×

Utvikling og kompetansestyring

Operativt lederskap - Kurs 2

Utvikling og kompetansestyring

– Bedriftstilpasset videreutdanning

Dette er Kurs 2 i Kursprogrammet Operativt lederskap (OPL-programmet). Kurset er et bedriftstilpasset studietilbud på 15 studiepoeng som bygger på kurs 1 Hverdagskommunikasjon. Programmet utvikler deltakernes sentrale kompetanser for å utøve operativt lederskap som f.eks. å

 • Skape fellesskap om resultatmål og veien dit
 • Sørge for at forventninger og krav til hver enkelt medarbeider er forstått og akseptert
 • Sørge for at nødvendig opplæring blir gitt, slik at medarbeider kan imøtekomme krav
 • Skaffe tilstrekkelige rammebetingelser for full utnyttelse av hver enkelt sin kompetanse

OPL-programmet er et bedriftsinternt lederskaps- og driftsutviklingsprogram hvor virksomheten inngår en avtale med NTNU om gjennomføring.


Utvikling- og kompetansestyring

Fem kvinner rundt et bord i undervisningsrom. Gruppearbeid med veiledning.

Utvikling og kompetansestyring

Faglig innhold

Kurset  er en videreføring av Kurs 1 Hverdagskommunikasjon og følgende tema diskuteres videre: 

 • Ledelse
 • Motivasjon 
 • Forutsetninger for læring og utvikling på arbeid 
 • Hverdagskommunikasjon (inkludert teamarbeid) 
 • Hverdagslæring 
 • Virksomhetsforståelse 

I tillegg arbeides det i kurs 2 også med:

 • Operativ virksomhetsstyring - utviklingsarbeid 
 • Kompetansestyring 

På Kurs 2 skal du arbeide med et gjennomgående og relevant driftsforbedrings- og/eller utviklingstiltak. Dette tiltaket defineres samtidig som en prosjektoppgave, der sluttresultatet er en prosjektrapport, som legges frem på avsluttende samling. Den gjennomgående problemstillingen i disse prosjektoppgavene, er hva som hindrer og fremmer utvikling av mennesker og drift i en virksomhet.

Målgruppe

Mellomledere og operative ledere i bedrifter som har tatt Operativ ledelse - Kurs 1 Hverdagskommunikasjon. 

Opptakkrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering og du må ha bestått OPL Kurs 1 Hverdagskommunikasjon

Anbefalte forkunnskaper

Du må ha noen års erfaring som operativ leder og/eller fagsjef 

Læringsutbytte

Programmet vil lede til kompetent utøvelse av de operative lederoppgavene:
 • Skape fellesskap om resultatmål og veien dit
 • Sørge for at forventninger og krav til hver enkelt medarbeider er forstått og akseptert
 • Sørge for at nødvendig opplæring blir gitt, slik at medarbeider kan imøtekomme krav
 • Skaffe tilstrekkelige rammebetingelser for full utnyttelse av hver enkelt sin kompetanse
 • Skape balanse mellom krav til jobbutførelse og kompetanse
 • Skape balanse mellom krav til jobbutførelse og rammebetingelser
 • Skape rammer for kompetanseutvikling
 

OPL Undervisning

Undervisning

Kurset består av til dagsamlinger og åtte mellomperioder. Samlingene består av klasseromsundervisning i bedriften. I mellomperiodene er det gruppearbeid hvor kommunikasjons- og ledelsesmetoder tenkes anvendt i egen bedrift. NTNUs  læringsplattform benyttes. Det vil også bli noe veiledning av teamene ute i bedriften. Gruppevis innlevering og presentasjon av besvarelse fra mellomperiodene på samlingene.  

Du skal også skrive en personlig logg fra egen ledelseshverdag og det blir gitt individuell veiledning grunnlag av dette. Oppfølging og veiledning kan også gis via Skype eller tilsvarende. 

Pensum

 • Operativt lederskap, 2007, Innbjør & Kleiveland. Fagbokforlaget
 • Prosjektarbeid – en veiledning for studenter, 4. utgave, 2016, Andersen & Schwencke, NKI-forlaget
 • Psykologi i organisasjon og ledelse, 5. utgave, 2015, Kaufmann & Kaufmann, Fagbokforlaget (utvalgte kapitler)
 • Lean-litteratur: 5S, Verdistrømsanalyse, SMED, JIT/KANBAN, PokaJoke, Kaizen
 • Selvvalgt litteratur tilknyttet egen prosjektoppgave og interesse

Totalt ca. 1000 sider

Arbeidskrav

 • Du må delta på minst åtte av ti dagssamlinger
 • Du må levere minst seks gruppevise mellomperiodebesvarelser
 • Muntlig individuell presentasjon av tre refleksjonsnotater fra mellomperiodene
 • Du må skrive personlig logg

Eksamen

Deltakerne gir en gruppevis samlet presentasjon av prosjektoppgaven i form av en oppsummerende prosjektrapport. Presentasjonen legges frem for et ekspertpanel bestående av kursansvarlig og en ekstra sensor. Kursansvarlig vurderer prosjektrapporten og presentasjonen i samarbeid med en ekstra sensor.

Karakterskala: bestått / ikke bestått

Ved karakteren ‘ikke bestått’ gis gruppen anledning til en ny presentasjon for sensorene. Denne skal gjennomføres innen tre måneder og kan foregå pr Skype, eller som videomøte.


Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson
Astrid Østensen
Telefon 73 59 52 16
Epost videre@ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø
Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Faglig kontaktpersoner
Universitetslektor Harald Innbjør