Child pages
  • 12 Oppgave
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
ROMPROGRAM
SPINN 2012

Et arkitekturprosjekt med bakgrunn i bærekraftig byutvikling og utvikling
av en aktiv bykjerne i Trondheim.

Trondheim har store ambisjoner når det gjelder byutvikling og bærekraftig
transport. Betydelige ressurser brukes til en forbedring av kollektivtrafikken samt
andre tiltak som parkeringspolitikk og lignende. På grunn av den spredte
bosettingen i Trondheim står vi i mange tilfeller igjen med ”the last mile problem”,
og her vil individuelle løsninger kunne bidra til en ytterlig reduksjon av biltrafikken.
En del av satsingen går allerede til utbygging og forbedring av sykkelveinettet, og
vi ser også ut fra internasjonale trender at sykling vil være en viktig bestanddel i en
bærekraftig transportstrategi for fremtiden.
Klima og topografi i Trondheim gir oss en del utfordringer i forhold til økt
sykkelbruk – og da spesielt med tanke på helårsbruk. Det utvikles stadig nye
typer sykler med værskjermer, elektriske hjelpemotorer, og lignende. Utviklingen
internasjonalt viser at dette kan føre til økt sykkelbruk i grupper som tidligere
har valgt annen transport. Det gjelder for eksempel eldre eller de som har en
topografisk utfordrende reisevei.
Alt dette gjør det etter vår oppfatning meget interessant å se mer på
potensialet i sykling. Dette krever selvfølgelig først og fremst en videre
utbygging og tilrettelegging av sykkelveinett, trafikksikkerhetstiltak, bedre
vinterbrøyting med mer. Men hva kan vi med vår spesialitet, prosjektering av
bygninger, bidra med i forhold til dette?
Med prosjektet SPINN ønsker vi derfor å stille spørsmålene; Hva skjer med (midt)
byen vår om vi får masse sykkelaktiviteter på sentrale steder i byen? Vil sentralt
plasserte sykkelsentre med servicepunkt og annen infrastruktur kunne bidra til en
økende sykkelbruk i Trondheim? Og vil slike sentre kunne gi en egenart til byen
vår?

Også våren 2011 var sykkelsenterprogrammet problemstillingen i ark6. Vi har fått
mange gode tilbakemeldinger på programmet fra studenter, kolleger og eksterne
og ønsker derfor å videreutvikle problemstilingen i SPINN.
SPINN lokaliseres i ark6 i på to nye sentrale tomter i den historiske midtbyen i
Trondheim. Også den historiske konteksten og nærheten til bevaringsverdige
bygninger og gatemiljøer, gir interessante utfordringer.
Tomtene har noe forskjellig kontekst som kommer til uttrykk i tilleggsprogrammet
og mindre tilpasninger. Kurset blir delt, slik at vi får ca. 12 ulike prosjektutkast i
hver lokalitet.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Utomhus
/ HC parkering 2 plasser
/ Sykkelparkering for min 50 sykler
/ Uteservering, overdekning vurderes.

Hovedadkomst
/ Betjent resepsjon for funksjonene i SPINN (sykkelverksted, utleie, info).
Fungerer også som informasjonspunkt for sykkelparkeringen og
mottak for sykkelbudet. God kontakt med sentrale funksjoner som
sykkelparkeringen, med mer.
/ Formidlingsrom med plass til 50 personer til trafikksikkerhetsopplæring,
med mer. Audiovisuelt utstyr.
/ Visningsrom for produserte sykler og prototyper

Servering
/ Kafé med sitteplasser for 100 personer. Lett matproduksjon
og mulighet for kveldsåpent.

Sykkelparkering
/ Låsbar og frostfri sykkelparkering for 300 sykler og utleiesykler. Husk
også mulighet for varesykler, tilhengere, med mer. Direkte tilgang til
garderobeanlegget. Ladeplasser for EL-sykler.

Garderobeanlegg
/ Garderobeanlegg med mulighet for omkledning, dusjing og innlåsing av
sykkelklær. Lett tilgang fra sykkelparkering.

Sykkelbud
/ Behov for et hvilerom, garderober, areal for lagring/sortering av pakker.

Sykkelverksted
/ Plass til 10 montasjeplasser med tilgang til verktøyskap. Eget sveiseverksted.
/ Pauseareal og kontor
del 3 årets kurs

Sykkelmanufaktur/butikk/produktutvikling
Salg, prototyping og småskalaproduksjon av sykler, pedelecs med mer.
/ Butikkareal
/ Nødvendige verkstedarealer og birom
/ Sambruk med andre deler av prosjektet må vurderes.

Administrasjon/kontordel
/ 5 faste kontorarbeidsplasser til administrasjon SPINN (2), servering B (1),
manufaktur (1) og sykkelbud (1).
/ 5 kontorer til frivillige organisasjoner som Syklistenes Landsforbund
og Trygg Trafikk
/ Møtelokaler for 40 personer.
/ SPINN design produktutviklingskontor med 10 ansatte med
nødvendige birom.

Utleiekontorer
/ Kontoplasser til miljøpakken i TRH (utleie) med tilhørende bifunksjoner, møterom
med mer.

Tekniske arealer
/ Nødvendig tekniske arealer (hovedtavle, fjernvarme, vaskesentral), lager.
Areal og plassering av ventilasjonsrom vil være avhengig av valgt
Ventilasjonsprinsipp og diskuteres prosjekttilpasset.
/ Søppelrom (kjølt søppel i tilknytning til servering)
/ Varelevering tilgjengelig med liten lastebil
/ Lagerplass til for eksempel sykler om vinteren, materialer, utemøbler,
med mer.

Mulige tilleggsfunksjoner
/ Sykkelbane med trafikkopplæring for barn
/ Streetsykkelbane, pipes eller lignende
/ Spa
/ Treningssenter (spinning)
/ Scene for intimkonserter, uformelle møter, med mer…
/ Vandrehjem

  • No labels