Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgave 1 - Teori om funksjoner

 1. Beskriv med egne ord hva en funksjon er og hvorfor man bruker funksjoner.

  1. Skriv ned syntaksen (hvordan en funksjon ser ut) til en funksjon.
  2. Kan en funksjon være uten innparametre – hvorfor (ikke)?
  3. Kan en funksjon være uten returverdi – hva er isåfall vitsen?
 2. Hva menes med å kalle på en funksjon? Gi et eksempel.

Oppgave 2 - Funksjoner

 1. Lag en funksjon velkommen som skriver ut følgende til skjermen: “Velkommen til de røde elefanters evighet.”
 2. Lag en funksjon sumtall som tar inn to tall, tall1 og tall2, og returnerer summen av disse.

Oppgave 3 - Negative tall
Lag en funksjon,er_negativ, som tar inn et heltall og returnerer 1 dersom tallet er negativt, og ellers 0.

Oppgave 4 - Absoluttverdi
Lag en funksjon, absolutt, som tar inn et heltall og returnerer absoluttverdien til tallet.

Oppgave 5 - Minste tall
Lag en funksjon minsteTall som tar inn 2 tall, a og b, og returnerer det minste tallet.

Oppgave 6 - Minste tall i liste
Lag en funksjon, indeks_minste_element, som tar inn en liste med heltall og returnerer indeksen (posisjonen i tabellen) til det minste elementet i denne tabellen.

Oppgave 7 - Negative tall i tabell
Lag en funksjon, negativ_tabell, som tar inn en heltallstabell og returnerer 1 hvis ett eller flere av tallene i tabellen er negative. Ellers skal den returnere 0. 
Hint: Her kan du bruke to av funksjonene du allerede har laget for å løse oppgaven

Oppgave 8 - Fakultet
Lag en funksjon, fakultet, som tar inn et heltall og returnerer fakultetet til tallet.

Oppgave 9 - Tilfeldig tall
Lag en funksjon som tar inn nedre og øvre grense i et intervall, og returnerer et tilfeldig tall i dette intervallet. (Nedre og øvre grense skal og være med)

Oppgave 10 - Den lille multiplikasjonstabellen
Lag en metode som fyller ut den lille multiplikasjonstabellen (d.v.s. fra 1- til 10-gangen), og returnerer den. Du trenger ikke å ha med tallene som multipliseres i svartabellen din – kun svarene.

Oppgave 11 - Funksjonskall i funksjoner
I denne oppgaven skal du lage to nye funksjoner, men den ene funksjonen skal kalles inne i den andre funksjonen. Det første du skal gjøre er å lage en funksjon som beregner kvadratet av et tall. Når du har gjort dette, skal du lage en ny funksjon som beregner arealet av en sirkel, men denne gangen skal du  benytte deg av kvadrat-funksjonen du nettopp lagde. Til slutt skal du lage et skript, kontroll2.m. Skriptet skal ta inn ønsket radius fra brukeren. Benytt deg av funksjonene du nettopp lagde for å beregne arealet av sirkelen. Skriv ut verdien til skjermen.

Oppgave 12 - Lotto
Lag en funksjon, lotto, som genererer 7 tilfeldige tall fra 1 til 34 ([1,34]) og returnerer disse i en heltallstabell.

Oppgave 13 - Sum av tall

 • Lag en funksjon sumAvTall som tar inn et tall n og, returnerer summen av tallene fra 1 til n ved hjelp av en løkke.
 • Hva er den minste n som gjør at funksjonen sumAvTall returnerer en verdi større enn 500? Bruk en while-løkke til å kalle funksjonen sumAvTallmed stadig større n-er, og skriv til slutt svaret på spørsmålet til skjerm.

Oppgave 14 - Vårt første lille program (skript)


  1. Lag en funksjon, storst_tall, som tar inn en tabell og returnerer det største tallet i tabellen.
  2. Lag et skript, filen kontroll.m . I dette skriptet skal du:
   1. Opprette en tabell, testtabell, som er [0 3 1 9 8 3 8]
   2. Kalle funksjonen storst_tall med testtabell
   3. Lagre verdien du får i en variabel, storste
   4. Skrive ut storste til skjermen
  Skriptet kontroll.m skal brukes videre.

  1. Lag en funksjon, dobbelt_tall, som tar inn et tall og returnerer det dobbelte av tallet
  2. I skriptet kontroll.m:
   1. Kall funksjonen du nettopp har lagd, dobbelt_tall, med variabelen storste som innverdi
   2. Lagre resultatet som dobbel_storste
   3. Skriv dobbel_storste ut til skjermen
   4. Skriptet kontroll.m skal brukes videre.

  1. Lag en funksjon, sirkelareal, som tar inn et tall (radius) og returnerer arealet av en sirkel på grunnlag av dette.
  2. I skriptet kontroll.m:
   1. Kall funksjonen du nettopp har lagd, sirkelareal med variabelen dobbelStorste som innverdi
   2. Lagre denne verdien som areal
   3. Skriv ut areal til skjermen

  Hvis du har klart dette, har du nettopp laget et program i matlab!

  Ekstra: Hva blir arealet til en sirkel hvis vi endrer testtabell i oppgave 1 til [1 2]?
 • No labels