Videreutdanning for lærere, Trondheim

Norsk 2 (8.-13. trinn)

Flerspråklighet og litterære kulturmøter

Studiet utforsker betydningen av språk og litteratur for identitetsprosesser i et flerspråklig og flerkulturelt samfunn. Det språk- og litteraturfaglige stoffet settes i forbindelse med skolefaget norsk og gjeldende læreplan. Studiet innbefatter bruk av IKT-verktøy. Norsk 1 og 2 kvalifiserer til undervisningskompetanse i norsk på 8.-13. trinn.


Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

Målgruppe

Lærere på ungdomskolen og videregående skole som underviser i norsk og som har mindre enn 60 studiepoeng i norsk. 

Undervisningsform

Studiet har to obligatoriske samlinger à tre dager per semester. Dette kombineres med nettbaserte forelesninger, praktiske øvelser og samarbeid via NTNUs læringsplattform.

Hvordan søke

Lærere kan søke om finansiering gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet via Utdanningsdirektoratet på udir.no. Søkeperioden er fra 1. februar til 1. mars. Du må velge "Norsk 2: 8.-13. trinn" ved NTNU i Udirs søknadsskjema.

Hvis du blir tildelt støtte gjennom Kompetanse for kvalitet, vil NTNU kontakte deg for valg av fordypning i Norsk 2 (8.-13. trinn). Du kan velge mellom to fordypninger:

Norsk 2 (8.-13. trinn) Norsk i mediesamfunnet (30 sp) eller Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter (30 sp).

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning fra høgskole eller universitet, der minimum 30 studiepoeng norsk eller nordisk inngår. I tillegg må man være tilsatt i skolen i studieperioden.


Studiets innhold

Studiet er på bachelornivå, består av to emner og går over to semester:

Emnekode Emner Studiepoeng Semester
NORD6012 Flerspråklighet og litterære kulturmøter 1 15 Høst
NORD6013 Flerspråklighet og litterære kulturmøter 2 15 Vår

Begge emnene omfatter både språk og litteratur. Den språklige fordypningen omhandler norsk som andrespråk, flerspråklighet, språk og identitet. Ulike former for språkblanding drøftes også, samt rollen norsk har som majoritetsspråk og minoritetsspråk i ulike settinger. Den litterære fordypningen drøfter representasjoner av kulturmøter og kulturell identitet, samt fremstillinger av det flerkulturelle, av migrasjon og av samfunnsendringer i eldre og nyere tid i lys av litteratur- og kulturteori. Det språk- og litteraturfaglige stoffet settes i forbindelse med skolefaget norsk og læreplanen

Hva lærer du?

Læringsutbytte for Norsk 2 (8.-13. trinn) - Flerspråklighet og litterære kulturmøter

 

Spesielle krav og betingelser

For å få godkjent faget Norsk 2 – Flerspråklighet og litterære kulturmøter, hvor NORD6012 inngår sammen med NORD6013, gjelder følgende krav til målform:

Arbeidskrav:
Begge målformene skal være representert i de skriftlige arbeidskravene. Det vil si at minimum ett må skrives på bokmål og minimum ett på nynorsk.

Eksamen:
En eksamen skal skrives på bokmål og en på nynorsk.
Kandidaten velger selv hvilken målform han/hun vil benytte på hvilken eksamen (hhv. NORD6012 og NORD6013).

 


Informasjon om samlinger

To obligatoriske samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Høsten 2018

Uke Dato
37 10. - 12. september
46 14. - 16. november

Datoer for våren 2019 kommer senere

Eksamen

Høsten 2018
Skriftlig skoleeksamen avholdes ved NTNU i Trondheim den 5. desember 2018

Våren 2019
Hjemmeeksamen i det digitale eksamensverktøyet Inspera


Fri, 01 Jun 2018 08:54:33 +0200

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 41 23 89

Studieveiledning (for faglige spørsmål):
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.