Videreutdanning for lærere, Trondheim

Norsk tegnspråk 1 (1.-10. trinn)


Samlings- og nettbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på barne- og ungdomstrinnet. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole. Norsk tegnspråk 1 og 2 vil tilbys annen hvert år.

Norsk tegnspråk 1, 1.-10. trinn tilbys i 2019/2020.

Tegnspråk i grupper.


Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.


Vi tilbyr også Innføring i norsk tegnspråk 1 som er et innføringskurs for alle som ønsker å lære seg tegnspråk. 


Målgruppe

Lærere i barne- og ungdomsskolen som er tilsatt i skolen i studieperioden.

Undervisningsform

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger per semester. På samlingene varieres det mellom forelesninger, praktisk og teoretisk gruppearbeid, diskusjoner og muntlige presentasjoner. Det er vekt på bruk av IKT og videoavlesning. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert undervisning og oppfordres til kunnskapsdeling i eget kollegium samt utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom.

Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via Blackboard—NTNUs digitale læringsplattform.

Arbeidskrav

Hvert av emnene har følgende arbeidskrav som vurderes til bestått/ikke bestått:

  • 2 skriftlige oppgaver 
  • 3 ferdighetsoppgaver knyttet til norsk tegnspråk i praksis

 

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. For opptak til Norsk tegnspråk 1 (1-10) emne 2 kreves at man har Norsk tegnspråk 1 (1-10) emne 1 eller tilsvarende.


Studiets innhold

Norsk tegnspråk 1 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Norsk tegnspråk 1
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TEGN6100 Norsk tegnspråk 1 (1-10) emne 1 15
TEGN6101 Norsk tegnspråk 1 (1-10) emne 2 15

Emne 1 gir en innføring i grunnleggende tegnforråd og grammatikk i norsk tegnspråk, og gir deltagerne et grunnlag for å begynne med tegnspråk som kommunikasjon med elever i skolen.  Det legges videre opp til at deltagerne gjør seg kjent med digitale hjelpemidler på norsk tegnspråk og læreplanene for hørselshemmede elever.

Emne 2 bygger videre på emne 1. Deltagerne videreutvikler grunnleggende tegnforråd og grammatikk og jobber med tegnspråk i undervisning og kommunikasjon i skolen. Det forventes at deltagerne tar i bruk digitale læremidler og læreplaner for hørselshemmede elever.

Informasjon om samlinger

Tre obligatoriske samlinger á 5 dager hvert semester ved NTNU i Trondheim

Høsten 2019
Uke Dato
37 9. - 13. september
43 21. - 25. oktober
48 25. - 29. november

Alle samlingene starter mandag kl. 10.00 og avsluttes fredag kl. 12.00
(unntak: siste samlingsdag 29. november har avslutning kl. 15.00)

Eksamen

TEGN6100 - Høsten 2019

Individuell praktisk eksamen: fredag 29. november
Skriftlig hjemmeeksamen: 29. november - 6. desember kl. 14.00

TEGN6101 - Våren 2020

Praktisk eksamen i gruppe (muntlig fremlegg 45 min)


Wed, 06 Mar 2019 12:57:26 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Studieveiledning (for faglige spørsmål):

Silje Dåbakk
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

Vi tar sikte på å tilby Norsk tegnspråk 1 og 2 annethvert år.

Fri, 10 Feb 2017 16:33:54 +0100

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.