Nordisk språk og litteratur - læringsmål

Nordisk språk og litteratur

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om innhold, form og funksjon til språklige og litterære uttrykk
 • har kunnskap om et bredt spekter av sentrale temaer, teorier, problemstillinger, endringsprosesser, analyseverktøy og metoder innenfor fagfeltene nordisk språk og litteratur
 • har kjennskap til de skandinaviske nabolandenes språk og litteratur og nordisk språk og litteratur som forskningsfelt
 • kan oppdatere sine kunnskaper i de ulike deldisiplinene innenfor fagfeltene nordisk språk og litteratur
 • har kunnskap om fagfeltets historie, tradisjon, egenart og samfunnsrelevans
 • har kunnskap om hvordan norsk kultur, spesifikt språk og litteratur, påvirkes av internasjonale strømninger
 • har kunnskap om hvordan språklige og litterære problemstillinger er med på å drive samfunnsmessige prosesser
 • har kunnskap om norskfagets læreplan og implementeringen av den i klasserommet
 • har kunnskap om vurderingens effekt for læring
 • har kunnskap om literacy som forsknings- og undervisningsfelt
 • har kunnskap om undervisning og læring med digitale verktøy

Ferdigheter

Studenten:

 • kan tolke språklige og litterære uttrykk på en selvstendig, analytisk og kritisk måte
 • kan uttrykke sin forståelse av språk, kultur og litteratur på en selvstendig måte
 • kan reflektere over sin egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser språklige og litterære problemstillinger
 • behersker relevante faglige analyseverktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan skrive akademiske tekster på begge målformer, med struktur, progresjon, sammenheng og argumentasjon
 • behersker undervisningsdesign i norskfaget, kan drive vurdering for og av læring og begrunne faglige valg
 • kan anvende digitale verktøy og sosiale medier i undervisning og læring
 • kan bruke forskning og utviklingsarbeid for å utvikle egen lærerpraksis, og formidle egne faglige refleksjoner skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har oppøvd sin evne til kritisk og selvstendig tenkning, og til å framføre et velformulert resonnement
 • har en generell tekstkompetanse som kan anvendes i produksjon av ulike teksttyper på begge målformer
 • kan planlegge og gjennomføre individuelle og grupperelaterte arbeidsoppgaver og prosjekter av kortere og lengre karakter
 • kan presentere og formidle problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig