Harvard-eksempler

Harvard-eksempler

Velg hvilke materialtype du ønsker å se eksempel fra.

Eksempelet viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten, og også hvilke referansetype du bør velge ved bruk av EndNote.

English version: Harvard-examples

Ikon for oppgaveskriving: blå sirkel med blyant på midten Se også: Oppgaveskriving og Les mer om Harvard-stilen.

viko - css for referanse-eksempler uten innrykk

Harvard-eksempler

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på bok i kursiv. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.

I referanselista

En forfatter

Singh, J.P. (2010) Globalized arts: The entertainment economy and cultural identity. Columbia: Columbia University Press.

Flere forfattere

Dybvig, D.D. og Dybvig, M. (2003) Det tenkende mennesket: filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

I teksten

En forfatter:

(Singh, 2010)
(Singh, 2010, s. 20)

Flere forfattere:

(Dybvig og Dybvig, 2003)
(Dybvig og Dybvig, 2003, s. 79)

I EndNote

Bok: Legges inn som "book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher.

E-bok: Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title,  Place Published, Publisher, URL.

Struktur/mal

Etternavn forfatter, Initial(er). (År) Tittel på kapittel, i Etternavn redaktør, Initial(er) (red.) Tittel på bok i kursiv. Utgave. Sted: Utgiver, sidetall.

I referanselista

Beizer, J.L. og Timiras, M.L. (1994) Pharmacology and drug management in the elderly, i Timiras, P.S. (red.) Physiological basis of aging and geriatrics. 2. utg. Boca Raton: CRC Press, s. 279-284.

I teksten

(Beizer og Timiras, 1994)

I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book title, Place published, Publisher, Pages.

Struktur/mal

Etternavn redaktør, Initial(er). (red.) (År) Tittel på bok i kursiv. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.

I referanselista

Fermann, G. (red.) (1997) International politics of climate change: key issues and critical actors. Oslo: Scandinavian University Press.

I teksten

(Fermann, 1997)

I EndNote

Legges inn som "Edited book".

Fyll ut feltene: Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place published, Publisher.

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på bok i kursiv. Oversatt fra Originaltittel av Initial(er). Etternavn på oversetter(e). Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.

I referanselista

Travelbee, J. (2010) Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje. Oversatt fra Interpersonal Aspects of Nursing av A. E. Overgaard og A. Schou. 2 utg. København: Munksgaard.

I teksten

(Travelbee, 2010)
(Travelbee, 2010, s. 20)

I EndNote

Bok: Legges inn som "book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Translator (skriv inn original tittel og navnet på oversetter(ne) etterfulgt av komma), Place Published, Publisher.

E-bok: Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Translator (skriv inn original tittel og navnet på oversetter(ne) etterfulgt av komma), Place Published, Publisher, URL.

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på artikkel, Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (nummer), sidetall. doi – hvis tilgjengelig.

Dersom tidsskriftartikkelen kun er tilgjengelig elektronisk og ikke har doi, oppgi URL:

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på artikkel, Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (nummer), sidetall. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).

I referanselista

Kwan, I. og Mapstone, J. (2004) Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials, Accident Analysis & Prevention, 36(3), s. 305-312. doi: 10.1016/S0001-4575(03)00008-3

I teksten

(Kwan og Mapstone, 2004)

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift: Legges inn som "Journal article". 

Artikkel hentet fra internett: Legges inn som "Electronic article".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi (eller ev. URL hvis hentet fra internett, men DOI er å foretrekke).

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (Utgivelsesår) Tittel på paper, Tittel på konferanse i kursiv. Sted og dato for konferansen. Utgivelsessted: Utgiver, sidetall.

I referanselista

Nørvåg, K. (2003) Space-Efficient Support for Temporal Text Indexing in a Document Archive Context, Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 7th European Conference, ECDL 2003. Trondheim, 17.-22. august, 2003. Berlin: Springer, s. 511-522.

I teksten

(Nørvåg, 2003)

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Conference Name, Conference Location.

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). År. Tittel på forelesning. Tittel på emne i kursiv. Tilgjengelig fra: URL. (Hentet: dato).

I referanselista

Berg, T. 2016. Investeringsanalyse. BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap. Tilgjengelig fra: https://ntnu.blackboard.com (Hentet: 5. april 2016)

I teksten

(Berg, 2016)

Personlig kommunikasjon

For å referere til noe som har blitt sagt i en forelesning (ikke skrevet i handout eller powerpoint) blir det som annen personlig kommunikasjon. Du kan henvise til personlig kommunikasjon i teksten. Du bør inkludere navn og tittel/rolle til samtalepartneren, dato for kommunikasjonen og i hvilken kontekst kommunikasjonen fant sted.

 

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er) (År) Tittel på artikkel, Navn på avis i kursiv, dato, sidetall.

I referanselista

Ringen, S. (2004) La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre, Aftenposten, 25. mars, s. 10.

I teksten

(Ringen, 2004)

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene: Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages, Issue date.

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er) (År) Tittel på artikkel, Navn på avis i kursiv. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).

I referanselista

Ringen, S. (2004) La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre, Aftenposten.no. Tilgjengelig fra: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/La-ikke-Erna-Solberg-rasere-det-lokale-folkestyre-512300b.html (Hentet: 24. november 2016).

I teksten

(Ringen, 2004)

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene: Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages, Issue date, URL og Access date.

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på avhandling eller oppgave i kursiv. Type avhandling/oppgave. Institusjon.

I referanselista

En forfatter:

Hasund, I.K. (2003) The discourse markers like in English and liksom in Norwegian teenage language: a corpus-based, cross-linguistic study. Dr.art. avhandling. Universitetet i Bergen.

Flere forfattere og online tilgjengelig:

Berg, S.R. og Kornstad, H. (2013) Prosjektlederes valg av lederrolle i tverrfaglige prosjekter. Masteroppgave. HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Tilgjengelig fra: http://hdl.handle.net/11250/148928 (Hentet: 21. november 2016).

I teksten

En forfatter:

(Hasund, 2003)

Flere forfattere og online tilgjengelig:

(Berg og Kornstad, 2013, s. 34)

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, University, Thesis Type.

Struktur/mal

NOU år: nummer (År) Tittel i kursiv. Sted: Utgiver.

I referanselista

NOU 2010: 13 (2010) Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

I teksten

(NOU 2010: 13)

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene: Author (NOU-nummerering med komma til slutt for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

Struktur/mal

Betegnelse nummer (sesjon) (År) Tittel på Stortingsmelding i kursiv. Sted: Utgiver.
Meld. St. nummer (sesjon) (År) Tittel på Stortingsmelding i kursiv. Sted: Utgiver.
St.meld. nummer (sesjon) (År) Tittel på Stortingsmelding i kursiv. Sted: Utgiver.

I referanselista

Meld. St. 29 (2012–2013) (2013) Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
Meld. St. 27 (2015-2016) (2016) Digital agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/ (Hentet: 20. oktober 2016).
St.meld. 30 (2008-2009) (2009) Klima for forskning. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

I teksten

(Meld. St. 29 (2012–2013))
(St.meld. 30 (2008-2009))

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene: Author (St. meld nr. med komma til slutt for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

Struktur/mal

Trykt materiale:

Korttittel (År) Full tittel i kursiv.

Elektronisk materiale: 

Korttittel (År) Full tittel i kursiv. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).

I referanselista - Lov

Universitets- og høyskoleloven (2005) Lov om universiteter og høyskoler. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15 (Hentet: 21. november 2016).

I referanselista - Forskrift

Forskrift til opplæringslova (2006) Forskrift til lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).  Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724 (Hentet: 06. mars 2020).

I teksten - Lov

(Universitets- og høyskoleloven, 2005)

I teksten - Forskrift

(Forskrift til opplæringslova, 2006)

I EndNote

Fra trykte kilder: Legges inn som "Gouvernment document".

Fyll ut feltene: Author (korttittelen til loven), Year, Title (full tittel på loven).

Fra internett: Legges inn som: "Web page"

Fyll ut feltene: Author (korttittelen til loven), Year, Title (full tittel på loven), Access Date og Access Year, URL.

Struktur/mal

Navn på autoriseringsorganisasjon (År) Nummer og tittel på standard i kursiv. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).

Eksempel 1: I referanselista

Standard Norge (2002) NS-EN 12216 Solskjerming: terminologi, benevnelser og definisjoner. Tilgjengelig fra: https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=136486 (Hentet: 30. mars 2017).

Eksempel 1: I teksten

(Standard Norge, 2002)

Eksempel 2: I referanselista

SINTEF Byggforsk (2017) 733.109 Forbedring av lydisolasjonen til eksisterende vinduer. Tilgjengelig fra: https://www.byggforsk.no/dokument/3257/forbedring_av_lydisolasjonen_til_eksisterende_vinduer (Hentet: 30. mars 2017).

Eksempel 2: I teksten

(SINTEF Byggforsk, 2017)

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene: Author (institusjonsnavn med komma etter for å hindre invertering), Year, Title, Access Date, Access Year, URL.

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Rapporttittel i kursiv. (Rapportserie rapportnummer). Sted: Utgiver. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).

I referanselista

Kirkeberg, M. I., Epland, J. og Normann, T. M. (2012) Økonomi og levevilkår for ulike lavinntekstgrupper 2011. (SSB-rapport 08/2012). Oslo: SSB. Tilgjengelig fra http://www.ssb.no/emner/05/01/rapp_okonomi_levekaar/ (Hentet: 28. november 2012).

I teksten

(Kirkeberg, Epland og Normann, 2012)

I EndNote

Fylles ut som "Report" 

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Series Title, Report Number, Place Published, Institution, Access Date, URL.

Struktur/mal

Forfatter (År) Tittel i kursiv. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).

I referanselista

Stabell, C.  (2018) Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen.  Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/forskning/demografi-og-levekaar/levekaar-og-sosial-deltaking/flere-menn-i-barnehagen-styrker-barns-ferdigheter-i-skolen (Hentet: 01. februar 2020).

I teksten

(Stabell, 2018, avsnitt 4)

I EndNote

Legges inn som: "Web page"

Fyll ut feltene: Author (trykk enter mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Access Date, Access Year, URL.

Struktur/mal

Organisasjon (År) Tittel i kursiv. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).

I referanselista

Oslo Børs (2017) Regelverk. Tilgjengelig fra: https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk (Hentet: 01. februar 2017).

I teksten

(Oslo Børs, 2017)

I EndNote

Legges inn som: "Web page"

Fyll ut feltene: Author (institusjonsnavn med komma etter for å hindre invertering), Year, Title, Access Date, Access Year, URL.

Struktur/mal

Tittel i kursiv (År) Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).

I referanselista

Investment scams (2016) Tilgjengelig fra: https://www.moneysmart.gov.au/scams/investment-scams (Hentet: 20. oktober 2016).

I teksten

(Investment scams, 2016)

I EndNote

Legges inn som: "Web page"

Fyll ut feltene: Year, Title, Access Date, Access Year, URL.

Struktur/mal

Med personlig forfatter:

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på innførsel, Navnet på oppslagsverket i kursiv. Tilgjengelig fra: (URL) (Hentet: dato år).

Uten personlig forfatter:

Artikkeltittel. (Publiseringsår) Navnet på oppslagsverket i kursiv. Tilgjengelig fra: (URL) (Hentet: dato år).

I referanselista

Med personlig forfatter:

Knudsen, G. (2011) Aksjeselskap, Store Norske Leksikon. Tilgjengelig fra: http://snl.no/aksjeselskap (Hentet: 15. november 2012).

Uten personlig forfatter:

Bedriftsøkonomi. (2016) Wikipedia. Tilgjengelig fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Bedriftsøkonomi (Hentet: 20. november 2016).

I teksten

Med personlig forfatter:

(Knudsen, 2011)

Uten personlig forfatter:

(Bedriftsøkonomi, 2016)

I EndNote

Trykt: Legges inn som: "Encyclopedia"

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor, Encyclopedia Title, City, Publisher.

Fra Internett med personlig forfatter: Legges inn som: "Electronic Book Section"

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Book Title, URL og Access Date.

Fra Internett uten personlig forfatter:

Legges inn som: "Web Page"

Fyll ut feltene: Author (artikkeltittel), Year, Title (navn på oppslagsverket), URL.

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på bloggpost, Tittel på blogg i kursiv, dato. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).

I referanselista

Chaffey, P. (2016) Flere kommuner sier ja, Chaffeys blogg, 24. november. Tilgjengelig fra: https://paulchaffey.blogspot.no/2016/11/flere-kommuner-sier-ja.html (Hentet: 2. desember 2016).

I teksten

(Chaffey, 2016)

I EndNote

Legges inn som: "Blog"

Fyll ut feltene: Author, Year, Title of Entry, Access year, Date, URL.

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på bilde i kursiv [medium]. Finnes ved museum/galleri etc., by, inventarnummer.

I referanselista

Tiedemand, A. (1845) Norsk juleskikk [akvarell]. Finnes ved Nasjonalmuseet, Billedkunstsamlingene, Oslo, NG.K&H.B.04476.

I teksten

(Tiedemand, 1845)

I EndNote

Legges inn som: "Artwork"

Fyll ut feltene: Artist, Year, Title, Description (her legges all info om museum/galleri etc., by, inventarnummer), Type of Work

Struktur/mal

Etternavn, N. (Årstall) Tittel på bilde i kursiv [medium]. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).
Tittel på bilde i kursiv (Årstall) [medium]. Tilgjengelig fra URL (Hentet: dato).

Eksempel 1: I referanselista

Pushwagner, H. (1973-93). Selvportrett [digitalisert maleri]. Tilgjengelig fra: http://www.pushwagner.no/galleri/kunst/SELVPORTRETT (Hentet: 30. mars 2017.)

Eksempel 1: I teksten

(Pushwagner, 1973-93)

Eksempel 2: I referanselista

Nye Moholt 50/50 og gamle Moholt (2017) [digitalt fotografi]. Tilgjengelig fra: https://arkitektur-n.no/artikler/et-gjennombrudd-for-massivtre (Hentet: 30. mars 2017.)

Eksempel 2: I teksten

(Nye Moholt 50/50 og gamle Moholt, 2017)

I EndNote

Legges inn som: "Artwork"

Fyll ut feltene: Artist, Year, Title, Description (her legges all info om museum/galleri etc., by, inventarnummer), Type of Work, URL, Access date

Struktur/mal

Filmens tittel i kursiv (År) Regissert av Navn regissør [Spillefilm]. Sted: Distributør.
Filmens tittel i kursiv (År) Regissert av Navn regissør [Materialtype]. Sted: Distributør.

I referanselista

Spillefilm:

Vertigo (1958) Regissert av Alfred Hitchcock [Spillefilm]. Hollywood, Calif.: Paramount Pictures.

Film på DVD, Blu-ray eller liknende:

Jeg er Dina (2002) Regissert av Ole Bornedal [DVD]. Oslo: Egmont Entertainment. 

I teksten

(Vertigo, 1958)
(Jeg er Dina, 2002)

I EndNote

Legges inn som "Film or Broadcast".

Fyll ut feltene: Title, Year Released, Director (Fornavn Etternavn med et komma til slutt), Medium, Country, Distributor.

Struktur/mal

Organisasjon/Etternavn, Fornavn (År) Tittel i kursiv. Tilgjengelig fra: URL (Hentet: dato).

I referanselista

NTNU (2017) The Waterpower laboratory since 1917. Tilgjengelig fra: https://www.youtube.com/watch?v=kCYbmg6T2Rg (Hentet: 24. oktober 2017).

I teksten

(NTNU, 2017)

I EndNote

Legges inn som: "Webpage"

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Access Date, Access Year, URL

Eksempel på referanseliste i Harvard

Eksempel på referanseliste i Harvard

Bedriftsøkonomi. (2016) Wikipedia. Tilgjengelig fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Bedriftsøkonomi (Hentet: 20. november 2016).

Beizer, J.L. og Timiras, M.L. (1994) Pharmacology and drug management in the elderly, i Timiras, P.S. (red.) Physiological basis of aging and geriatrics. 2. utg. Boca Raton: CRC Press, s. 279-284.

Chaffey, P. (2016) Flere kommuner sier ja, Chaffeys blogg, 24. november. Tilgjengelig fra: https://paulchaffey.blogspot.no/2016/11/flere-kommuner-sier-ja.html (Hentet: 2. desember 2016).

Dybvig, D.D. og Dybvig, M. (2003) Det tenkende mennesket: filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. 2. utg. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Stabell, C. (2018) Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/forskning/demografi-og-levekaar/levekaar-og-sosial-deltaking/flere-menn-i-barnehagen-styrker-barns-ferdigheter-i-skolen (Hentet: 01. februar 2020).

Kirkeberg, M. I., Epland, J. & Normann, T. M. (2012) Økonomi og levevilkår for ulike lavinntekstgrupper 2011. Vol. 2012/08. SSB-rapport. Tilgjengelig fra http://www.ssb.no/emner/05/01/rapp_okonomi_levekaar/ (Hentet: 28. november 2012).

Knudsen, G. (2011) Aksjeselskap, Store Norske Leksikon. Tilgjengelig fra: http://snl.no/aksjeselskap (Hentet: 15. november 2012).

Kwan, I. og Mapstone, J. (2004) Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of randomised controlled trials, Accident Analysis & Prevention, 36(3), s. 305-312. doi: 10.1016/S0001-4575(03)00008-3

Meld. St. 27 (2015-2016) (2016) Digital agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/ (Hentet: 20. oktober 2016).

NOU 2010: 13 (2010) Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

NTNU (2017) The Waterpower laboratory since 1917. Tilgjengelig fra: https://www.youtube.com/watch?v=kCYbmg6T2Rg (Hentet: 24. oktober 2017).

Nørvåg, K. (2003) Space-Efficient Support for Temporal Text Indexing in a Document Archive Context, Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 7th European Conference, ECDL 2003. Trondheim, 17.-22. august, 2003. Berlin: Springer, s. 511-522.

Ringen, S. (2004) La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre, Aftenposten, 25. mars, s. 10.

Ringve botaniske hage (2016) Tilgjengelig fra: https://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/ringve-botaniske-hage (Hentet: 20. oktober 2016).

St.meld. nr. 30 (2008-2009) (2009) Klima for forskning. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Universitets- og høyskoleloven (2005) Lov om universiteter og høyskoler. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15 (Hentet: 21. november 2016).

Singh, J. P. (2010) Globalized arts: The entertainment economy and cultural identity. Columbia: Columbia University Press.

Kontakt

Kontakt

For mer veiledning kontakt ditt lokale bibliotek.

Meld feil og forbedringsforslag til viko@ub.ntnu.no