Læringsutbytte, pedagogiske metoder og vurdering

Bedriftstilpasset videreutdanning

Læringsutbytte, pedagogiske metoder og vurdering

– Operativt lederskap (OPL)

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskaper:
 
Deltakeren kan:
 • gjøre rede for hvilke mål avdelingen har
 • beskrive sammenhengen mellom resultatorientert og relasjonsorientert ledelse
 • forstå betydningen av oppnådde resultater og hvilke tiltak som må igangsettes
 • beskrive bruk av systematisk driftsforbedringsmetodikk (SD)
 • kjenne til driftsforbedringsverktøy (5S)
 • gi eksempler på fysiske rammebetingelser og betydningen det har for jobbutførelse
 • beskrive avgjørende forhold som sikrer varig resultatforbedring
 • forklare betydningen av jobbmotivasjon og forskjellen på indre og ytre motivasjon
 • forklare kommunikasjonstrappa inklusive eksempler på kommunikasjonsteknikker på ulike trinn
 • gi eksempler på forhold som medvirker til effektive team 
 • beskrive metode for personlig utvikling gjennom refleksjon i gruppe
 • beskrive bruk av systematisk driftsforbedring, pluss (SD+) *
 • forklare oppbyggingen av en prosjektrapport *
 • finne frem til aktuell teori som gir økt innsikt i egne problemstillinger og mulige løsninger * 
 • gjøre rede for betydningen av læring for å sikre varig driftsforbedring *
 
Ferdigheter:
 
Deltakeren kan
 • etablere en systematisk driftsutviklingsplan for prioriterte driftsforbedringer
 • lede et systematisk driftsutviklingstiltak, inklusiv involvere aktuelle medarbeidere
 • lede en gjennomgang av resultater og mål for neste periode
 • forberede og gjennomføre effektive møter
 • synliggjøre og presentere resultater på en oversiktlig og lett tilgjengelig måte
 • beherske presentasjon av budskap inklusiv bruk av IT-verktøy (MS Office)
 • gjennomføre en forventningsavklaring, både i et team/avdeling og mellom kunde og leverandør
 • kommunisere interne krav til arbeidsmåte, væremåte og resultater slik at disse både er forstått og akseptert av egne medarbeider
 • gi kolleger og medarbeidere konstruktiv tilbakemelding, inklusiv kollegaveiledning
 • gjennomføre en 5S analyse
 • iverksette instruksjon som sikrer korrekt jobbutførelse
 • utvikle godt teamarbeid gjennom bruk av teamavtale
 • bruke refleksjonslogg som verktøy i personlig utvikling
 • gjennomføre den vanskelig samtale for justering av jobb-atferd
 • ta initiativ til forbedrede rammebetingelser når disse ikke er optimale
 • anvende systematisk driftsforbedring, pluss (SD+) *
 • planlegge, gjennomføre og evaluere et driftsforbedrings-, eller driftsutviklingsprosjekt *
 • skrive en prosjektrapport som summerer opp funn og læring fra prosjektet *
 • iverksette målrettede læringstiltak som sikrer måloppnåelse for driftsforbedrings- og/eller utviklingsprosjektet *
 
Generell kompetanse (inklusiv holdninger):

Deltakeren kan

 • formidle et sterkt ønske om å oppnå resultater 
 • skape rom for kontinuerlig forbedring
 • formidle forventinger og krav til den enkelte medarbeider, slik at det oppleves konstruktivt, og uten tap av jobbmotivasjon hos den enkelte medarbeider
 • skape oppmerksomhet rundt gode resultater sammen med egne medarbeidere
 • samle opp egen erfaring og læring og gjøre denne tilgjengelig for andre (OPL håndboken)
 • være oppmerksom på betydningen av sin egen atferd i rollen som leder
 • bidra i utvikling av lederfellesskapet i bedriften
 • anvende etablerte retningslinjer for felles lederpraksis (‘OPL håndboken’)
 • formidle resultater og læring fra et sammenhengende driftsforbedrings- og/eller utviklingstiltak *

* Læringsutbytte spesielt knyttet til Kurs 2 Utvikling- og kompetanseledelse


Pedagogiske metoder

Pedagogiske metoder:

 • Samlinger (dvs. klasseromsundervisning i bedriften)
 • Teamarbeid i mellomperioder, med utprøving av kommunikasjons-/ ledelsesmåter
 • Besvarelse av mellomperiode-oppgaver (ledelses- og kommunikasjonsmetoder anvendt i egen drift)
 • Presentasjoner av erfaring og læring fra mellomperioden (på samlingene)
 • Oppfølging og veiledning av team, ute i bedriften
 • Skrive personlig logg fra egen ledelseshverdag
 • Individuell veiledning på grunnlag av personlig logg
 • Oppfølging og veiledning ved bruk av Skype eller tilsvarende
 • Samlet presentasjon av erfaringer og læring fra hele programmet, for eksterne eksperter

Gjennomføring: 

 • 10 dagsamlinger (per kurs) 
 • 8 mellomperioder (per kurs)
 • Gruppevis innlevering av besvarelse i hver mellomperiode 
 • Gruppevis presentasjon av erfaring og læring fra hver mellomperiode 
 • Bruk av læringsplattform for skriftlig kommunikasjon og faglig referanse

Vurdering - Operativt lederskap

Vurdering


Deltakerne gir en gruppevis samlet presentasjon av prosjektoppgaven i form av en oppsummerende prosjektrapport. Presentasjonen legges frem for et ekspertpanel bestående av kursansvarlig og en ekstra sensor. Kursansvarlig vurderer prosjektrapporten og presentasjonen i samarbeid med en ekstra sensor.

Karakterskala: bestått / ikke bestått

Ved karakteren ‘ikke bestått’ gis gruppen anledning til en ny presentasjon for sensorene. Denne skal gjennomføres innen tre måneder og kan foregå pr Skype, eller som videomøte.