×

Læringsutbytte

Teknologi og forskningslære

Læringsutbytte


Læringsmål Teknologi og forskningslære

Kunnskaper


Kandidaten skal kjenne til
•    aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor utvalgte forskningsområder
•    virkemåter i utvalgte former for teknologi
•    hvordan en kan bygge modeller
•    metoder for å måle effekt ved testing av modeller
•    eventuelle interessekonflikter knyttet til samfunnets bruk av teknologi
•    bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i teknologi og forskningslære

Ferdigheter


Kandidaten kan
•    bygge modeller og gjennomføre eksperimenter
•    gjennomføre eksperimenter der en tester hvordan effekten varierer ved å endre på et utvalg parametere
•    planlegge og gjennomføre undervisning med bruk av modeller eller eksperimenter
•    veilede elever som arbeider med prosjekter der forskning eller bruk av modeller inngår
•    bruke undervisningsopplegg der elevene vurderer interessekonflikter i samfunnet

Generell kompetanse


Kandidaten skal være i stand til å gi opplæring i teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig med utgangspunkt i aktuell teknologi og/eller forskningsområde.