EVU-Kurs


Testteoretisk kompetanse

Pedagog som hjelper gutt

Foto: Yayimages - id18179918

Dette kurset gir deg økt innsikt i administrering og tolkning av evnetester, samt økt psykrometrisk kompetanse med tanke på administrasjon og tolkning av tester generelt. Du vil etter ferdigstilt kurs være kvalifisert for selvstendig innkjøp, administrering og tolkning av Wechsler testene: WISC og WPPSI i en utdanningskontekst.

Søknadsfrist: 01.06.2021

Målgruppe:

Ansatte i PPT med mastergrad i pedagogisk/psykologisk fagkrets og minst 2 års erfaring fra pedagogisk-psykologisk virksomhet. Se nederst på siden for krav til dokumentasjon. Deltakerne bør ha kjennskap til og ha prøvd Wechlers tester fra før, og man må ha tilgang på siste versjon av testene.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir en innføring i ulike evnetester, generell test kompetanse, tolkningsteori, utviklingspsykologiske perspektiver i bruk av tester, samt etiske implikasjoner i forhold psykrometrisk arbeid.

Merk: Kurset er et frittstående videreutdanningstilbud for ansatte i PPT og inngår ikke i mastergraden i pedagogisk-psykologisk rådgivning. 

Kurset vil gi deg kunnskaper og ferdigheter i:

  • Ulike evnetester - Man vil lære utgangspunktet for evnetestene og hvordan nyere versjoner knyttes opp mot moderne intelligensteori. Man vil videre lære utgangspunktet for aggregering og refortolkning av skårer, samt normering og validering av Wechsler testene.
  • Generell testkompetanse som tar for seg hvordan en test er konstruert og hvilke krav som stilles, særlig når det gjelder psykometriske egenskaper. Man vil lære å vurdere skårenes holdbarhet og definere forskjellen mellom ipsativ og normativ tolkning
  • Tolkningsteori som har en målsetting om at studentene skal forstå hvordan man utleder slutninger basert på testskårer og at de skal kunne rapportere resultater. Man har videre en målsetting om at studenten skal forstå sammenhengen mellom testskårer og utarbeidelse av tiltak.
  • Sammenhengen mellom utviklingspsykologi, herunder kognitiv utvikling og generell psykologisk utvikling relatert til testing av barn. Man skal etter ferdigstilt kurs kunne reflektere og se betydningen av utviklingspsykologiske perspektiver bruk av tester.  
  • Kurset vil bidra til at du utvikler et etisk refleksjonsnivå som gjør at du agerer profesjonelt i tilknytning til bruk av testene. 

Undervisning:

Samlingene vil bestå av forelesninger og gruppedrøftinger knyttet til utarbeidelse av testrapporter.

Arbeidskrav:
En casusbeskrivelse leveres før første samling. Tre testrapporter utarbeides mellom samlinger.
Vurderes godkjent/ikke godkjent. 

Veiledning:
Veiledning vil bli gitt på samlingene og i tilknytning til arbeidskravene. 

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 12.11.2021
Eksamen gjennomføres som individuell skriftlig eksamen på 8 timer og er delt i to deler:

Del 1 er en kunnskapsprøve.
Del 2 består av flere case som skal analyseres og tolkes. På grunnlag av resultatene skriver kandidaten en tilråding.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, hvor A er best og F er stryk.

Obligatoriske krav for å få gå opp til eksamen:
Godkjente arbeidskrav og 80% oppmøte på samling. Vurderes godkjent/ikke godkjent.

NB: Forbehold om endring i eksamensform dersom smittesituasjonen forhindrer fysisk eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet har 3 samlinger á 3 dager høsten 2021

Samling 1:  7-9. september

Samling 2:  5-7. oktober

Samling 3: 9-11. november                  

Dag 1 av samlingene starter alltid kl 10.00 og vi avslutter ca kl 15.00-15.30 dag 3.

NB: Gjennomføring av emnet planlegges med fysiske samlinger og eksamen i Trondheim. Dersom smittesituasjonen vedvarer vurderes digitale samlinger. 

Kursavgift:

17900 Kr
Kursavgift info:
I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden og utgifter til pensum og ev. reise/opphold.

Fakturaopplysninger for kursavgiften innhentes etter oppstart.

Fagansvarlig/Forelesere:

Anne Sofie Samuelsen
Førstelektor i Spesialpedagogikk - Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 02 89
Mobil: 932 05 513
Epost: anne.s.s.samuelsen@ntnu.no

Dag Øyvind Engen Nilsen
Psykologspesialist

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU VIDERE - opptak
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@adm.ntnu.no

Hege Fauskanger Lie
Studieveileder - Institutt for pedagogikk og livslang læring
Mobil: 98251752
Epost: hege.f.lie@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Per Frosta, professor Institutt for pedagogikk og livslang læring

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

1. Ansettelse i PPT eller tilsvarende tjenester, med minimum 2 års praksis fra virksomhet der deltakeren har anvendt pedagogisk-psykologisk fagkunnskap, og
2. Mastergrad i pedagogisk og/eller psykologisk fagkrets eller tilsvarende (120sp).

Om dokumentasjon

Du kan laste opp dokumentasjon frem til søknadsfristens utløp.

Utdanning - må dokumenteres med kopi av vitnemål med både forside og karakterer. Alternativt kan du dele dine resultater via Vitnemalsportalen.no

Arbeidserfaring - må dokumenteres med gyldig tjenestebevis eller attest med startdato/sluttdato, stillingsprosent, stillingtittel, og være signert av overordnet.

Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon på arbeidserfaring.
Les mer om krav til dokumentasjon av opptakskrav her.

Anbefalte forkunnskaper:

Deltakerne må ha kjennskap til Wechlers tester fra før og man må ha tilgang på siste versjon av testene.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum oppgis i Blackboard ved kursstart

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard læringsverktøy. Ved eventuell digital undervisning

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Kursdeltaker våren 2016.:
Studiet gir en god innføring for PP-ansatte som har erfaring med bruk av WPPSI eller WISC-IV fra før. Dyktige forelesere som har mye kunnskap og kompetanse om evnetesting. Gode refleksjoner rundt etikken og hvorfor og om man skal bruke evnetester.

Kursdetaljer

Startdato: 07.09.2021
Slutt: 11.11.2021

Søknadsfrist: 01.06.2021

Kursavgift: 17900 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6027

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 12.11.2021

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.