×

Engelsk - Take Credit!

Videreutdanning, Nettstudium

Engelsk - Take Credit!

– Læringsutbytte

Generelle læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • et begrepsapparat for å beskrive og analysere sentrale trekk ved det engelske språksystemet
 • kunnskap om det engelske språkets geografiske og kulturelle utbredelse og variasjon
 • kunnskap om det engelske språkets anvendelse innenfor ulike sjangere og domener
 • kunnskap om hovedsjangrene innen engelskspråklig litteratur gjennom et utvalg av litterære verk fra ulike perioder og engelskspråklige land og kjennskap til ulike tradisjoner innen litteraturstudier
 • kunnskap om sosiale og politiske strukturer i ett eller flere engelskspråklige samfunn
 • kjennskap til ulike måter å velge ut og formidle engelsk språk, litteratur og kultur i utøvelse av læreryrket

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende sin kunnskap om det engelske språket og språksystemet i praktisk analyse av språket
 • analysere ulike typer engelskspråklige tekster med hjelp av fagbegreper
 • sammenligne forskjellige engelskspråklige kulturer med henblikk på politiske og sosiale strukturer, språk og litteratur
 • kommunisere tydelig og målrettet, dvs. å lese, lytte, skrive og snakke på måter som er tilpasset ulike sammenhenger
 • anvende egen fagkunnskap som et verktøy for undervisning og læring i skolen

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • presentere på en klar og velbegrunnet måte problemstillinger, synspunkter og løsninger på engelsk, både skriftlig og muntlig
 • finne, bruke og referere til kildemateriale i sin faglige argumentasjon
 • vise innsikt i metodiske og teoretiske tilnærminger innen engelsk litteraturvitenskap, kulturkunnskap og språkvitenskap
 • bidra til å utvikle elevers muntlige og skriftlige språkferdighet og deres kunnskap innenfor engelskfaget
 • holde seg faglig oppdatert og være i stand til å tilegne seg ny faglig kunnskap