Videreutdanning, Trondheim

Norsk tegnspråk 1

1.-10. trinn


Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barne- og ungdomstrinnet. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole.

Tegnspråk i grupper.

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

 


Målgruppe

Lærere i barne- og ungdomsskolen som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, praktisk og teoretisk gruppearbeid, diskusjoner og muntlige presentasjoner. Det er vekt på bruk av IKT og videoavlesning. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert undervisning og oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium samt utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom.

Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via Blackboard—NTNUs digitale læringsplattform.

Arbeidskrav

Hvert av emnene har følgende arbeidskrav som vurderes til bestått/ikke bestått:

  • 2 skriftlige oppgaver 
  • 3 ferdighetsoppgaver knyttet til norsk tegnspråk i praksis

Hvordan søke opptak?

Lærere kan søke om finansiering gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet på udir.no. Søkeperiode: 1. februar til 1. mars.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. For opptak til Norsk tegnspråk 1 (1-10) emne 2 kreves at man har Norsk tegnspråk 1 (1-10) emne 1 eller tilsvarende.


Studiets innhold

Norsk tegnspråk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Norsk tegnspråk 1
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LVUT8115 Norsk tegnspråk 1 (1-10), emne 1 15
LVUT8116 Norsk tegnspråk 1 (1-10), emne 2 15

Emne 1 gir en innføring i grunnleggende tegnforråd og grammatikk i norsk tegnspråk, og gir deltagerne et grunnlag for å begynne med tegnspråk som kommunikasjon med elever i skolen.  Det legges videre opp til at deltagerne gjør seg kjent med digitale hjelpemidler på norsk tegnspråk og læreplanene for hørselshemmede elever.

Læringsmål for Norsk tegnspråk 1 (1-10), emne 1.

Emne 2 bygger videre på emne 1. Deltagerne videreutvikler grunnleggende tegnforråd og grammatikk og jobber med tegnspråk i undervisning og kommunikasjon i skolen. Det forventes at deltagerne tar i bruk digitale læremidler og læreplaner for hørselshemmede elever.

Læringsmål for Norsk tegnspråk 1 (1-10), emne 2.

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger hvert semester

Høsten 2017

Første samling: 25. - 29. september

Andre samling: 23. - 27. oktober

Tredje samling: 20. - 24. november

Våren 2018

Første samling: 8. - 12. januar

Andre samling: 5. - 9. mars

Tredje samling: 9. - 13. april

Eksamen

Høsten 2017

Skoleeksamen (demonstrasjon av ferdighet, praktisk arbeid - teller 90%): 24. november

Hjemmeeksamen (teller 10%):  24. november  - 1. desember

Våren 2018

Praktisk eksamen (45 minutters muntlig fremlegg): 11. - 13. april

Hjemmeeksamen: 16. - 23. april


Fri, 20 Oct 2017 13:54:27 +0200

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Studieveiledning (for faglige spørsmål):
Gørild Myklebust Mjønes
E-post: gorild.m.mjones@ntnu.no

Vi tar sikte på å tilby Norsk tegnspråk 1 og 2 annethvert år.

Fri, 10 Feb 2017 16:33:54 +0100

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse