Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Hva er Socrative?

Socrative finnes som nettside, og som apper som kan lastes ned fra Appstore eller Google Play. Det finnes en app for lærere og en app for elever. 

Formålet med Socrative er formativ vurdering på en effektiv og morsom måte. Socrative tilbyr en direktekommunikasjon mellom lærer og elev, der du som lærer kan lage ulike ulike oppgaver og spørsmål til elevene. Man kan enten lage større quizer, man kan benytte Socrative til at elevene leverer skriftlige kortsvarsoppgaver eller at elevene svarer anonymt rett/galt på spørsmål som læreren stiller i klassen. De ulike delene i verktøyet presenteres mer detaljert under funksjonene i Socrative. 

Socrative er et vurderingsverktøy som kan benyttes i alle undervisningsfag. Som Engh (2011) skriver, er hensikten med vurdering at elevene skal lære mer. For å gi elevene formativ vurdering må man vite hva elevene mestrer eller kan for å kunne forstå deres nåværende læringsbehov. Black & William (2009) beskriver vurdering som formativ når lærere, elever eller jevnaldrende benytter og tolker elevprestasjoner og elevarbeider for å ta avgjørelser for hvordan videre undervisning eller arbeid kan bli bedre, i motsetning til om disse elevprestasjonene ikke ble tatt hensyn til. Man må altså vite noe om hvor elevene står kunnskapsmessig, hva de har forståelse for, og hva som trengs å bearbeides, diskuteres og arbeides mer med. For å finne ut av dette er Socrative et nyttig verktøy for læreren. Funksjonene i Socrative


Quiz

En quiz bygges opp av flere spørsmål, og man kan fritt velge å bruke både flervalgsoppgaver, spørsmål med rett/galt, og kortsvarsoppgaver. I kortsvarsoppgavene kan man velge om et bestemt svar skal være rett eller å ikke ha noen fasit. Læreren vil få opp alle elevsvarene i resultatoversikten. 

Space Race

Space Race er en annerledes måte å gjennomføre en quiz på. Når elevene går inn i lærerens rom på Socrative deles de inn i lag, og lagenes progresjon gjennom quizen/spillet vises på Smartboard/projektor el. Elevene deltar i et lag uten å vite hvem andre som er på laget (man kan også la elevene velge lag selv), og det gjør at elevene jobber med andre for å nå et felles mål, uten å vite hvem de arbeider med. Læreren har flere valg når Space Racet skal startes. Som lærer kan man velge hvor mange lag det skal være i klassen, man kan velge alt fra 2 til 20 lag. Andre valg som læreren har er om spørsmålene skal blandes, om svarene til hvert spørsmål skal blandes, skal feedback på spørsmålene vises, og skal sluttscoren vises.

 

Exit Ticket

I Exit Ticket ligger det inne tre spørsmål som er ment for å benyttes i slutten av økter. Spørsmålene står på engelsk, så dette kan være en utfordring om man bruker verktøyet på barneskolen. Denne funksjonen er bygget opp av en flervalgsoppgave og to kortsvarsoppgaver, og inneholder følgende spørsmål:

 1. How well did you understand today's material?
   - Totally got it
   - Pretty well
   - Not very well
   - Not at all
 2. What did you learn in today's class?
 3. Please answer the teacher's question. 

De to siste spørsmålene er kortsvarsoppgaver uten fasit, og det siste spørsmålet legger opp til at læreren skal stille et spørsmål innenfor temaet.


Quick Questions:

Quick Questions er laget som raske vurderinger som kan benyttes i undervisningen uten forberedelse av quiz eller lignende. Kan brukes for å få en oversikt over forståelsen i klassen som helhet.

Det er tre muligheter innenfor Quick Questions:

Multiple Choice

Multiple Choice gir som navnet sier, mulighet til flere svaralternativer. Som et raskt spørsmål vil elevene kunne velge det alternativet de mener er rett anonymt. Læreren legger ikke inn spørsmål eller svaralternativer når det benyttes som "quick question", men vi ser for oss at dette skrives opp på tavlen. Kan benyttes som en vurdering av oppgaver det arbeides med i skoletimer, eller som en oppsummering av en skoletime el. Socrative vil gi læreren en pekepinn på hvor mange elever som har forstått spørsmålet eller det det arbeides med. 

True/False

Elevene får to valg: True or False, altså rett eller galt. Kan brukes for å få en oversikt over klassens oppfattelse av begreper, ligninger, utsagn, regnestykker etc. Det legges ikke inn spørsmål i Socrative, disse må læreren stille eller skrive opp. 

Short Answer

Læreren kan legge inn en kortsvarsoppgave som elevene svarer på. Man kan krysse av for om det skal være ubegrenset antall ord og om man skal kreve at elevene legger inn navnet sitt. Denne kan altså enten være anonym eller læreren kan få oversikt over hvem som har avgitt de ulike svarene. 

Rapporter

Underveis i aktiviteten kan læreren følge med på progresjonen til elevene, se hva de svarer og hvor langt de har kommet. En slik rapport ser ut som den på bildet under. Når det er ønskelig og hensiktsmessig kan man velge å vise denne til elevene på tavla også, fortrinnsvis om man ønsker å stimulere konkurranseinstinktet.

Når en aktivitet er avsluttet blir det laget en rapport, der læreren kan få en bredere innsikt i hvordan elevene svarte. Rapportene fins i flere varianter. Man kan få en totaloversikt for hele klassen, der det står hva hver elev har svart på hvert spørsmål. En annen variant er sortert etter spørsmål, og man får se hvor mange som svarte riktig  (på svaralternativer) eller hva elevene skrev som kortsvar. En tredje mulighet er å få en rapport pr elev, der man får oversikt over hva eleven har gjort og skrevet. Alle disse rapportvariantene er verdifulle for læreren, i form av at det gir en vurderingsmulighet både for det korte og det lange tidsspennet. 

Eksempel på rapport sortert etter spørsmål:


Som et verktøy for formativ vurdering i det korte tidsspennet forteller dette læreren at variasjonsbredde er noe som bør repeteres neste time, fordi en stor andel av elevene har svart feil. Median har elevene derimot god kontroll på. Rapportene for hver enkelt elev kan komme til nytte når man skal vurdere deres samlede kompetanse, og gjør man samme aktivitet flere ganger kan man også vurdere utvikling på ett bestemt tema. Rapportene lastes enkelt ned og lagres.

Hvorfor bruke digitale verktøy i undervisningen?

Bilderesultat for tpack modelMishra & Koehler (2006) utviklet et rammeverk for lærerkunnskap som er kjent som TPACK, som står for teknologisk kunnskap (TK), pedagogisk kunnskap (PK) og kunnskap om innhold (CK). Grunntanken for rammeverket er forståelsen om at undervisning er en meget kompleks aktivitet som baserer seg på mange ulike kunnskaper (Mishra & Koehler, 2006). Historisk sett har kunnskap om innholdet vært fokus for lærere og lærerutdanningen, men i nyere tid har pedagogikken fått en viktigere rolle. I rammeverket til Mishra og Koehler (2006) legges det vekt på sammenhengene mellom teknologi, pedagogikk og innhold. I TPACK-modellen er kunnskap om innhold, pedagogikk og teknologi essensielt for å utvikle god undervisning. Vi anser Socrative som et verktøy som kan brukes for å bidra til både elevenes læring og lærerens forståelse for å utvikle god og relevant undervisning for elevene. Som lærere tenker vi ikke kun på pedagogikken eller kun på innholdet, men ofte på hvordan vi kan legge opp innholdet i undervisningen slik at elevene kan få størst mulig utbytte og forståelse av innholdet, og hvordan teknologiske verktøy kan benyttes for å bidra til bedre forståelse av innholdet. Socrative gir læreren mulighet til digital formativ vurdering av elevene for å avdekke elevenes kunnskaper og eventuelle mangler i kunnskaper. Verktøyets muligheter og begrensninger:

Muligheter:

Enkel i bruk, siden det ikke krever et bestemt operativsystem, det er nettbasert/app og elevene trenger ikke opprette brukernavn.

Man kan følge med og se hva/hvordan elevene gjør det underveis - resultatene kommer "live", og man kan ta tak i noe man finner interessant underveis i undervisningsøkta.

De detaljerte rapportene, som kan lagres klassevis eller på enkeltelever, oppleves som nyttig i vurderingsarbeidet.

Socrative gir læreren mange muligheter. Hvordan den enkelte lærer velger å benytte verktøyet er med å sette grensen for hvordan det kan benyttes. 


Begrensninger:

I quizer der læreren legger opp til kortsvar er det vanskelig å operere med fasit, for at elevene skal få vite om de har svart riktig eller galt. Da er de avhengig av å skrive ordrett det læreren har lagt inn som svar i sin fasit, for å få godkjent svar. Læreren trenger ikke å legge inn forslag til svar på denne type oppgave, men eleven vil da ikke få feedback i det hele tatt på om hen har svart riktig.

Elevene må legge inn navn selv (i gratisversjonen), og man får dermed ikke en fullverdig klasseoversikt - for å evt. avdekke hvem som har svart eller ikke var til stede. At det ikke er innlogging med brukernavn krever også at elevene faktisk oppgir sitt eget navn når de logger seg inn, og kan være en potensiell fallgruve.

Betalingsversjonen, som diskuteres i neste avsnitt, er relativt dyr.

Gratisversjonen vs. betalingsversjonen 

I gratisversjonen har man ett rom hvor man kan ha maksimalt 50 elever som svarer på en quiz, og man kan kun ha en quiz/aktivitet aktiv av gangen. Dersom man ønsker å gi en quiz i hjemmelekse, kan man bare ha en quiz i et fag aktiv av gangen som lærer. Er man lærer i flere fag eller klasser, vil man ikke kunne ha quiz/lekser i Socrative for flere fag/trinn på en dag. 

Dersom man betaler får man noen flere valgmuligheter i forhold til elever og tilgang, men det har ingen påvirkning på hvilke aktiviteter man har tilgang til. Det man får i betalingsversjonen (K-12) er blant annet:

 • Opptil 10 rom (f.eks. ha et rom til hvert fag/klasse man har)
 • Kan ha flere quizer aktive på en gang (en per rom)
 • Nedtelling i Space race
 • Importere deltakere fra CSV eller Excel
 • Begrenset rom-tilgang for studenter via passord/ID

For én lærer koster dette 60 dollar i året. 

Konklusjon

Socrative er et verktøy som er enkelt i bruk, og man bruker ikke lang tid på å sette seg inn i hvordan man kan lage aktiviteter til bruk i undervisning. Elevene vi har prøvd det ut på ser også ut til å respondere godt på å benytte digitalt verktøy på denne måten. Gjennom elevens svar får læreren et godt grunnlag for å justere videre undervisning, samt vurdering av hver enkelt elev. Rapportene med resultater er oversiktlige, og det at man kan lagre dem for enkeltelever kan være et godt verktøy i vurderingsarbeidet i faget. Resultatene/rapportene er oversiktlige, og gir læreren en god pekepinn på om elevene har forstått det som det arbeides med eller ikke. Socrative har mange bruksområder, og med økende mengde teknologi i skolen ser vi for oss at dette vil være et godt verktøy i vurderingsarbeidet av elevene. 

Referanser

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability (formerly: Journal of Personnel Evaluation in Education)21(1), 5.

Engh, R. (2011). Vurdering for læring i skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers college record, 108(6), 1017.

Socrative. Nettside: https://socrative.com/ 


 • No labels

1 Comment

 1. Jeg synes både lagfunksjonen med randomiserte lag og rapporteringen underveis som gies til læreren, gjør at dette virker veldig spennende. Generelt sett er jeg veldig enig i konklusjonen deres om at dette kan være et godt verktøy for både summativ og formativ vurdering.

Write a comment…