Videreutdanning, Trondheim

Norsk 2 (8.-13. trinn)

– Flerspråklighet og litterære kulturmøter

Studiet utforsker betydningen av språk og litteratur for identitetsprosesser i et flerspråklig og flerkulturelt samfunn. Det språk- og litteraturfaglige stoffet settes i forbindelse med skolefaget norsk og gjeldende læreplan. Studiet innbefatter bruk av IKT-verktøy. Norsk 1 og 2 kvalifiserer til undervisningskompetanse i norsk på 8.-13. trinn.


Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

 

Målgruppe

Lærere på ungdomskolen og videregående skole som underviser i norsk og som har mindre enn 60 studiepoeng i norsk. 

Undervisningsform

Studiet har to obligatoriske samlinger à tre dager per semester. Dette kombineres med nettbaserte forelesninger, praktiske øvelser og samarbeid via NTNUs læringsplattform.

Hvordan søke

Lærere kan søke om finansiering gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet på udir.no. Søkeperiode: 1. februar til 1. mars.

Hvis du ønsker å søke på dette studietilbudet må du velge "Norsk 2: 8.-13. trinn" ved NTNU i Udirs søknadsskjema.

Hvis du blir tildelt støtte gjennom Kompetanse for kvalitet vil NTNU kontakte deg for valg av Norsk 2-tilbud. Du kan velge mellom følgende to studieretninger innenfor Norsk 2 (8-13):

Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet (30 sp) eller Norsk 2 (8-13) Flerspråklighet og litterære kulturmøter (30 sp).

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning fra høgskole eller universitet, der minimum 30 studiepoeng norsk eller nordisk inngår. I tillegg må man være tilsatt i skolen i studieperioden.


Studiets innhold

Studiet er på bachelornivå, består av to emner og går over to semester:

Emnekode Emner Studiepoeng Semester
NORD6012 Flerspråklighet og litterære kulturmøter 1 15 Høst
NORD6013 Flerspråklighet og litterære kulturmøter 2 15 Vår

Begge emnene omfatter både språk og litteratur. Den språklige fordypningen omhandler norsk som andrespråk, flerspråklighet, språk og identitet. Ulike former for språkblanding drøftes også, samt rollen norsk har som majoritetsspråk og minoritetsspråk i ulike settinger. Den litterære fordypningen drøfter representasjoner av kulturmøter og kulturell identitet, samt fremstillinger av det flerkulturelle, av migrasjon og av samfunnsendringer i eldre og nyere tid i lys av litteratur- og kulturteori. Det språk- og litteraturfaglige stoffet settes i forbindelse med skolefaget norsk og læreplanen

Hva lærer du?

Læringsmål for Flerspråklighet og litterære kulturmøter

 

Spesielle krav og betingelser

For å få godkjent faget Norsk 2 – Flerspråklighet og litterære kulturmøter, hvor NORD6012 inngår sammen med NORD6013, gjelder følgende krav til målform:

Arbeidskrav:
Begge målformene skal være representert i de skriftlige arbeidskravene. Det vil si at minimum ett må skrives på bokmål og minimum ett på nynorsk.

Eksamen:
En eksamen skal skrives på bokmål og en på nynorsk.
Kandidaten velger selv hvilken målform han/hun vil benytte på hvilken eksamen (hhv. NORD6012 og NORD6013).

 


Informasjon om samlinger: 

To obligatoriske samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Høsten 2017

Undervisningsstart på nett: 28. august

Første samling: 11. - 13.. september

Andre samling: 15. - 17. november

Våren 2018

Undervisningsstart på nett: 8. januar

Første samling: 22. - 24. januar

Andre samling: 4. - 6. april

Eksamen

Høsten 2017

Skoleeksamen ved NTNU i Trondheim: 5. desember 2017

Våren 2018

Hjemmeeksamen 3. - 18. mai 2018


Thu, 30 Nov 2017 13:38:05 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 41 23 89

Studieveiledning (for faglige spørsmål):
Kristin Eggen
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

Meld deg på nyhetsbrev!

Få inspirasjon og informasjon om å studere som voksen.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse