Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innledning

Matematikk.org er et nettsted fylt med kreative aktiviteter som både er motiverende og lærerike. Her får du et verktøy for å friske opp i og utvikle dine ferdigheter i matematikk enten du er elev, foresatt, lærerstudent eller lærer. Siden er et samarbeid mellom en rekke matematiske institutt, der hovedansvaret ligger hos Matematisk institutt ved Universitet i Oslo. Matematikksenteret vil om kort tid ta over dette ansvaret. Alt innhold på siden er gratis, og dermed tilgjengelig for alle.

Bruk av digitale verktøy i skolen

Mishra og Koehler (2006) har en teoretisk modell som handler om kunnskap om tre dimensjoner i matematikkundervisning: Teknologi, pedagogikk og innhold. Disse tre dimensjonene er noe læreren trenger og benytter seg av i sin planlegging og gjennomføring av undervisning. Dersom vi ser på verktøyet matematikk.org med denne linsen kan vi se hvordan de tre dimensjonene passer inn. Det matematiske innholdet får man i form av oppgaver som passer til forskjellige temaer innen matematikken, pedagogisk er det lagt opp etter årstrinn slik at oppgavenes vanskelighetsgrad er tilpasset elevenes nivå og kompetansemålene for det gjeldende trinn og teknologisk er det en nettside som er enkel å navigere seg på og har interaktive spill som kan være engasjerende og motiverende.

Hvordan er siden bygd opp?

Forsiden på siden gir en oversikt over hvor man skal gå, eller trykke, videre i forhold til hvem man er. Her kan man velge om hvilket trinn man går på, om man er lærer, foresatt eller lærerstudent.

Etter man har valgt hvilket trinn eller målgruppe man er på kommer det opp flere alternativer til aktiviteter man kan gjøre.

For eksempel på trinn 8-10:

Her ser vi at vi har muligheten til å gå på foresatt eller lærer når som helst selv om vi har trykket oss inn på trinn. Dette kan være i forbindelse av at man som lærer ønsker å se hvordan elevene ser siden, og som etterhvert ønsker tips og triks til bruken. I tillegg ser vi tilbudene matematikk.org har til elever som går på 8-10 trinn. Her er det en blanding av lynkurs (oppfriskning av ulike tema), eksamensmateriell, ulike spill, abeltrinn og orakelet. Orakelet er en spørsmålstjeneste der hvem som helst kan stille matematiske spørsmål eller se hvilke spørsmål som er blitt stilt tidligere.

Bruk i skolen

Siden kan brukes som et verktøy for å nå ulike læringsmål på en måte som kan virke mer motiverende for elevene. Siden kan spesielt være med på å styrke ferdigheter i de fire regneoperasjonene og ferdigheter knyttet til  hoderegning.

Dersom man har elever som sliter med matematikken og ikke er glad i tradisjonell matematikkundervisningen, kan dette være en fin tilnærming for å skape matematisk forståelse. Det gjøres da på en måte der eleven ikke er like bevisst på at de lærer matematikk, men kan se på det som en belønning eller en mer lystbetont måte å lære på. Men det er da også viktig å være obs på at leken i spillet ikke tar over for læringen, slik at man gjøre elevene bevisst på hvilke ferdigheter de kan hente ut fra dette arbeidet.

Når man velger å trykke seg inn som lærer, får man også tilgang til en god del undervisningsopplegg, som kan være til hjelp og inspirasjon  i planlegging av undervisning. 

Her er det delt inn i ulike kategorier, noen for kortere varighet, noen som går over en eller flere økter og noen som også baserer seg på tverrfaglighet. Fra siden som vises overfor kan man komme videre til en liste med alle kompetansemål i matematikk, og hake av for hvilke mål man ønsker at opplegget skal være rettet mot. Oppleggene kommer som regel med instruksjon til læreren, fasit og oppgaveark til elevene.


                                            

Elevens oppgaveark                                                                                                                     Lærerens instruksjoner

Som vi ser, kan det skrives ut direkte fra denne siden og læreren får nyttige opplysninger bl.a om tidsbruk og tidspunkt.

Fordeler og muligheter

En av de største fordelene til matematikk.org er at de dekker hele skolens aldersspenn, helt fra 1 klasse til 3 år på videregående. Videre legger de opp til ulike aktiviteter, og fremmer matematikklæring som en morsom aktivitet som kan skje gjennom spill, og ikke bare gjennom tradisjonell undervisning. Elevene får i tillegg fortløpende en tilbakemelding på om det de har gjort er riktig eller galt. Læreren slipper på denne måten å opptre som en dommer som skal avgjøre elevenes besvarelser, men gir denne oppgaven videre til verktøyet selv. For elevene kan dette gjøre at det oppleves som tryggere å prøve og feile, da en slik vurderingsform kan bidra til å ufarliggjøre det å gjøre feil.

Det er også fint for læreren å ha tilgang til undervisningsopplegg, som kan være til hjelp for å variere egen undervisning.

Ulemper og begrensninger

Tilbakemeldingene gir dessverre ikke noen direkte tips eller veiledning til hvordan man skal jobbe videre med de feilene man har, og legger på den måte ikke direkte opp til en relasjonell forståelse av matematikken. En annen ulempe er at dersom hele klassen skal jobbe på siden med de ulike spillene er det vanskelig for læreren å få oversikt over hva elevene kan og ikke. For siden har ingen funksjon som gir deg som lærer tilgang til elevenes arbeid. Dette kan føre til at man ikke får med seg hva elevene kunne trengt bedre tid på, eller hva som misoppfattes og hvorfor.

Et annet punkt er at oppgavene er nokså lukkede; et spørsmål har som regel ett riktig svar. Åpne oppgaver, hvor fremgangsmåte og/eller svar kan variere fra person til person ville gitt større mulighet for at elevene får benyttet seg av sine kreative evner i møte med matematikk. Det kan også skape en dypere forståelse for temaet det jobbes med.

Det er også en ulempe at en del av spillene er programmert i Flash, som kan skape problemer med å rett og slett få åpnet dem på enkelte datamaskiner eller Chromebooks. Her må læreren sjekke i forkant om aktiviteten han eller hun vil gjennomføre, kan brukes på elevenes utstyr uten tidkrevende konfigurasjon i forkant.

Til slutt, kan det nevnes at tilgjengeligheten av spill gjør at eleven lett kan bli distrahert og avvike fra timens tema. Et viktig element i lærerens vurdering ved bruk av nettressursen er å ikke gi eleven et spill for spillets skyld. Aktiviteten bør ha et tydelig formål knyttet til undervisningsplanen og gjerne utvikle elevens matematiske resonnement eller deres matematiske diskurs.

Konklusjon

Konklusjonen vår er at det er både fordeler og ulemper med verktøyet. Det er mange gode oppgaver og spill som er tilrettelagt de ulike trinnene og som kan virke engasjerende. Man kan som lærer benytte det i hvilken som helst klasse, men man må benytte det med omhu fordi oppgavene bærer preg av instrumentell forståelse.

Litteratur

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers college record, 108(6), 1017.

  • No labels

1 Comment

  1. En god analyse av en relativt ofte benyttet nettressurs, gjennom meget aktuell teori. Jeg er enig i at det kan benyttes av alle fra elev-lærerstudent-lærer og at det er et godt alternativ å bruke i tilpassing av undervisningsmetode og materiell. Den største ulempen er nok, som du/dere påpeker, mangel/fravær av åpne- eller modellerings oppgaver. Konkludert kort og godt at det er lærerens evne til å vurdere hvordan og når man kan benytte seg av verktøyet som er kritisk.

Write a comment…