Videreutdanning for lærere, Trondheim

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (5.-10. trinn)


Samlings- og nettbasert studium for lærere som vil spre lese- og skriveglede i klasserommet. Studiet forutsetter at du har tilgang til egen klasse og kan anvende pensum i egne elevaktiviteter. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en ressurs på egen skole. Vi tar sikte på å tilby Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 og 2 annenhvert år.

Dette studiet er avlyst kommende studieår 2019/2020

 


Målgruppe

Målgruppen er i utgangspunktet lærere som er ansatt på mellom- og ungdomstrinnet som ønsker å utvikle egen praksis i lesing og skriving. 
Sentralt prinsipp i videreutdanningen er lærere som lærer av hverandre. Vi har gode erfaringer fra tidligere kurs med sammensatte grupper på tvers av trinn, og oppfordrer også lærere som underviser på videregående skole å søke.

Undervisningsform

Studiet er samlings- og nettbasert med to samlinger per semester. På samlingene varieres det mellom muntlige presentasjoner, refleksjon over egen praksis, forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid. Studiet har obligatoriske arbeidskrav med en avsluttende eksamen hvert semester. All informasjon, kommunikasjon og formidling av fagstoff og læringsarbeid foregår via NTNUs digitale læringsplattform.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående skole. Fullført og bestått Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 eller tilsvarende.


Studiets innhold

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2

LVUT8113 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (5-10) emne 1 KFK 15
LVUT8114 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (5-10) emne 2 KFK 15

 


Informasjon om samlinger

To samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Eksamen

Innlevering av vurderingsmappe hvert semester

Studenter diskuterer i forelesning. Foto.

Kontakt

Administrativ kontaktperson:

Linda Lønvik
Telefon: (+47) 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no
 

Faglig kontaktperson:

Trygve Kvithyld

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.