogger).

Hvis vi legger tallene fra notatet til Ingunn Skogstad Oksås til grunn kan vi estimere at utvikling, testing og
vedlikehold av NTNU-temaene vil utgjøre 80-100 timer i året eller 45.000 - 57.000 kroner i året.

Drift/maskinvare

Også på drift/maskinvare vil de politiske føringene, sammen med mer konkrete krav til tjenesten (oppetid m.m.)
være førende for omfang og kostnad. I tillegg vil den endelige designet av tjenesten påvirke kostnadsbildet.

Velger man f.eks. å kjøpe tjenesten i skyen, vil jo hele punktet falle bort.

Christine Sætre og Kent Overholdt sier begge to at Wordpress er forholdvis enkelt å drifte, men at hvordan
man velger å designe tjenesten vil være avgjørende. Velger man for eksempel å lage en eller annen form for
selvbetjening, slik som man finner på wordpress.com vil tidsforbruket til drift minke.

Vi estimerer at det vil gå med i størrelseorden 150-200 timer i året, det vil si 85.000 - 114.000 kroner pr. år.
Estimatet forutsetter at man har gått for en ren bloggetjeneste. Hvis man velger å lage en tjeneste som tillater
mer utstrakt bruk av Wordpress, så vil driftskostnadene øke kraftig.

På maskinvaresiden er det vanskelig å komme med et konkret estimat, det vil avhenge strekt av de kravene
som vil bli stilt til tjenesten. Men med maskinvare til i størrelsesorden 50.000 - 70.000 vil vi ha kommet langt.

Brukerstøtte/brukerhåndtering

Brukerstøtte på tjenesten vil det være naturlig å legge til Orakeltjenesten. Det er ikke gjort noe estimat på
kostnad for dette. Omfanget av brukerstøtte vil være uavhengig av valg på design og politisk nivå. Det vil også
være naturlig å benytte Orakeltjenesten til å håndtere endringsønsker til tjenesten.

Forvaltning

Tjenesteforvaltning vil si ansvaret videreutvikling av tjenesten. Hvis man ser ITILsk på dette er denne
oppgaven egentlig delt mellom tjenesteeier og tjenesteansvarlig. Tjenesteeier er ansvarlig for den funksjonelle
videreutviklingen av tjenesten mens tjenesteansvarlig er ansvarlig for den tekniske videreutviklingen av tjenesten.

Omfanget av denne delen av tjenesten er også til en viss grad avhengig av hvilke valg som blir gjort politisk,
men ikke så mye som for de andre delene.

Forvaltning av tjenesten må være på plass uansett hvilken driftsform man velger.

Kompetanse/Kapasitet

Når det gjelder kompetanse så vil behovene på dette området være avhengig av de politiske valgene som blir
gjort, som det følger av diskusjonen ovenfor.

NTNU IT besitter pr. i dag den nødvendige kompetanse for å ha egen drift av en felles bloggetjeneste. Et mulig
unntak kan være på forvaltningsiden. Spesielt hvis man går for en sky-tjeneste. I så tilfelle er det behov for
kompetanse på avtaler og jus. 

Det er derimot et mye større spørsmål om de som besitter den nødvendige kompetansen er tilgjenelig til å være
med på å drifte en ny tjeneste. Dette gjelder både på utvikling og vedlikehold av malverk (Christine Sætre) og
på drift (webgruppa på applkasjonsseksjonen). Så det er behov for NTNU IT å utvide både kompetansebasen
og kapasiteten før man innfører denne nye tjenesten.

Eierskap

Eierskapet til tjenesten må avklares. I utgangspunktet er det slik jeg ser det to mulige eierskap. Den ene er at
Informasjonsavdelingen er systemeier slik som på Eksternweb og Innsida, det andre alternativet er at det blir en
sentralfinansiert tjeneste noe som medfører at Rektor v/IT-sjef blir systemeier.

Det sentrale spørsmålet i en slik avklaring vil være hvem er det naturlig skal være premissgiver for en tjeneste
av denne typen.

Økonomi/Finansiering

På et så tidlig stadium som vi er på her, vil det være vanskelig å si noe om det totale kostnadsbildet, men det
kan se ut som vi kan få på plass en tjeneste for 200.000 - 300.000 kroner i årlige driftskostnader, i tillegg
kommer da kostnadene til å utvikle tjenesten.

Når det kommer til finansiering så vil det være en direkte følge av hvilket eierskap som man velger. Uansett er
det behov for friske midler. Hverken NTNU IT eller Informasjonsavdelingen har i utgangspunktet ikke midler til en
ny tjeneste av dette omfanget.

Konklusjon

Slik det ser ut, og det påpeker skisseprosjektet også, så bør det opprettes en felles bloggtjeneste for NTNU.

Hvordan denne tjenesten blir seende ut er enda et åpent spørsmål. Det neste steget på vegen vil nå være å få
avklart de politiske spørsmålene. Deretter vil neste steget være en detaljdesign av tjenesten, slik at men kan få
en bedre bilde av kompleksiteten og kostnadene.

 

 

  File Modified
Microsoft Word 97 Document blogg_notat.doc 24.05.2013 by Hans Bækken Kulstad