Child pages
  • 13 Innlevert material
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

back

Vedlagt kommer vi med et forslag om innlevert materialet. Dette legges til grunn for evalueringen men er ikke noe krav. Dere skal presentere og forklare deres prosjekt på best mulig måte og innlevert materialet må tilpasses iht det.

Ta kontakt om dere lurer på noe slik at vi kan finne individuelle og prosjekttilpassede  løsninger.

SITUASJONSPLAN - Bygningen(e) tegnes inn med 1. etasjeplan. Det
suppleres med en serie små skisser som belyser situasjonsanalysen og bygningens forhold
til omgivelsene.

BESKRIVELSE - Beskrivelsen skal ha en generell del som redegjør for hovedintensjoner og
hovedideer, og en spesiell del ordnet etter temaer (situasjonsplan, trafikk, hovedform,
konstruksjoner, materialer, farger, etc.).

Inneholder også Miljøbeskrivelse etter mal fra Arkietktur N (hopp over tall eller mer kvalitativ.

Tredimensjonale tegninger i valgfri målestokk som

belyser hvordan konseptene er blitt behandlet og hvordan viktige rom og rom grupper er tenkt.

PLANER 1:2OO/1:100 - Hoved, alle etasjer (alternativt komplett i 1:500 med utsnitt i 1:100/1:50)

SNITT OG FASADER 1:2OO/ 1:100 (større målestokk snitt vurderes)

TREDIMENSJONALE TEGNINGER  - Her skal presenteres viktige og reporesentative (!)
deler av bygningsanlegget for å belyse hvordan estetiske, romlige og teknsike kvaliteter til sammen danner en arkitektonisk helhet.

YTTERVEGGSNITT f.eks 1:2O - det velges et område av bygningsanlegget som har stor
gjentakelse i komponentsamlinger og bygningsdeler. suppleres med fasadeoppriss av samme utsnitt.

Evt DETALJER f.eks 1:5 - Det velges knutepunktsforbindelser for hovedkonstruksjonen og en
interiørdetalj som er representativ for materialsammenstillingen. 2 detaljer.

MATERIAL- OG FARGEPRØVE 1:1 - Prøven skal vise de viktigste materialene, eksteriørt og
interiørt.

MODELLER - Det skal leveres modeller. Detaljeringsgrad og målestokk vurderes iht
prosjektet.

DIGITAL DOKUMENTASJON som forklarer prosjektet i PDF-format (mal bli utlevert). Leveres
i it`s learning 

SUPPLERENDE MATERIALE - Studentene står fritt med å supplere det overnevnte
tegningsmaterialet, men dokumentasjonen skal monteres på plansjer. Plansjene skal være
egnet for opphenging på vegg.

MUNTLIG PRESENTASJON av eget prosjekt til sensor.