Child pages
 • Applikasjonsforvaltning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0. Innhold

1. Om dokumentet

Dette dokumentet beskriver hva tjenesten Applikasjonsforvaltning er, hvordan den er bygd opp, og hvordan den fungerer i praksis.
Dokumentet er ment som grunnlag for beslutninger vedrørende hvordan man bruker tjenesten, og som vedlegg til tjenestenivå-avtaler
(SLA) knyttet til tjenesten.

2. Om Applikasjonsforvaltning

Applikasjonsforvaltning er en støttefunksjon som skal være et tilbud til systemeiere ved NTNU. Tjenesten gir bistand til systemeier i den
tekniske oppfølgingen av en applikasjon.

3. Innhold i tjenesten

Tjenesten sammensettes og tilpasses avtale for avtale.

Følgende tjenester kan inngå:

 • Bistå systemeier ved konfigurasjon av applikasjonen, samt integrasjon og samspill med andre systemer ved NTNU
 • Bistå systemeier i relasjon til leverandør av programvare og til driftsleverandør
 • Påse at applikasjonen oppfyller NTNUs krav til IS/IT-arkitektur og -sikkerhet
 • Rådgi systemeier ved dataleveranser til andre systemer
 • Konsekvensanalyse og oppfølging ved endringer i applikasjonen, eller i informasjonsstruktur og/eller teknisk infrastruktur som
  påvirker applikasjonen
 • Foreslå forbedringer og utvidelser av funksjonalitet
 • Bistå systemeiers superbruker(e)

Nærmere beskrivelse av hva som inngår i hver enkelt tjeneste som det leveres applikasjonsforvaltning til.

4. Begrensninger i tjenesten

For enhver applikasjon hvor det inngår en avtale om applikasjonsforvaltning må det være en veldefinert systemeier.

5. Kundens forpliktelser/ansvar

Følgende oppgaver er kundens forpiktelser og ansvar:

 • Ansvarlig for at systemet støtter opp om NTNUs definerte behov
 • Ansvarlig for budsjett og oppfølging av applikasjonens totaløkonomi
 • Livsløpsansvar for systemet, som innbefatter etablering av rutiner for feilretting, utvidelser, tilpassning, forbedring, sanering etc.
 • Ansvar for at bruk av applikasjonen oppfyller NTNUs krav til IS/IT-sikkerhet

6. Mål for tjenestenivå

For hver applikasjonsforvaltingsavtale skal det være en navngitt ansvarlig hos IT-avdelingen, og om nødvendig skal det være dedikerte
ressurspersoner for å bistå i forvaltningen. Ytterligere presisering av mål for tjenestenivå inngås for hver enkelt applikasjon.

7. Prising

Pris avtales spesifikt for hver enkelt applikasjon

Tilleggstjenester faktureres time for time etter gjeldende satser.